EOEP d'atenció primerenca de Palma de Mallorca
 
Que pretenem? Qui som? Que feim? On actuam? On som?
 • Contribuir a millorar l'educació dels infants de 0-6 anys.

 • Contribuir a millorar les condicions dels centres que acullen infants de 0-6 anys.

 • Contribuir en la prevenció de problemes o retards en el desenvolupament:

  • Identificant les situacions o circumstàncies de risc o desavantatge
  • Anticipant l'aparició de problemes intervenint precoçment
  • Possibilitant una estimulació i escolarització primerenca de qualitat, per això comptam amb les mestres tutores de cada classe i amb personal especialitzat dins l'escola que dóna un suport puntual a aquests alumnes dins l'escola. Tots plegats i de forma coordinada (escola i EOEP) ens esforçam per a què cada infant rendeixi al màxim segons les seves capacitats.

 • Millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials integrant-los en escoles infantils i afavorint uns aprenentatges de qualitat.

 • Facilitar una intervenció adequada a l'alumnat amb discapacitat donant suport a les famílies.

La nostra intervenció a les escoles infantils va encaminada a millorar la qualitat de l'ensenyament i, per això, treballam amb el conjunt de mestres i educadores, alumnes i famílies que formen la institució escolar. Per tant, esdevé primerenca que fomenta i protegeix el desenvolupament intel·lectual, social i emocional dels infants.

eappalma@educacio.caib.es