-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Avaluacions de diagnòstic del curs 2008-2009
---

 
logo DGAOIE
 

>> Resolució de la consellera d’Educació i Cultura,  per la qual es regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2008-2009 i el seu procediment d’aplicació als centres docents de les Illes Balears

BOIB núm. 39, de 17 de març de 2009

Fets

 1. La finalitat última de l’avaluació diagnòstica és conèixer per millorar i la seva realització ha de contribuir a millorar la qualitat i l’equitat de l’educació a les Illes Balears, a orientar les polítiques educatives i a obtenir informació sobre el grau d’adquisició de les competències bàsiques del currículum. Aquesta avaluació ha de constituir un instrument eficaç per a la millora de l’aprenentatge dels alumnes i de la pràctica docent. És per això que és necessari procedir a la realització d’aquests processos en els termes que la legislació estableix.

 2. En el cas de les Illes Balears, ateses les circumstàncies temporals de desplegament de la normativa autonòmica, cal actuar amb la urgència i la diligència suficients perquè els processos d’avaluació diagnòstica es puguin dur a terme en consonància amb la resta de comunitats autònomes de l’Estat i amb les corresponents garanties de qualitat. Per aquests motius, i només circumscrit al curs 2008-2009, cal prendre les mesures normatives d’urgència que, per una part, donin la cobertura legal als processos i, per l’altra, n’assegurin el funcionament correcte.

Fonaments de dret

 1. La Llei orgànica d’educació (LOE) preveu en els articles 21 i 29 que en finalitzar el segon cicle de l’educació primària i el segon curs de l’educació secundària obligatòria, respectivament, tots els centres han de realitzar una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides pels seus alumnes, i que aquestes avaluacions han de tenir com a marc de referència les avaluacions generals de diagnòstic que s’estableixen en l’article 144.1 d’aquesta llei.

 2. L’article 144 de la LOE estableix que, en el marc de les seves respectives competències, correspon a les administracions educatives desenvolupar i controlar les avaluacions de diagnòstic en les quals prenguin part els centres que en depenen i  proporcionar els models i els suports pertinents a fi que tots els centres puguin realitzar de manera escaient aquestes avaluacions, que han de tenir caràcter formatiu i intern.

 3. La disposició addicional tercera del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments, assenyala que en finalitzar el segon cicle de l’educació primària i el segon curs de l’educació secundària obligatòria tots els centres han de realitzar una avaluació de diagnòstic de les competències bàsiques assolides per l’alumnat. Aquesta avaluació té caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. En cap cas els resultats d’aquestes avaluacions no poden ser utilitzats per a l’establiment de classificacions dels centres.

Per tot això, i a proposta de la DGAOIE, dict la següent

Resolució

 1. Dur a terme durant el curs escolar 2008-2009 a tots els centres d’ensenyament no universitari de les Illes Balears les avaluacions de diagnòstic a l’alumnat d’acord amb els termes que assenyala la normativa vigent.

 2. Encarregar a l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) la responsabilitat del disseny i la planificació de l’aplicació de les proves, de la coordinació del procés i de l’anàlisi de les dades, sense perjudici de les funcions que els Decrets 72/2008 i 73/2008, de 27 de juny, atribueixen a la DGAOIE en aquesta matèria.

 3. Ajustar el procés de les avaluacions de diagnòstic del curs 2008-2009 al que s’indica a l’ANNEX d’aquesta resolució.

 4. Encarregar a la DGAOIE la coordinació general de les actuacions de l’IAQSE en els processos d’avaluació diagnòstica del curs 2008-2009 i facultar aquesta Direcció General perquè dicti les resolucions i arbitri els recursos i les mesures necessàries perquè els processos esmentats puguin desenvolupar-se normalment i d’acord amb les finalitats previstes.

 5. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 d’abril de 2009

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

ANNEX

 1. L’IAQSE ha de prendre les mesures de planificació, de coordinació, d’aplicació, de gestió i d’anàlisi de les dades, sense perjudici de les funcions de coordinació general d’aquest òrgan que s’atribueixen a la DGAOIE.

