LA INTERVENCIÓ DE L'EAP AMB ELS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

 
 1. Detecció

 2. Valoració inicial

 3. Dictamen i proposta d'escolarització

 4. Presentació del / de la nin /a a l'escola infantil

 5. Observació en i del context escolar i familiar

 6. Posada en comú

 7. Definició de les N.E.E. i disseny de les ACIs

 8. Desenvolupament, aplicació i seguiment del D.I.A.C.

 9. Informació i assessorament família

 10. Avaluació i elaboració de l'informe final

 11. En els casos que han de canviar l'escola i/o d'etapa:
  Dictamen d'escolarització