-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Convocatòria de centres de pràctiques de l’illa de Mallorca per a la realització de les pràctiques del màster universitari oficial de Formació del Professorat de la Universitat de les Illes Balears. Any acadèmic 2009-2010
---

 
Escut de la UIB      logo DGIFP
 
 1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura la formació permanent del professorat i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent; és un objectiu d’ambdues institucions regular la col·laboració perquè l’alumnat pugui realitzar les pràctiques, matèria obligatòria del pla d’estudis del màster universitari oficial de Formació del Professorat. Aquest, que té un caràcter professionalitzador i és requisit per optar a exercir la docència en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’Idiomes, inclou en el pla d’estudis un bloc de Pràcticum (20 crèdits europeus). D’aquest bloc, 14 crèdits corresponen a les pràctiques en centres docents i 6 al treball fi de màster.
  Les institucions educatives participants en la realització de pràctiques han d’estar reconegudes com a centres de pràctiques, així com el professorat tutor encarregat de l’orientació i tutela de l’alumnat del màster.

 2. D’acord amb el conveni específic de col·laboració d’11 de setembre de 2009 entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en relació amb les pràctiques que l’alumnat del màster universitari oficial de Formació del Professorat realitzarà en centres educatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura ha de posar a disposició de la UIB una llista dels centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de l’illa de Mallorca on l’alumnat del màster podrà realitzar les pràctiques esmentades.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Finalitat de la convocatòria

 1. Facilitar a la UIB una relació de centres d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments d’idiomes i ensenyaments esportius de Mallorca, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, en els quals l’alumnat del màster universitari oficial de Formació del Professorat pugui realitzar les pràctiques, que tenen com a finalitat enriquir l’enllaç entre els coneixements teoricopràctics adquirits a l’àmbit acadèmic i els que es construeixen a l’àmbit professional.

 2. Aquesta activitat, a més de la col·laboració abans esmentada, ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants i s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents dels centres educatius.

2. Objectius de la participació

 1. Implicar els equips directius, els equips educatius i els departaments dels centres educatius perquè col·laborin en el desenvolupament del màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB i, a més de la relació amb el professorat tutor de les pràctiques, l’alumnat del màster conegui també l’organització i el funcionament general del centre i participi en les activitats que s’hi desenvolupen.

 2. Possibilitar una coordinació eficaç entre els tutors acadèmics de la UIB i els coordinadors de pràctiques dels centres (vegeu punt 4.1).

 3. Facilitar el desenvolupament del treball en equip que permeti la col·laboració de l’alumnat en pràctiques, els tutors de la UIB i el professorat dels centres educatius.

3. Destinataris

 1. Els centres d’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyaments artístics, ensenyaments d’idiomes i ensenyaments esportius de Mallorca, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.

 2. Durant l’any acadèmic 2009-2010, en el màster universitari oficial de Formació del Professorat de la UIB s’imparteixen les set especialitzacions didàctiques següents: Matemàtiques; Llengua i Literatura Castellanes i Llengua i Literatura Catalanes; Tecnologia i Informàtica; Tecnologia Industrial (FP); Tecnologia de Serveis (FP); Geografia i Història; Biologia i Geologia.

4. Funcions

 1. A la Universitat, la comissió acadèmica del màster ha d’assignar un tutor acadèmic a cada estudiant. Aquest tutor acadèmic és el responsable del seguiment i de l’avaluació de les pràctiques, per a la valoració de les quals ha de tenir en compte necessàriament les aportacions fetes pel centre.

 2. El director o directora del centre, o la persona en qui delegui, ha d’exercir les funcions de coordinació de les pràctiques de l’alumnat del màster en el centre i ha d’assignar un o diversos tutors del centre a cada estudiant, d’acord amb la comissió acadèmica. Així mateix ha de facilitar la col·laboració del professorat tutor del centre amb el tutor acadèmic de la Universitat.