 2. En el curs 2008-2009, s’han d’avaluar dues competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica.

 3. Fases del procés

Les fases distintes del procés avaluador s’han de desplegar des del mes de març fins al mes de setembre de 2009 i s’han d’organitzar segons els conceptes següents, entre d’altres:

 1. Fase d’informació als centres i de mecanització dels processos.
 2. Constitució de les comissions de proves de diagnòstic a tots els centres.
 3. Informació i formació a les comissions, als aplicadors i correctors externs i als aplicadors i/o correctors dels centres.
 4. Introducció de les proves, dels qüestionaris i dels usuaris (alumnes, aplicadors, professors, directors) per part de l’IAQSE a l’aplicació  informàtica.
 5. Aplicació de les proves i dels qüestionaris a la mostra de contrast i a la resta  de centres.
 6. Correcció de les proves i gestió de les dades.
 7. Anàlisi i explotació de les dades.
 8. Tramesa de la informació als centres.
 9. Anàlisi dels resultats per part dels centres i elaboració de propostes de millora.
 10. Informe executiu de l’IAQSE per a l’Administració educativa.
 1. Implicació dels centres educatius

4.1 Les avaluacions de diagnòstic tenen caràcter censal i són els centres educatius els responsables de la custòdia, l’aplicació, la correcció i la mecanització de les dades de les proves que els proporcionarà l’IAQSE.

4.2 Els centres educatius, en el marc d’aquestes instruccions, són responsables de l’elaboració dels corresponents informes de centre, de la incorporació de les mesures de millora que se’n derivin a la planificació educativa, i de la gestió de la informació a les famílies.

4.3 Les indicacions dels paràgrafs anteriors són d’aplicació als centres que integrin la mostra de contrast en els termes que es detallen més endavant.

 1. Poblacions implicades

Les avaluacions de diagnòstic s’han de realitzar a tot l’alumnat de 4t d’EP i de 2n d’ESO de les Illes Balears. A aquest alumnat se li han d’aplicar les proves corresponents per comprovar el nivell d’assoliment de les competències bàsiques. A més a més, a l’alumnat, a les seves famílies, al professorat dels nivells afectats i als directors se’ls passaran uns qüestionaris de context, processos d’ensenyament-aprenentatge i recursos, tal com es detalla al punt 6.1 d’aquest annex.

5.1 Quan un alumne, per les seves condicions específiques, no pugui participar en les condicions establertes amb caràcter general i necessiti adaptacions o modificacions en les proves, com pot succeir amb l’alumnat amb NEE i amb l’alumnat nouvingut (alumnat procedent de la resta de l’estat o de països estrangers amb menys de dos cursos al nostre sistema educatiu i que desconegui alguna de les llengües oficials), el coordinador de cicle a primària o el Departament d’Orientació a secundària, d’acord amb el tutor de l’alumne,  ha de prendre la decisió sobre quines proves ha de realitzar i quines adaptacions se li han de practicar.

5.2 En qualsevol cas, quan l’alumne requereixi una adaptació de les proves, els seus resultats individuals no han de ser considerats per obtenir la puntuació mitjana del grup en què està escolaritzat.

 1. Els instruments d’avaluació: les proves i els qüestionaris de context, processos i recursos

6.1 Els instruments d’avaluació aplicables, que responen als referents teòrics  consensuats amb diferents comunitats autònomes i que segueixen les pautes marcades en els marcs conceptuals de PISA i el que proposa l’Institut d’Avaluació del MEPSiE, són:

 1. Alumnat: proves de competències bàsiques per detectar el nivell assolit en cada competència bàsica avaluada i qüestionari per detectar les variables de context, recursos, processos d’ensenyament-aprenentatge i satisfacció amb el centre escolar.
 2. Famílies dels alumnes: qüestionari per detectar les variables de context, relació i satisfacció amb el centre escolar.
 3. Professorat de les àrees lingüístiques i de matemàtiques: qüestionari per  detectar les variables de context, recursos i processos d’ensenyament-aprenentatge.
 4. Directors: qüestionari per detectar les variables de context, recursos i processos d’ensenyament-aprenentatge.

6.2 Personal responsable de l’elaboració de les proves
La preparació de les proves de diagnòstic de les Illes Balears serà a càrrec de grups de professorat en actiu de les distintes àrees i matèries, tant d’educació primària com de secundària obligatòria, coordinats i assessorats per personal tècnic de l’IAQSE. En el curs 2008-09, es constituiran dues comissions, una per dissenyar les proves de la competència en comunicació lingüística i una altra per dissenyar les de la competència matemàtica. A més, una comissió supervisora integrada per especialistes validarà les proves.

 1. Comissió d’Avaluació de Diagnòstic

7.1 A cada centre s’ha de crear una Comissió d’Avaluació de Diagnòstic integrada per:

 1. El director, que ha de ser el president i el responsable directe de la recepció i la custòdia de les proves.
 2. El cap d’estudis.
 3. Un membre de l’EOEP o del Departament d’orientació del centre. El membre de l’EOEP pot ser designat per a diversos centres.
 4. Almenys un  membre de la Comissió de Coordinació Pedagògica designat pel director.
 5. El coordinador de segon cicle d’educació primària i un tutor de 2n d’ESO designat pel director (depenent de les etapes educatives que imparteixi el centre), un dels quals, aquell que designi el director, ha d’actuar com a secretari de la Comissió.

