EOEP d'atenció primerenca de Palma de Mallorca
 
Que pretenem? Qui som? Que feim? On actuam? On som?

L'equip d'atenció primerenca du a terme les següents tasques:

 • DE PREVENCIÓ
 • DE DETECCIÓ I D'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
 • D'ASSESSORAMENT I D'INTERVENCIÓ AMB L'ESCOLA
 • D'ASSESSORAMENT AMB LES FAMÍLIES

TASQUES DE PREVENCIÓ

 • Intentam prevenir l'aparició de possibles problemes (relacionats amb situacions d'alt risc) així com prevenir l'agreujament de problemes ja existents (discapacitats) facilitant una orientació familiar i una educació primerenca de qualitat.

TASQUES DE DETECCIÓ I D'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

 • Identificam l'alumnat amb necessitats educatives especials associades a condicions personals de discapacitat física, psíquica o sensorial i/o a situacions de desavantatge social, familiar o personal per tal d'intervenir el més aviat possible.

 • Per avaluar aquelles capacitats i dificultats dels infants que possibiliten o interfereixen el seu desenvolupament empram els recursos següents [+]:

  • Observació directa de les conductes espontànies dels infants.
  • Administració de proves estandaritzades i escales de desenvolupament individual.
  • Informació aportada per la família.
  • Informació aportada pels mestres (si l'infant està escolaritzat) i per altres professionals implicats en el cas (metges, serveis socials...)

 • Un alt percentatge d'infants que avaluam ens vénen derivats per altres serveis de la comunitat.

 • La resta d'infants ens arriben a través de les demandes de les mestres i/o educadores de les escoles d'infants i/o guarderies.

 • Una vegada hem avaluat l'infant des d'una perspectiva multidisciplinària determinam si necessita ajuda en el procés d'aprenentatge i desenvolupament personal. En cas afirmatiu es recomana a la família que el seu fill rebi els suports i recursos que necessita (suports personals especialitzats, recursos materials, ajudes tècniques...) per ajudar-lo en el seu desenvolupament. Comptarà amb el seguiment psicopedagògic i orientació familiar de l'Equip d'Atenció Primerenca.

 • Si es considera que l'infant no presenta problemes en el seu desenvolupament i no hi ha cap situació d'alt risc, s'orienta a la família que el seu fill/a pot seguir un procés d'escolarització ordinari igual que qualsevol altre infant.

 • Promoció escolar externa. Traspàs d'informació a l'escola nova i altres.

TASQUES D'ASSESSORAMENT I D'INTERVENCIÓ AMB L'ESCOLA I AMB LES FAMÍLIES

 • Assessoram a les escoles en tots aquells aspectes curriculars, psicopedagògics i organitzatius que millorin la qualitat de l'ensenyança i l'atenció a la diversitat de l'alumnat.

 • Orientam a les famílies en aquells aspectes bàsics per tal d'atendre d'una manera adequada els seus fills/es amb necessitats educatives especials i afavorint la participació de tots els pares en el centre.

 • Intervenim d'una manera individualitzada i especialitzada fent suport logopèdic i/o psicopedagògic amb els nins que ho necessitin, oferint una resposta educativa ajustada a les necessitats i característiques del nin/a. [+]

 • Una vegada l'infant surt de les escoletes infantils per continuar la seva escolarització a un nou centre educatiu, l'equip envia un informe psicopedagògic escrit al nou centre. En aquest informe explicam les necessitats educatives de l'infant i el tipus d'intervenció educativa que ha seguit a l'escola i amb la família.

 

eappalma@educacio.caib.es