 3. El professorat tutor del centre s’ha d’encarregar de tutelar el desenvolupament de les pràctiques d’acord amb el pla de pràctiques proposat pel centre.
  Les funcions del professorat tutor del centre són, entre d’altres, la d’assessorar l’alumnat del màster, promoure la seva participació en les activitats que es desenvolupen en el centre, fomentar la seva col·laboració en el màxim nombre possible d’assignatures relacionades amb l’especialització cursada, així com en grups i nivells diferents, i aportar al tutor acadèmic la informació necessària per avaluar-lo.
  La Universitat de les Illes Balears organitzarà una sessió formativa/informativa sobre el màster al professorat tutor dels centres.

5. Presentació de les sol·licituds

 1. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar emplenats la sol·licitud (annex I) i el pla de pràctiques (annex II) en el termini de quinze dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 2. Les sol·licituds s’han de presentar adreçades al director general d’Innovació i Formació del Professorat en els registres de les dependències de la Conselleria d’Educació i Cultura. També es poden presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999).

6. Requisits

Per participar en aquesta convocatòria els centres han de reunir els requisits següents:

 1. Per optar a ser centres de pràctiques reconeguts cal que presentin un pla de pràctiques del centre, seguint el model de l’annex II, que ha d’incloure almenys els departaments implicats i el nombre de places ofertades per a cada especialització del màster que s’imparteix.

 2. Abans de 31 de desembre de 2009 s’han d’aportar les dues certificacions següents:
  - La certificació de l’aprovació del claustre de la participació en la present convocatòria;
  - La certificació que n’ha estat informat el consell escolar, en el cas de centres públics (annex IV), o la sol·licitud d’adhesió signada pel titular del centre docent, en el cas dels centres concertats (annex V).

 3. El professorat proposat per tutelar les pràctiques en el centre ha de tenir una experiència docent mínima de tres cursos i, preferentment, ha de ser funcionari de carrera.

7. Durada i dates de les pràctiques

Les pràctiques del màster, d’acord amb el que preveu la Universitat per a l’any acadèmic 2009-2010, es realitzaran durant onze setmanes en dos blocs: del 25 de gener de 2010 al 31 de març de 2010 (10 setmanes) i del 10 al 14 de maig de 2010 (1 setmana), a raó de 25 hores per setmana.

8. Compensacions per la participació

 1. D’acord amb el Conveni subscrit l’11 de setembre de 2009 abans esmentat, la Universitat de les Illes Balears aportarà una quantitat als centres, que vendrà fixada cada any acadèmic pel Decret relatiu a la prestació de serveis acadèmics universitaris en vigor en el període de pràctiques. Així doncs, l’any acadèmic 2009-2010 aportarà 313,60 euros per cada alumne del màster.
  La Universitat de les Illes Balears ingressarà aquesta quantitat al compte corrent del centre educatiu corresponent, una vegada finalitzat el període de pràctiques de l’any acadèmic, contra la presentació d’un certificat de la secretaria del centre que acrediti la realització de l’activitat (annex III).

 2. Els coordinadors i tutors dels estudiants en pràctiques obtindran:
  - Certificació de 30 hores de formació per la seva participació en les pràctiques del màster.
  - La targeta universitària de la UIB per a l’any acadèmic següent al de realització de les pràctiques, prèvia petició.

  A aquest efecte, abans del 30 de juny de 2010, el secretari del centre ha de certificar el nombre i nom del professorat tutor, per especialitzacions, segons el document de l’annex III adreçat al director general d’Innovació i Formació del Professorat.

9. Comissió mixta

 1. Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es constitueix una comissió mixta encarregada de la revisió de la documentació presentada pels centres i del seguiment de les pràctiques del màster, que estarà integrada pels membres següents:
  - El director general d’Innovació i Formació del Professorat o la persona en qui delegui, que actuarà com a president.
  - La directora general d’Universitat i Modernització Educativa o la persona en qui delegui.
  - Un/a inspector/a d’educació a proposta del cap del Departament d’Inspecció Educativa.
  - Tres persones representants de la Universitat de les Illes Balears, per designació de la rectora.
  - Un tècnic del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi actuarà com a secretari, sense dret a vot.