Les actuacions de la Comissió seran vàlides sempre que hi hagi tres membres presents, essent un d’ells el director o el cap d’estudis, que en aquest cas la presidirà. L’inspector d’educació del centre ha de supervisar tant la constitució com les actuacions de la Comissió.

7.2 Funcions de la Comissió d’Avaluació de Diagnòstic

La Comissió d’Avaluació de Diagnòstic té les funcions següents:

 1. Planificar l’execució de l’avaluació dins els terminis establerts (aules, horaris, designació del professorat que ha de dur a terme l’aplicació i la correcció  de les proves).
 2. Col·laborar, si és el cas, amb el personal extern al centre que dugui a terme l’aplicació mostral o de contrast que s’explica al punt 9.
 3. Supervisar que l’aplicació es faci conforme a les instruccions, de manera que es garanteixi la uniformitat en l’aplicació i la correcció de les proves.
 4. Informar els diferents òrgans de coordinació didàctica del centre i els membres del Consell Escolar dels resultats per tal de propiciar un procés d’avaluació interna que afavoreixi l’anàlisi d’aquests i la presa de decisions que condueixin a adoptar les oportunes mesures de millora.
 5. Aportar, a partir de les dades extretes i de les conclusions de l’avaluació, reflexions i línies de treball que s’hauran d’incorporar a la PGA, tal com s’explicita a l’apartat 12.
 1. Aplicació de les proves

8.1 L’aplicació de les proves es realitzarà els dies 5, 6, 7 i 8 de maig de 2009. En el cas que qualque centre per motius de calendari intern no les pogués fer en aquestes dates, la Comissió d’Avaluació del centre haurà d’ordenar-ne el procés de realització en tres dies, sense sortir en cap cas de les dates assenyalades.

8.1.1 Cada dia l’alumnat ha de respondre a una prova de rendiment.
8.1.2 Els qüestionaris d’alumnat, famílies, professorat i directors s’han d’haver contestat prèviament a la realització de les proves.
8.1.3 Les sessions han de tenir una durada efectiva de seixanta minuts per contestar cada una de les proves. En cap cas s’ha de comptabilitzar com a temps de la prova el que s’utilitzi per a l’organització i per donar les instruccions pertinents.

8.2 Llengua de les proves

La prova que avaluï la competència matemàtica s’ha de facilitar a l’alumne en la llengua amb què s’imparteixen els ensenyaments de matemàtiques segons el Projecte lingüístic de cada centre.
En el marc de l’apartat 5.1 d’aquest annex, l’alumnat nouvingut que no tengui domini suficient d’una de les llengües oficials pot realitzar la prova de competència matemàtica en la llengua que indiqui el seu tutor per tal de facilitar-li la realització de la prova. Pel que fa a la competència en comunicació lingüística, queda exempt de la realització de la prova de la llengua que encara no comprengui suficientment.

8.3 Responsables de l’aplicació i correcció de les proves en els centres

8.3.1 L’aplicació i la correcció de les preguntes obertes i semiobertes incorporades a les proves serà realitzada per professorat del propi centre d’acord amb la planificació de la Comissió d’Avaluació del centre.
8.3.2 Als grups dels centres que formin part de la mostra de contrast o mostral (apartat 9), l’aplicació i la correcció de les proves serà realitzada per personal extern, seleccionat per l’Administració educativa.

8.4 Criteris d’aplicació i de correcció de les proves i de gestió del procés d’avaluació diagnòstica

Les comissions d’avaluació i el professorat directament implicat seran informats per l’IAQSE de l’aplicació informàtica adient mitjançant la qual el professorat ha d’introduir les respostes de cada alumne a les preguntes tancades i, una vegada corregides, les puntuacions obtingudes en les preguntes semiobertes i obertes.

8.5 Controls de qualitat

La Comissió d’Avaluació de Diagnòstic ha de tenir cura que el professorat del centre segueixi les instruccions que l’Administració educativa hagi proporcionat a fi i efecte de garantir una aplicació i correcció estandarditzada i uniforme en tots el centres.
Per comprovar l’adequació de tot el procés i la consegüent fiabilitat i rigor dels resultats i de les dades obtingudes, es podrà procedir a una doble correcció per part de personal extern d’una mostra de proves de diferents centres seleccionades aleatòriament.

