<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

EL CONGRÉS S'ESTRUCTURA AL VOLTANT DE TRES GRANS EIXOS:

 

1. El fenomen migratori a la societat actual

 

2. La intervenció socioeducativa en el context multicultural

 

3. Immigració i escola