-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Convocatòria de centres col·laboradors per a la realització del pràcticum dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia de la Universitat de les Illes Balears. Curs 2009-2010
---

 
Escut de la UIB      logo DGIFP
 
>> RESOLUCIÓ DEFINITIVA
 

Antecedents

 1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura la formació permanent del professorat i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent; és un objectiu d’ambdues institucions regular la col·laboració perquè els estudiants puguin realitzar el pràcticum, matèria troncal dels plans d’estudis de Psicopedagogia i Pedagogia.

 2. D’acord amb el conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en relació amb les pràctiques que l’alumnat dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia ha de realitzar en centres educatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signada el 21 de juliol de 2007, la Conselleria d’Educació i Cultura ha de posar a disposició de la UIB, centres educatius sostinguts totalment o parcialment amb fons públics necessaris perquè, d’acord amb la previsió del nombre d’alumnes de les diferents especialitats, els estudiants puguin realitzar les pràctiques esmentades.
  Aquesta activitat, a més de la col·laboració abans esmentada, ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants i s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents dels centres educatius .

 3. Cal tenir en compte la trajectòria de l’organització de les pràctiques dels darrers anys, i també l’anàlisi de la convocatòria per a la participació en el programa experimental de centres col·laboradors en pràctiques dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia per als cursos escolars 2006-2007 i 2007-2008.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Finalitat de la convocatòria

Facilitar a la UIB una relació de centres d’educació secundària, d’educació infantil i primària i d’educació de persones adultes, centres d’educació especial, equips (EOEP i EAP) i centres de professorat (CEP) de les Illes Balears, sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, en els quals l’alumnat dels estudis Psicopedagogia i Pedagogia de la UIB puguin realitzar les pràctiques, que tenen com a finalitat enriquir l’enllaç entre els coneixements teoricopràctics adquirits a l’àmbit acadèmic i els que es construeixen a l’àmbit professional.

2. Objectius de la participació

2.1. Implicar els equips educatius en la realització de les pràctiques dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia, perquè a més de la relació amb el professorat tutor de les pràctiques, l'alumnat en pràctiques conegui també l'organització i el funcionament general del centre, departament o equip.

2.2. Millorar la coordinació i la col·laboració entre el professorat tutor de pràcticum de la Facultat d’Educació i els responsables dels centres i equips en els quals es realitzen les pràctiques.

2.3. Facilitar el desenvolupament del treball en equip que permeti la col·laboració de l’alumnat de pràctiques i el professorat tutor de la Facultat en els projectes dels centres educatius, equips (EOEP i EAP) i centres de professorat (CEP) de les Illes Balears.

3. Destinataris

Els centres o equips sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de les Illes Balears:

Els centres d’educació infantil i de primària, els centres d’educació secundària, centres d’educació de persones adultes, centres d’educació especial, equips d’orientació (EOEP I EAP) i centres de professorat (CEP).

4. Presentació de les sol·licituds

4.1. Els centres educatius, equips d’orientació o pedagògics interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar emplenat el full de l’annex I (cada tutor n’ha de presentar un) en el termini de vint dies a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’hi ha d’adjuntar l’acord favorable de la Comissió de Coordinació Pedagògica (en el cas de centres educatius) o bé dels equips d’orientació (en el cas dels EOEP i dels EAP) o dels equips pedagògics (en el cas dels CEP).

4.2. Les sol·licituds s’han de presentar adreçades al director general d’Innovació i Formació del Professorat en els registres de les dependències de la Conselleria d’Educació i Cultura. També es poden presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999).

5. Modalitat de centres participants

Els centres que reuneixin els requisits que s’indiquen en el punt sisè d’aquesta convocatòria, podran acollir estudiants en pràctiques i seran centres col·laboradors.

Comptaran com a mínim amb un/a tutor/a i un/a coordinador/a de les pràctiques, aquest/a darrer/a prioritàriament serà el/la director/a del centre i serà responsable de la relació amb la Comissió de Seguiment del programa i amb la UIB.

6. Requisits

Per participar en aquesta convocatòria els centres han de comptar amb l’aprovació de la Comissió de Coordinació Pedagògica (en el cas de centres educatius) o bé dels equips d’orientació (en el cas dels EOEP i dels EAP) o dels equips pedagògics (en el cas dels CEP).

El professorat que vulgui ser tutor del Pràcticum durant el curs acadèmic 2009-2010 ha de ser funcionari de carrera o bé ha de tenir, com a mínim, un curs acadèmic complet d’experiència en la plaça de les especialitats de psicologia o pedagogia, de formació i orientació laboral (FOL), d’intervenció sociocomunitària o de serveis a la comunitat en el mateix centre educatiu , equip d’orientació o equip pedagògic.

