<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

OBJECTIUS

 

Estudiar el fet multicultural i la seva incidència en les societats modernes.

Composar un estat de la qüestió sobre els debats entorn al tractament intercultural.

Analitzar la importància de l’educació intercultural en el context de la societat actual.

Realitzar una anàlisi de la intervenció socioeducativa a partir de distintes aportacions i enfocaments.

Promoure la reflexió entorn a la relació entremoviments migratoris, ciutadania i participació.