<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

El programa padrins i padrines d'aula: una experiència de tutoria entre iguals a l'IES Jaume I de Salou

M. Carme Masip Porqueres, Professora de Llengua i literatura catalanes i Coordinadora lingüística, intercultural i de cohesió social, IES Jaume I. Salou

 

1. Introducció

T'has preguntat mai com et sentiries tu si t'haguessis de traslladar, tant si vols com si no vols, amb la teva família, o sense, a un país i a una cultura ben diferent de la teva? Què faries quan arribessis a l'escola i veiessis que no entens res ni ningú? Com et sentiries si no poguessis llegir ni els cartells? L'experiència que presentem intenta donar una resposta possible a aquest exercici d'empatia.

2. Què és el programa padrins i padrines d'aula

El projecte consisteix a adjudicar voluntaris lingüístics a l'alumnat acabat d'arribar al nostre institut. Aquests voluntaris són companys i companyes de l'aula ordinària que acullen i acompanyen, amb una dedicació especial, els nouvinguts. Els padrins, a través d'un contracte, es comprometen a parlar-los sempre en català, acompanyar-los a tot arreu mentre siguin al centre, guiar-los per l'edifici, explicar-los les rutines de l'IES, seure al seu costat a l'aula ordinària i donar-los un cop de mà sempre que sigui convenient. Passats uns tres mesos, s'acaba l'apadrinament i se'ls lliura un diploma on se'ls reconeix la tasca realitzada.

3. Els objectius

  1. Facilitar la incorporació al centre de l'alumnat acabat d'arribar.
  2. Introduir l'alumnat acabat d'arribar al centre d'una manera més amable i acollidora.
  3. Procurar el benestar emocional a l'alumnat nouvingut.

4. El procés

Aquest programa no es pot dur a terme si no és amb el beneplàcit de l'equip directiu del centre educatiu, que és qui li ha de donar suport i l'ha d'impulsar. És important també que el programa s'iniciï de seguida que arriba l'alumne nou a l'institut, sigui en el moment que sigui del curs.

A principi de curs s'informa tota la comunitat educativa de l'aplicació del programa al centre. Quan comencen les classes adjudiquem tan aviat com podem un padrí o padrina a l'alumnat nouvingut. Entre la CLIC i les tutories de l'aula ordinària i de l'aula d'acollida es va fent el seguiment del procés. Quan s'acaba el període d'acollida, es concedeix un diploma a l'alumne padrí. Finalment, se'n fa una valoració.

5. Qui s'hi implica?

•  L'equip directiu del centre

•  L'alumnat nouvingut

•  Els padrins i padrines d'aula

•  Els tutors i tutores

•  La CLIC

6. Les tasques i els compromisos dels padrins i de les padrines

•  Parlar-los sempre en català

•  Acompanyar-los a tot arreu mentre siguin al centre

•  Guiar-los per l'edifici

•  Explicar-los les rutines de l'IES

•  Seure al seu costat a l'aula ordinària

•  Aclarir-los què demana el professor o la professora

•  Donar-los un cop de mà sempre que sigui convenient

7. Els compromisos dels nouvinguts i de les nouvingudes

•  Fer cas de les indicacions del padrí o de la padrina

•  No abusar de la situació

•  Aprofitar al màxim el servei

8. El temps i l'espai

Un trimestre, o el que sigui necessari per a l'acompliment correcte dels objectius establert, i només en l'espai formal del centre educatiu.

9. Els documents

El contracte entre padrí i apadrinat, el diploma per al padrí i diversos fulls de seguiment del procés.

10. Avaluació del programa

•  L'alumne nouvingut s'integra d'una manera més ràpida, més fàcil, més amable i menys traumàtica.

•  L'alumne autòcton fa noves amistats i coneix noves cultures.

•  Des del punt de vista emocional, el nouvingut se sent acompanyat i valorat.

11. Models de documents usats en el programa

A) Full de compromís:

Jo, Assane NDAO , de 1r B , vull ser padrí/padrina de l'alumne nouvingut o de l'alumna nouvinguda Fall BABACAR , i em comprometo a:

- parlar-li sempre en català

- acollir-lo o acollir-la tan bé com pugui a classe

- acompanyar-lo o acompanyar-la quan convingui

- a fer-li totes les indicacions que convinguin per a la seva bona integració entre nosaltres.

- a mostrar-li el centre

- a acompanyar-lo o acompanyar-la a l'hora del pati i sempre que convingui

- a fer-li entendre què demana el professorat

- a explicar-li el contingut de les sortides o activitats extraescolars, si és que n'hi ha.

- a explicar-li el contingut dels impresos que s'usin a l'aula i al centre en general.

També sé que:

•  puc renunciar a ser padrí o padrina en qualsevol moment.

•  En cas de dubtes, puc recórrer al meu tutor o a la meva tutora, a la meva professora de català o a la coordinadora lingüística (Carme Masip Porqueres).

•  En qualsevol moment puc demanar ajut, reforç o suport a les mateixes persones que ara esmentava.

•  Si compleixo amb els meus compromisos de padrí o padrina, seré recompensat en la nota de les assignatures de Tutoria i de Llengua catalana i rebré un diploma de participació en el “Programa padrins i padrines”.

I, perquè així consti, firmo aquest full de compromisos a Salou, 23 de gener de 2006

El padrí/ L'apadrinat/ Vistiplau de la Directora Vistiplau de la tutora

La padrina l'apadrinada o del tutor

B) Diploma:

La directora de l'IES Jaume I, Montserrat Vallès Grau, atorga aquest

DIPLOMA de padrí o padrina lingüístic

a l'alumne/a Carlos CARDONA de 2n A perquè, gràcies a la seva actuació voluntària i desinteressada, ha contribuït a una integració més amable i més ràpida en l'entorn educatiu del nostre centre de l'alumnat acabat d'arribar en aquest curs 2005-2006.

I, perquè així consti, firmo aquest document a

Salou, gener de 2006

Montserrat Vallès Grau M. Carme Masip Porqueres

Directora de l'IES JAUME I Coordinadora lingüística, intercultural i de cohesió social de l'IES Jaume I

C) Full de seguiment:

Full de seguiment del programa “Padrins i padrines d'aula”

Nouvingut/nouvinguda

Padrí/padrina

Tutor o tutora

Data de l'entrevista, comentari, etc

Contactes: iesjaume1@xtec.cat

mmasip7@xtec.cat

Telèfon de l'IES: 977 384 771