Segons la tipologia del centre el professorat tutor ha de ser:

 • Professorat del cos d'ensenyament secundari de les especialitats de psicologia i pedagogia, formació i orientació laboral, intervenció sociocomunitària o serveis a la comunitat en els centres públics.
 • Professorat de psicologia o de pedagogia o de psicopedagogia que exerceix les funcions d'orientador/a o que imparteix docència en places de l'especialitat de formació i orientació laboral, intervenció sociocomunitària, o serveis a la comunitat en els centres privats concertats.
 • Professorat que exerceix les funcions psicopedagògiques als EAP, EOEP i CEP.

7. Durada i dates de les pràctiques

Els plans d’estudis de les llicenciatures de Psicopedagogia i de Pedagogia inclouen el Pràcticum com a matèria troncal, amb l’assignació de crèdits següent:

 • Titulació de Psicopedagogia: assignatura Pràctica II, de 7,5 crèdits, amb una equivalència de 15 hores per crèdit, es realitza durant el 2n quadrimestre, els mesos de febrer a maig.
 • Titulació de Pedagogia: assignatura Pràctica del segon cicle, de 12 crèdits, amb una equivalència de 15 hores per crèdit, es realitza durant el 2n quadrimestre, els mesos de febrer a maig.

8. Compensacions per la participació

a) D'acord amb el Conveni abans esmentat la Universitat de les Illes Balears aportarà una compensació econòmica per la seva col·laboració segons el següent:

 • Pràcticum de Psicopedagogia (7,5 crèdits). Per cada alumne/a en pràctiques la compensació serà de 135 €.
 • Pràctica de Pedagogia (12 crèdits). Per cada alumne/a en pràctiques la compensació serà de 215 €.
 • Per a la coordinació d'un dels dos Pràcticums (estudis de Psicopedagogia i de Pedagogia), 120 €.

La Universitat de les Illes Balears ingressarà aquestes quantitats al compte corrent del centre educatiu corresponent, una vegada finalitzat el període de pràctiques de cada any acadèmic, després de la presentació d’un certificat de la direcció del centre o equip que acrediti la realització de l’activitat. Les compensacions econòmiques es destinaran prioritàriament al departament del qual forma part el professorat tutor dels estudiants en pràctiques.

b) Assessorament i seguiment del professorat tutor de la UIB.

c) El professorat tutor dels estudiants en pràctiques obtindrà:

- Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per la seva participació al programa.
- El professorat tutor dels estudiants en pràctiques podrà obtenir el carnet de col·laborador de la UIB per a l'any acadèmic següent al de realització de les pràctiques, prèvia petició.

d) El professorat coordinador dels centres de formació en pràctiques obtindrà:

- Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per la seva participació al programa.
- El carnet de col·laborador de la UIB per a l'any acadèmic següent al de realització de les pràctiques, prèvia petició.

9. Comissió mixta

a) Per a la instrucció del procediment derivat d'aquesta convocatòria es constitueix una comissió encarregada de la revisió de la documentació presentada pels centres i del seguiment del programa, que estarà integrada pels membres següents:

- La cap del Servei de Formació Permanent del Professorat o la persona que nomeni el director general d'Innovació i Formació del Professorat, que actuarà com a president.
- Un/a inspector/a d'educació a proposta del cap del Departament d'Inspecció Educativa.
- El/la cap del Servei d'Universitat o persona en qui delegui.
- Tres representants de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears, nomenats pel degà o degana de la facultat.
- Un/a tècnic/a del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi actuarà com a secretari/ària, sense dret a vot.

b) Les funcions de la comissió són:

- Comprovar el compliment dels requisits d'admissió de les sol·licituds.
- Requerir als sol·licitants, quan s'escaigui, perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en el full de sol·licitud de l'annex I.
- Formular les propostes de resolució que han de determinar la relació dels centres educatius que compleixin els requisits, on es podran fer pràctiques i els centres exclosos, indicant-ne la causa.
- Fer propostes de modificació de la propera convocatòria.
- Fer el seguiment del programa i emetre un informe final del programa, que es trametrà al director general d'Innovació i Formació del Professorat.

Per realitzar aquestes funcions la Facultat d’Educació aportarà a la Comissió les conclusions de les avaluacions realitzades pel professorat que ha participat en el programa. Les modificacions que puguin sorgir abans de l’inici dels períodes de pràctiques, tant en relació a la llista de centres com en relació al nombre de professorat tutor, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques, es comunicaran al president de la comissió esmentada mitjançant escrit adreçat al director general d’Innovació i Formació del professorat. La Comissió acordarà les modificacions o actualitzacions que s’hagin de produir.

