AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

ÀMBITS DE L'AVALUACIÓ PSICOPEDAGÓGICA ASPECTES A AVALUAR
(QUÈ AVALUAM)
COM A QUI CORRESPON? PER A QUÈ?
ALUMNE/A
  • Condicions personals de discapacitat o sobredotació
  • Història educativa i escolar
  • Nivell de competència curricular
  • Estil d’aprenentatge
Proves estandaritzades
Informes mèdics
Certificació minusvalua
Observació
Entrevista pares
Psicòleg o pedagog Determinar les n.e.e. i proposar les corresponents adaptacions amb la finalitat d’ofertar una resposta educativa ajustada a les necessitats i característiques del nin/a
Observació en el context escolar (distintes situacions i moments) Mestra de suport
Mestra d’aula
Ps-Pd
logopeda
CONTEXT ESCOLAR
  • Intervenció educativa
  • Relacions que s'estableixen en el grup classe
  • Organització de la resposta educativa
Observació en i del context escolar Mestra de suport
Ps-Pd
Logopeda
CONTEXT FAMILIAR
  • Característiques de la família i del seu entorn.
  • Expectatives dels pares
  • Possibilitats de cooperació en el desenvolupament del programa d’atenció educativa en el si familiar
Entrevista amb la família
Visites domiciliàries
Informació d’altres professionas
Treballadora social