-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Instruccions sobre la recollida de les dades dels resultats de l’avaluació final dels alumnes del curs 2008-2009
---

 
logo DGAOIE
 

>> Senyor director/Senyora directora,

Finalitzat el procés d’avaluació dels alumnes, el Departament d’Inspecció Educativa estableix en aquestes instruccions la manera com es procedirà per poder disposar de les dades dels resultats acadèmics dels alumnes, obtingudes durant els curs 2008-09.

El nou programa GestIB Web ha estat durant el curs 2008-09 el programa utilitzat per a la gestió de tots els centres públics d’educació primària, així doncs les dades referides als resultats acadèmics hi han de ser correctament reflectides. Quant als centres privats i privats concertats, una part d’aquests han fet ús de l’antic programa GestIB, però també existeix un conjunt centres concertats i privats que disposen dels seus programes de gestió per registrar les dades referides a l’avaluació de l’alumnat.

La convivència d’aquests procediments ens determina fixar les instruccions en funció del programa de gestió utilitzat:

RESULTATS ACADÈMICS DELS CENTRES PÚBLICS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA.

Els directors/les directores dels centres públics d’educació primària han registrat durant el curs 2008-09 l’avaluació dels seus alumnes amb el programa GestIB Web, per tant sols han d’avaluar tots els alumnes i tancar les actes d’avaluació. Una vegada que els directors del centres tanquin les actes d’avaluació l’Administració Educativa ja podrà disposar de les dades d’avaluació final dels alumnes i així haurà conclòs aquest procés. Conseqüentment amb la mecanització del tractament dels resultats NO CAL TRAMETRE AQUESTA DOCUMENTACIÓ EN PAPER (l’Administració hi accedeix per via telemàtica).

 

RESULTATS ACADÈMICS DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, DELS CENTRES PRIVATS I PRIVATS CONCERTATS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I/O D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

Els directors/les directores d’aquests centres hauran d’accedir a la pàgina d’Internet: http://die.caib.es, clicar sobre la icona: “resultats acadèmics” i escriure les claus d’accés (usuari i contrasenya). El director del centre és l’única persona autoritzada per poder entrar a l’aplicació.
Claus d’accés: usuari = x (minúscula) seguida del DNI del director (sense la lletra); contrasenya = la mateixa que li permet accedir al Portal del Personal o obrir el seu correu personal de la Conselleria d’Educació i Cultura. És per aquest motiu que tots els directors dels centres han de tenir correu electrònic amb la Conselleria d’Educació i Cultura i controlar que sigui operatiu i que la contrasenya no caduqui (vegeu model de comunicació 1). En els centres concertats que compten amb diferent director a cada etapa educativa, cada director d’etapa ha de ser oportunament autoritzat.

El procediment permet que els directors/les directores dels centres docents públics d’educació secundària, dels centres privats i privats concertats d’educació  primària i/o d’educació secundària accedeixin a la pàgina Explotació de dades GestIB (https://www.caib.es/gestib) del seu centre. A continuació, han d’obrir la carpeta “annexos”,  situada a la part superior dreta de la pàgina, després clicar el codi de centre, i de seguida es despleguen al marge esquerre els annexos de cada etapa. Cal parar esment a seleccionar l’any que pertoqui.

  • Els centres que generen les actes d’avaluació amb el programa de gestió anterior, (l’antic GestIB) trobaran l’annex de resultats acadèmics emplenat (annex primària, annex ESO, annex batxillerat), a partir del procés de migració interna, que es duu a terme una vegada que els directors tanquen les actes d’avaluació. Les dades corresponents als resultats han de ser revisades abans de donar el procés per acabat, tenint en compte que després d’aquesta revisió ja no s’actualitzen a la Web les dades modificades en el GestIB (les migracions o determinades errades materials poden distorsionar l’annex final). Aquesta tasca correspon al director/a, i serà supervisada pel DIE. Cas de detectar errors, el centre ho comunicarà al DIE, adreçant-se al correu electrònic: cdopico@dgadmedu.caib.es. Així l’Administració Educativa ja disposarà de les dades d’avaluació dels alumnes. Per això, no es requereix la tramesa d’aquesta documentació en paper.

  • Els centres que utilitzen un programa de gestió propi per a l’avaluació dels seus alumnes, en accedir a la carpeta annexos de la pàgina Explotació de dades GestIB (https://www.caib.es/gestib), hauran d’entrar les dades a les diferents caselles de cada cicle d’educació primària i/o curs d’educació secundària. Tenguin present que en introduir les dades o fer-ne modificacions  en acabar sempre s’ha de clicar “guardar” (al peu de pàgina). Els centres que hagin d’emplenar les dades dels cursos d’educació secundària obligatòria,  introduiran les dades a l’avaluació ordinària, i també  a l’avaluació extraordinària i en aquesta només han de constar els alumnes que s’han examinat en setembre o que no s’han presentat. L’avaluació final es genera a partir de les dades anteriors (no deixa escriure-hi). Serà responsabilitat del director/a la verificació de la correcció d’aquestes dades i l’esmena dels errors detectats (se farà a la mateixa graella en què s’havien introduït). Així l’Administració Educativa ja disposarà de les dades d’avaluació dels alumnes. Per això, no es requereix la tramesa d’aquesta documentació en paper.  Les dades d’avaluació final  referides al batxillerat dels centres que no avaluen amb l’antic GestIB se sol·licitaran directament per part del Departament d’Inspecció Educativa a cada centre donat que l’annex d’aquesta etapa no permet la introducció de dades externes al GestIB.

 

Dates de finalització del procediment:

  • El procediment per a la recollida de les dades d’educació primària ha d’haver-se realitzat abans de 15/09/2009

  • El procediment per a la recollida de les dades d’educació secundària (ESO i Batxillerat) ha de finalitzar el dia 30/09/2009

Per resoldre dubtes o dificultats adreçau-vos al correu electrònic: cdopico@dgadmedu.caib.es

firma die
Miquel Sbert i Garau
Cap del Departament d’Inspecció educativa

Palma, 9 de juny de 2009

PDF Text en PDF

---

WORD Model de comunicació 1

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-