10. Resolució de la convocatòria

10.1. La Comissió mixta elaborarà la Proposta de resolució provisional i l’elevarà, per a la seva aprovació, al director general d’Innovació i Formació del Professorat. Aquesta Resolució provisional del director general es farà pública al web <http://www.weib.caib.es> i es disposarà d’un termini de deu dies naturals perquè els centres o equips puguin aportar la documentació requerida per esmenar la sol·licitud i formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.

10.2. La Comissió mixta ha d’examinar les al·legacions i documentació presentades a la resolució provisional i formular-ne la proposta definitiva al director general d’Innovació i Formació del Professorat, qui ha de resoldre el procediment. Aquesta Resolució definitiva de centres que poden tenir alumnes en pràctiques es farà pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i també al web <http://www.weib.caib.es>, i serà d’aplicació en els períodes de pràctiques posteriors a la seva publicació, fins que sigui substituïda per una altra.

10.3. Perquè un/a alumne/a desenvolupi les pràctiques a un centre o equip no previst a la Resolució publicada al BOIB és necessari que hi concorrin circumstàncies excepcionals que han de ser valorades per la comissió mixta esmentada a la clàusula anterior. En tot cas es requereix l’autorització del director general d’Innovació i Formació del Professorat.

11. Assignació dels estudiants als centres

Durant el mes de desembre, des de la Facultat d’Educació de la UIB s’assignarà l’alumnat als centres i equips de pràctiques relacionats a la Resolució del director general d’Innovació i Formació del Professorat prevista a l’apartat anterior, seguint criteris d’especialitat, d’ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per la mateixa Facultat.

Cada professor/a tutor/a pot tenir assignat un màxim de dos estudiants en pràctiques en un curs escolar si és de l’especialitat de psicologia i pedagogia i un si és de formació i orientació laboral, d’intervenció sociocomunitària o de serveis a la comunitat.

12. Relació de centres que acolliran alumnat en pràctiques

Des de la Facultat d’Educació es comunicarà al director general d’Innovació i Formació del Professorat, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici dels diferents períodes de pràctiques, la relació de centres que tendran alumnes en pràctiques. S’hi indicarà el nom del professorat de la UIB que seran tutor de l’alumnat en pràctiques i també el nom i l’especialitat de l’alumnat assignat.
Des de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, el president de la Comissió de Seguiment comunicarà als directors dels centres la informació esmentada al paràgraf anterior abans de l’inici dels períodes de pràctiques, així com també n’informarà la Direcció General de Planificació i Centres i la Direcció General d’Ordenació, Administració i Inspecció Educatives.

13. Funcions dels centres

La principal funció dels centres que tenen alumnes de pràctiques és facilitar l’accés al coneixement del context educatiu que permeti a l’alumnat dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia completar els coneixements teòrics que adquireixen a la Facultat d’Educació, necessaris ambdós en la formació que han d’assolir els qui han de ser nous professionals de l’ensenyament. Per això, facilitaran la seva participació en el desenvolupament de les activitats habituals en un centre d’ensenyament, equip d’orientació o centre de professorat.

14. Publicació

Aquesta Resolució comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 d'octubre de 2009

El director general d'Innovació i Formació del Professorat

Josep Serra i Colomar

---

PDF Resolució del director general d’Innovació i Formació del Professorat de 15 de desembre de 2009, per la qual es fa pública la llista definitiva dels centres admesos i exclosos per a la participació en la realització del pràcticum dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia de la UIB, en la convocatòria de 9 d’octubre de 2009 i en la convocatòria extraordinària de 10 de novembre de 2009 17/12/09

PDF Resolució del director general d’Innovació i Formació del Professorat de 2 de desembre de 2009, per la qual es fa pública la llista provisional dels centres admesos i exclosos per a la participació en la realització del pràcticum dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia de la UIB, en la convocatòria de 9 d’octubre de 2009 i en la convocatòria extraordinària de 10 de novembre de 2009 2/12/09

PDF Resolució del director general d’Innovació i Formació del Professorat de 10 de novembre de 2009, de convocatòria extraordinària de centres col·laboradors per a la realització del pràcticum dels estudis de Psicopedagogia i Pedagogia de la UIB 11/11/09

PDF Resolució de dia 9 d'octubre de 2009 del director general d'Innovació i Formació del Professorat de convocatòria de centres col·laboradors per a la realització del pràcticum dels estudis de Psicopedadogia i Pedagogia de la UIB
BOIB núm. 152, 17-10-09

Word Annex I i II

 

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-