EQUIP D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOEDAGÒGICA D'ATENCIÓ PRIMERENCA
DE PALMA DE MALLORCA