 1. Mostra de contrast o de referència per als centres

9.1 Per tal d’oferir als centres uns referents que proporcionin una visió completa i contextualitzada dels resultats obtinguts, l’IAQSE s’encarregarà de l’aplicació de les proves d’avaluació de diagnòstic en una mostra d’alumnes escolaritzats en 50 centres de primària i en una altra de 50 centres de secundària. Aquest alumnat constituirà una mostra representativa de l’alumnat de 4t d’EP i de 2n d’ESO de les Illes Balears respectivament.

9.2 Posteriorment es donaran a conèixer a tots els centres els resultats corresponents a la mostra, la qual cosa els permetrà disposar d’un marc comparatiu que possibiliti una anàlisi més qualitativa i contrastada dels seus resultats, ja que la finalitat de les proves és enriquir l’avaluació interna que fa el mateix centre.

 1. Anàlisi de dades i elaboració d’informes

10.1 Anàlisi i explotació de dades
Una vegada aplicades les proves, corregides i codificades (és a dir, introduïdes a l’aplicació informàtica les respostes de les preguntes tancades i les puntuacions de les obertes) es procedirà per part de l’IAQSE a les anàlisis estadístiques, bàsicament dels ítems i de les proves de rendiment. Aquestes anàlisis i el seu tractament estadístic seran facilitades als centres una vegada finalitzades.

10.2 S’analitzarà la incidència de diferents variables del context de l’alumnat, de processos i de recursos educatius sobre els resultats dels alumnes. Aquesta informació s’obtendrà a través de l’anàlisi i el tractament estadístic que a l’IAQSE es farà de les respostes dels alumnes, les famílies, els professors i els directors en els qüestionaris respectius, una vegada introduïdes a l’aplicació de tractament informàtic.

10.3 Igualment es calcularà l’índex socioeconòmic i cultural (índex SEC) i es relacionarà amb els resultats en cada una de les proves per grup, per centre i per al conjunt del nivell educatiu avaluat, la qual cosa proporcionarà una mesura del “valor afegit” del centre. Aquesta informació que es facilitarà als centres els permetrà, a més de comparar-se amb els resultats de la mostra de contrast, contextualitzar, comprendre millor i matisar els resultats obtinguts.

10.4 D’acord amb la LOE i el Decret 67/2008, no s’elaboraran llistes de centres o rànquings en funció dels resultats obtinguts. Per aquest motiu l’accés a les dades de cada centre quedarà reservat en exclusiva a l’Administració educativa i al propi centre.

 1. Informe executiu per a l’Administració educativa

L’IAQSE elaborarà un informe executiu per a l’Administració educativa en el qual es proporcionaran els resultats globals dels alumnes per al conjunt de la comunitat autònoma, desagregats segons diferents variables d’interès (sexe, illa, titularitat, nivell socioeconòmic...). En aquest informe, els resultats dels alumnes de Formentera s’integraran en els d'Eivissa per salvaguardar la confidencialitat de les dades d’un centre determinat i evitar que es pugui identificar la puntuació dels alumnes de l’únic IES que hi ha a l’illa o de l’únic centre de primària seleccionat en la mostra.

 1. Incorporació a la Programació General Anual (PGA) del centre

Una vegada el centre hagi rebut les anàlisis realitzades per l’IAQSE, la Comissió d’Avaluació de Diagnòstic ha d’informar els diferents òrgans de coordinació didàctica del centre i els membres del Consell Escolar dels resultats per tal de propiciar un procés d’avaluació interna que afavoreixi l’anàlisi d’aquests i la presa de decisions que condueixin a adoptar les oportunes mesures de millora. Aquest procés, supervisat per la inspecció educativa, ha de concloure amb la incorporació d’un informe que contengui les reflexions i els plans de millora que se’n derivin a la Programació General Anual del centre.

 1. Informació a les famílies

Cada centre gestionarà la informació que ha de proporcionar a les famílies sobre els resultats de les avaluacions de diagnòstic, tant a nivell de contingut com de procediment.

 1. Intervenció de la inspecció educativa

En el marc definit pel programa d’actuació del Departament d’Inspecció Educativa, les actuacions de la inspecció tendran com a objecte:

 1. La supervisió tant de la constitució com de les actuacions de la Comissió d’Avaluació de Diagnòstic.
 2. La participació, la supervisió i el control en el disseny i en el desenvolupament de les avaluacions de diagnòstic.
 3. La informació a la comunitat educativa sobre el caràcter i la finalitat de les avaluacions de diagnòstic.
 4. L’assessorament, la informació i l’orientació als centres a partir dels resultats obtinguts.

 

PDF Text en PDF

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-