EOEP d'atenció primerenca de Palma de Mallorca
 
Que pretenem? Qui som? Que feim? On actuam? On som?

L'Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica de Palma (EOEP) és un servei educatiu de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Es tracta d'un equip format per psicopedagogs/gues, mestres en audició i llenguatge (logopedes) i treballadors/res socials.

Des de l'any 1986 actuam en el marc d'un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma per tal d'atendre la població escolar a l'Etapa de 0-6 anys.

FUNCIONS ESPECÍFIQUES DE CADA PROFESSIONAL

A continuació trobareu algunes de les funcions que duim a terme els diferents components de l'equip.

Psicopedagogs/gues

 • Col·laboram amb els equips docents (coordinadores de cicle, mestres tutors/es, mestres de suport,...) en l'elaboració, desenvolupament, avaluació i revisió dels projectes educatius de les escoles d'Educació Infantil (Projecte Educatiu de Centre, Projecte Curricular de Centre, Programació d'aula,... )

 • Col·laboram amb l'escola en la detecció de nins/es amb necessitats educatives especials i prevenir l'aparició de problemes en el seu desenvolupament.

 • Informam, orientam i donam suport a les escoles sobre les mesures a aplicar per atendre millor la diversitat dels alumnes i per prevenir possibles problemes d'aprenentatge.

 • Feim una avaluació psicopedagògica d'aquells infants llur desenvolupament preocupa als mestres, als pares o a d'altres professionals relacionats amb la infància.

 • Informam, orientam i donam suport a les escoles sobre les mesures a aplicar per atendre millor la diversitat dels alumnes i oferir la resposta educativa més adequada a aquells alumnes amb necessitats educatives especials o en situació de desavantatge.

 • Informam, orientam i donam suport a les famílies en relació a les necessitats educatives especials dels seus/ves fills/es i en millorar la col·laboració amb l'escola.
 • Ens coordinam amb professionals d'altres àmbits (àrea de salut, serveis socials, serveis d'estimulació primerenca, associacions de pares,...) que intervenen amb els infants per tal de prendre decisions consensuades i atendre'ls el més globalment possible.

Logopedes

 • Valoram les necessitats educatives especials dels alumnes amb dèficit auditiu, amb problemes de llenguatge i de comunicació.

 • Feim tractament logopèdic (intervenció directa) amb aquells alumnes que ho necessiten.

 • Informam, assessoram i col·laboram amb l'escola en l'elaboració i planificació d'actuacions encaminades a satisfer les necessitats educatives d'aquests infants.

 • Informam, orientam i formam les famílies d'aquells alumnes que presenten problemes de llenguatge o d'audició i llenguatge, possibilitant que els pares participin a les sessions de treball juntament amb els seus fills i amb la logopeda.

Treballadora social

 • Estudiam i analitzam el context o contexts on es desenvolupa l'infant.

 • Col·laboram en programes formatius dirigits a famílies.

 • Informam i assessoram a les famílies i a les escoles dels recursos i ajudes existents que contribueixin a satisfer les necessitats detectades dels infants i/o de les seves famílies.

eappalma@educacio.caib.es