<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

 

COMITÈ HONORÍFIC

M. Hble. Sr. Jaume Matas Palou, president de les Illes Balears.

Hble. Sra. Rosa Estaràs Ferragut, vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals.

Hble. Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d’Educació i Cultura.

Hble. Sra. Encarnación Pastor Sánchez, consellera d’Immigració i Cooperació.

Excma. Sra. Catalina Cirer Adrover, batlessa de l’Ajuntament de Palma.

Mgfc. i Excm. Sr Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears.

Il·lm. Sr. Manuel Jaén Palacios, delegat del Govern de les Illes Balears a Brusel·les.

Sr. Vicente Sala Belló, president de la CAM, Caja de Ahorros del Mediterráneo

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Il·lma. Sra. Joana Rosselló Morales, directora general d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura. 

Il·lm. Sr. Juan Manuel Gómez Gordiola, director general d’Immigració, Comunitats Balears Radicades a l’Exterior i Cases i Centres Regionals a les Illes Balears, Conselleria d’Immigració i Cooperació.

Dra. Maria Antònia Santandreu Caldentey, professora d’Antropologia de la UNED.

Dr. Jordi Vallespir Soler, coordinador del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREI) de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Dr. Miquel F. Oliver Trobat, professor de la Facultat d’Educació de la UIB i membre del GREI.

Dr. Herminio Domingo Palomares, professor de la Facultat d’Educació de la UIB i membre del GREI.

Dr. Joan Carles Rincón Verdera, professor de la Facultat d’Educació de la UIB i membre del GREI.

Dr. Antonio Casero Martínez, professor de la Facultat d’Educació de la UIB i membre del GREI.

Dra. Joana Colom Bauzà, professora de la Facultat d’Educació de la UIB i membre del GREI.

Sr. Miquel Palou Sampol, catedràtic d’IES i membre del GREI.

Sra. Mercè Morey López, educadora social i membre del GREI.

 

COMITÈ ORGANITZADOR

Sr. Sebastià Barceló Serra, cap de Gabinet del conseller, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Patricia Moreno Ruiz-Olalde, cap de Premsa, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sr. Henry Pinto, cap de Premsa, Conselleria d’Immigració i Cooperació.

Sr. Lluís Segura Aguilar, cap de Servei de Formació Permanent del Professorat, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Fany Magraner Frau, assessora tècnica docent, Servei de Formació Permanent del Professorat, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sr.Heracli Portas Fuentespina, assessor tècnic docent, Servei de Formació Permanent del Professorat, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sr. Onofre Ferrer Riera, director del Centre del Professorat de Manacor, Servei de Formació Permanent del Professorat, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Teresa Santacana Mejías, directora del Centre del Professorat de Menorca, Servei de Formació Permanent del Professorat, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Montserrat Tur Guillem, directora del Centre del Professorat d’Eivissa i Formentera, Servei de Formació Permanent del Professorat, Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d’Educació i Cultura.

Sra. Teresa Lorenzo Rodríguez, inspectora d’Educació, Direcció General d’Inspecció i Administració Educativa, Conselleria d’Educació i Cultura.