-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Instruccions de la Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Curs 2007-2008
---

 
logo DGAOIE
 

-Instruccions per les quals es fixen determinats aspectes del procés d'avaluació de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears

 

>> Els referents normatius d'aquestes Instruccions són el Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l'educació secundària obligatòria (BOE núm. 5 de 2 de gener de 2007) i l'Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny, per la qual s'estableixen els elements dels documents bàsics d'avaluació de l'educació bàsica regulada per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 149 de 22 de juny).

La Conselleria d'Educació i Cultura, per tal de donar resposta a la normativa estatal bàsica, ha de regular de manera provisional per al curs 2007-08 determinats aspectes relacionats amb l'avaluació de l'alumnat que cursa l'ESO amb caràcter previ a l'ordenació de l'etapa educativa a les Illes Balears.

Oportunament, i d'acord amb els procediments que preveu l'ordenament jurídic, la Conselleria d'Educació i Cultura procedirà a la publicació de la normativa reguladora del procés educatiu, en el marc que determina la legislació bàsica i l'específica de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tant els centres docents com la resta de la comunitat educativa i, molt particularment l'alumnat i les famílies, en uns moments de canvis que afecten el sistema educatiu com els actuals, tenen dret a una informació i a unes directrius puntuals i clares sobre els diferents aspectes que configuren els processos educatius.
Aquesta informació orientadora, principalment a l'inici d'un nou curs escolar, és essencial perquè els docents i els centres escolars puguin dur a terme amb eficàcia les seves actuacions.

Per tot això i en virtut del Decret 1876/1997, de 12 de desembre, pel qual es traspassen les funcions i els serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears, dict les següents

INSTRUCCIONS

1. Àmbit d'aplicació
Aquestes instruccions són d'aplicació en tots els centres públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d'educació secundària obligatòria.

2. Aplicació dels nous criteris de promoció i titulació
Els nous criteris de promoció s'aplicaran en els quatre cursos de l'etapa a partir del curs escolar 2007-08. Igualment s'aplicaran els nous criteris de titulació a partir del curs 2007-08. (No s'han d'aplicar, per tant, en l'avaluació extraordinària de setembre del 2007)

3. Promoció
a) Es promocionarà al curs següent quan s'hagin superat els objectius de les matèries cursades o es tingui avaluació negativa en dues matèries com a màxim, i es repetirà curs quan tinguin avaluació negativa en tres o més matèries.
b) Excepcionalment, podrà autoritzar-se la promoció amb avaluació negativa en tres matèries, quan l'equip docent consideri que la naturalesa de les matèries no superades no impedeix l'alumnat seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que aquesta promoció beneficiarà la seva evolució acadèmica.
c) Qualsevol alumne, els primers dies de setembre, podrà realitzar una prova extraordinària de les matèries avaluades negativament, del mateix curs o de cursos anteriors.
d) L'alumne podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades com a màxim dins de l'etapa. Excepcionalment un alumne podrà repetir una segona vegada en quart curs si no ha repetit en cursos anteriors de l'etapa. Quan aquesta segona repetició hagi de produir-se en l'últim curs de l'etapa, s'ampliarà un any el límit d'edat establert per l'etapa. (Divuit anys, complerts en l'any en què finalitza el curs)

4. Titulació
a) L'alumnat que, en finalitzar l'educació secundària obligatòria, hagi assolit els objectius de l'etapa obtindrà el títol de "graduat en educació secundària obligatòria"
b) L'alumnat que superi totes les matèries de l'etapa obtindrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Així mateix podran obtenir aquest títol els alumnes que hagin finalitzat el curs amb avaluació negativa en una o dues matèries, i excepcionalment en tres, sempre que l'equip docent consideri que la naturalesa i el pes de les matèries no superades en el conjunt de l'etapa no els ha impedit assolir els objectius de l'etapa.
c) L'alumnat que cursi programes de diversificació curricular obtindrà el títol de graduat en educació secundària obligatòria si supera tots els àmbits i matèries que integren el programa. Així mateix podran obtenir aquest títol els alumnes que hagin superat els àmbits lingüístic i social, i l'àmbit cientificotecnològic, i tenguin avaluació negativa en una o dues matèries, i excepcionalment en tres, sempre que, segons el parer de l'equip docent hagin assolit els objectius de l'etapa.
d) En la convocatòria de juny no es podrà proposar per a l'obtenció del títol alumnes amb matèries pendents.
e) La Conselleria d'Educació i Cultura regularà la possibilitat que els alumnes que, en finalitzar l'etapa, no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i tinguin l'edat màxima de permanència a l'etapa, disposin durant els dos anys següents d'una convocatòria anual de proves per a superar aquelles matèries pendents de qualificació positiva, sempre que el nombre d'aquestes no sigui superior a cinc.
f) Els alumnes que cursin l'educació secundària obligatòria i no obtinguin el títol rebran un certificat d'escolaritat.

5. Documents oficials d'avaluació

5.1 D'acord amb l'Ordre ECI/1845/2007, de 19 de juny (BOE núm. 149 del 22) els documents oficials d'avaluació són: l'expedient acadèmic, les actes d'avaluació, l'informe personal per trasllat i l'historial acadèmic de l'educació secundària obligatòria.
5.2 La Conselleria d'Educació i Cultura regularà, amb caràcter urgent, aquesta documentació, en exercici de les competències que li són pròpies.
5.3 El Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic tendrà els efectes d'acreditació establerts a la legislació vigent fins a la finalització del curs 2006-07. A partir del curs 2007-08 serà l'Historial acadèmic d'educació secundària obligatòria el document que tendrà el valor acreditatiu dels estudis realitzats.
Es fa necessari, per tant, procedir al tancament del Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic d'acord amb les instruccions que es detallen en el següent punt.

6. Tancament del Llibre d'escolaritat
a) Es tancarà mitjançant diligència que s'ajustarà al model establert a l'annex.
b) Aquesta diligència s'estamparà a la primera pàgina no emplenada.
c) També es procedirà a la inutilització de les pàgines que no hagin estat utilitzades, excepció feta de la pàgina 28, que s'haurà d'emplenar en el moment de lliurar el llibre a l'alumne en finalitzar l'escolaritat obligatòria. L'anul·lació d'una pàgina o d'un espai es farà cobrint-los des de l'angle inferior esquerre fins l'angle superior dret amb la paraula INUTILITZAT. Si es fan servir en aquest procés etiquetes autoadhesives se'n garantirà l'autenticitat mitjançant les signatures i el segell corresponents.
d) La data de tancament de la diligència serà el dia posterior a la finalització de tot el procés d'avaluació de la convocatòria extraordinària de setembre de 2007.

Palma, 3 de setembre de 2007

La directora general d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives

Maria Gener Llopis

Instruccions. PDF Text en PDF

---

Annex. WORD Annex - Model de diligència

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-