-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Resultats i documentació de les Jornades celebrades
---

escut de la CAIB II Jornada de l'Ensenyament de la Química i la Física

Març 2003
 

- Els objectius i les valoracions que es varen proposar com a conclusions de la II Jornada són els següents:

---

 1. Sol·licitar a les nostres administracions (autonòmica, insular i local) que duguin a terme les gestions necessàries, i amb la major celeritat possible, per crear un museu de la ciència, entès com un espai generador d'actuacions dirigides a l'alfabetització científica de la nostra societat.

 2. Per assegurar que tot l'alumnat acabi la secundària amb uns coneixements científics bàsics amb els quals pugui afrontar el futur, no hi ha d'haver cap itinerari en el 2n cicle d'ESO sense Química ni Física.

 3. Per fomentar la curiositat i l’interès per la química i la física i la ciència en general i enfortir la relació entre els estudis de secundària i la UIB, plantejam les actuacions següents: potenciar la Fira de la Ciència, també dirigida a alumnes de primer cicle d'ESO; fer una festa de la química i la física que inclogui un concurs; crear una aula/taller, a la UIB, de química i física, adreçada al segon cicle d'ESO; crear un fons a la UIB de recursos didàctics a l'abast de tot el professorat, i demanar la realització de conferències científiques als centres d'ensenyament secundari.

 4. Potenciar la formació permanent del professorat i impulsar un curs de formació inicial que prengui la pràctica docent com a element vertebrador.

 5. Potenciar les comissions secundària/UIB de química i de física, i demanar a la Conselleria i a la UIB el reconeixement explícit d'aquestes activitats.

 6. Proposar que l’assignatura de Ciències de la naturalesa en el primer cicle de l’educació secundària obligatòria, tingui un màxim de continguts de biologia i geologia a primer curs i de física i química a segon curs i, en conseqüència, que sigui adscrita als departaments corresponents.

 7. Demanar que les assignatures de Física i de Química a primer curs, Física a segon curs i Química a segon curs, tinguin una dedicació de cinc hores setmanals, amb una hora específica per a treballs pràctics, perquè un batxillerat generalista de dos anys de duració fa impossible, amb la càrrega horària actual de les matèries de modalitat, dominar les habilitats pròpies del batxillerat de Ciències i tecnologia.

 8. Un objectiu general del batxillerat, en les diverses modalitats, és conèixer i valorar de forma crítica la contribució de la ciència i tecnologia a la societat. Considerem que la nova assignatura d'Història de la filosofia i de la ciència ha de tenir la meitat de currículum d'Història de la ciència, i que aquesta part ha de ser impartida pels departaments científics.

 9. Dotar els laboratoris de Física i de Química de la infraestructura adient pel que fa a les noves tecnologies, a fi de desenvolupar el currículum de Tècniques experimentals i de les altres matèries que impliquen treballs de laboratori (com a mínim un ordinador amb el maquinari i el programari per a la recollida, control i tractament de dades).

 10. Establir un espai en el weib amb la finalitat d’intercanviar experiències, material i adreces web, i per elaborar entre tots els centres la llista de materials i recursos de dotació mínima per als laboratoris de Química i de Física, que la Conselleria hauria de subministrar.

 11. Articular, dins la normativa que generi la Conselleria, les instruccions de gestió i ús dels laboratoris com a espais d’ús exclusiu per a treballs experimentals; la destinació com a mínim d’una hora de guàrdia del professorat de matèries experimentals a preparació de pràctiques, i el desdoblament dels grups a partir de 20 alumnes per a tots els centres sostinguts amb fons públics.

 12. Possibilitar que l’assignatura de Tècniques experimentals faci ús, una hora a la setmana, de les aules d’informàtica per dur a terme la part del seu currículum relacionada amb les noves tecnologies.

 13. Repensar els continguts dels currículums de Física i Química (i de ciències, en general) per adequar-los als canvis socials i tecnològics, a fi de mantenir l’interès i la curiositat de l'alumnat per la ciència i introduir-hi les aplicacions de la ciència i les relacions ciència/societat. Alhora, s'ha de replantejar la manera d'ensenyar la Física i la Química a partir d'aplicacions i/o de resolució de casos pràctics.

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-