 2. Les funcions de la comissió mixta són:
  - Comprovar el compliment dels requisits dels centres que preveu aquesta convocatòria.
  - Requerir els sol·licitants, quan s’escaigui, perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en la sol·licitud.
  - Formular la proposta de resolució que ha de contenir la relació dels centres que compleixen els requisits, on poden realitzar-se les pràctiques, i els centres exclosos, amb indicació de la causa d’exclusió.
  - Fer propostes de modificació de la propera convocatòria.
  - Fer el seguiment anual de les activitats generades quant a les pràctiques del màster universitari de Formació del Professorat de la UIB i emetre un informe final que ha de posar-se a disposició del director general d’Innovació i Formació del Professorat.

Les modificacions que puguin sorgir abans de l’inici dels períodes de pràctiques, tant en relació amb la llista de centres com en relació amb el nombre de tutors, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques, es comunicaran mitjançant escrit adreçat al director general d’Innovació i Formació del Professorat, president de la comissió mixta. La comissió acordarà les modificacions o actualitzacions que s’hagin de produir.

10. Comunicacions de la resolució de la convocatòria

 1. La comissió mixta elaborarà la Proposta de resolució provisional i l’elevarà, per a la seva aprovació, al director general d’Innovació i Formació del Professorat. Una vegada aprovada, es farà pública al web de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat (http://dginnova.caib.es) i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es) i es disposarà d’un termini de deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.

 2. La comissió mixta ha d’examinar les al·legacions presentades a la resolució provisional i formular-ne la proposta definitiva al director general d’Innovació i Formació del Professorat, el qual ha de resoldre la convocatòria i fer pública en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la relació definitiva de centres de Mallorca que la Conselleria posa a disposició de la UIB per a les pràctiques del màster universitari oficial de Formació del Professorat. També farà publicar la llista al web de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat i al web educatiu de la Conselleria d’Educació i Cultura.

11. Assignació d’alumnat en pràctiques als centres

Abans del 15 de gener de 2010, la comissió acadèmica de la titulació ha d’assignar l’alumnat del màster als centres de pràctiques segons els criteris d’especialització, d’ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per aquesta comissió.
El nombre màxim d’estudiants que es pot assignar a un centre no serà superior a la tercera part del nombre de professors del claustre. No pot assignar-se a un departament un nombre d’alumnes superior a la meitat del nombre de membres d’aquest departament. D’altra banda, en el pla de pràctiques del centre ha de considerar-se que cap professor no podrà tutelar més de dos alumnes simultàniament.

12. La relació de centres de pràctiques

La comissió acadèmica de la UIB comunicarà al director general d’Innovació i Formació del Professorat la relació de centres i del professorat tutor que tendran alumnes en pràctiques. S’hi indicaran igualment el nom dels tutors acadèmics dels estudiants en pràctiques, així com el nom i l’especialització dels estudiants assignats.
Des de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, el president de la comissió mixta comunicarà als directors dels centres la informació esmentada al paràgraf anterior abans de l’inici dels períodes de pràctiques, així com també n’informarà la Direcció General de Planificació i Centres Educatius i la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.

13. Vigència

La vigència d’aquesta Resolució és des de l’endemà de la seva publicació al BOIB fins a la publicació d’una nova normativa que reguli la realització de les pràctiques del màster oficial de Formació del Professorat de la UIB.

14. Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat al BOIB, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 23 de novembre de 2009

El director general d’Innovació i Formació del Professorat

Josep Serra Colomar

---

PDF Resolució de 20 de novembre de 2009 del director general d’Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de centres de pràctiques de l’illa de Mallorca per a la realització de les pràctiques del màster universitari oficial de Formació del Professorat de la Universitat de les Illes Balears (any acadèmic 2009-2010)
BOIB núm. 173, 26-11-09

Word Annexos I, II, III, IV i V

Word Annex 2. Relació de tutors juny 2010

 

PDF Text en PDF

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-