-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Instruccions de la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Curs 2007-2008
---

 
logo DGAOIE
 

-Instruccions per les quals es fixen determinats aspectes del procés d'avaluació de l'educació primària a les Illes Balears

 

>> El referent normatiu d'aquestes Instruccions és l'Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual s'estableixen els elements dels documents bàsics d'avaluació de l'educació bàsica regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 149 de 22 de juny)

La Conselleria d'Educació i Cultura, per tal de donar resposta a la normativa estatal bàsica, ha de regular de manera provisional per al curs 2007-08 determinats aspectes relacionats amb l'avaluació de l'alumnat que cursa l'EP amb caràcter previ a l'ordenació de l'etapa educativa a les Illes Balears.

Oportunament, i d'acord amb els procediments que preveu l'ordenament jurídic, la Conselleria d'Educació i Cultura procedirà a la publicació de la normativa reguladora del procés educatiu, en el marc que determina la legislació bàsica i l'específica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tant els centres docents com la resta de la comunitat educativa i, molt particularment, l'alumnat i les famílies, en uns moments de canvis que afecten el sistema educatiu com els actuals, tenen dret a una informació i a unes directrius puntuals i clares sobre els diferents aspectes que configuren els processos educatius.
Aquesta informació orientadora, principalment a l'inici d'un nou curs escolar, és essencial perquè els docents i els centres escolars puguin dur a terme amb eficàcia les seves actuacions.

Per tot això i en virtut del Decret 1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es traspassen les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict les següents

INSTRUCCIONS

1. Àmbit d'aplicació
Aquestes Instruccions són d'aplicació en tots els centres públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d'educació primària.

2. Resultats de l'avaluació
A partir del curs 2007-08 en tots els cursos de l'educació primària, els resultats de l'avaluació s'expressaran en els següents termes: Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent. Es considera qualificació negativa l'Insuficient i positiva la resta.

3. Documents oficials d'avaluació

3.1 D'acord amb l'Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny (BOE núm. 149 del 22 de juny) els documents oficials d'avaluació són: l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic de l'educació primària.

3.2 La Conselleria d'Educació i Cultura regularà, amb caràcter urgent, aquesta documentació, en exercici de les competències que li són pròpies.

3.3 El Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic tendrà els efectes d'acreditació establerts a la legislació vigent fins a la finalització del curs 2006-07. A partir del curs 2007-08 serà l'Historial acadèmic d'educació primària el document que tendrà el valor acreditatiu dels estudis realitzats.
Es fa necessari, per tant, procedir al tancament del Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic d'acord amb les instruccions que es detallen en el següent punt.

4. Tancament del Llibre d'escolaritat

a) Es tancarà mitjançant diligència que s'ajustarà al model establert a l'annex.
b) Aquesta diligència s'estamparà a la primera pàgina no emplenada.
c) També es procedirà a la inutilització de les pàgines que no hagin estat utilitzades, excepció feta de la pàgina 28, que s'haurà d'emplenar en el moment de lliurar el llibre a l'alumne en finalitzar l'escolaritat obligatòria. L'anul·lació d'una pàgina o d'un espai es farà cobrint-los des de l'angle inferior esquerre fins l'angle superior dret amb la paraula INUTILITZAT. Si es fan servir en aquest procés etiquetes autoadhesives se'n garantirà l'autenticitat mitjançant les signatures i el segell corresponents.
d) La data de tancament de la diligència serà del dia 31 d'agost de 2007.

Palma, 3 de setembre de 2007

La directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives

Maria Gener Llopis

Instruccions. PDF Text en PDF

---

Annex. WORD Annex - Model de diligència

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-