<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Documento sin título

PRESENTACIÓ

 

Degut a la situació física de la insularitat, hem d’evitar tendències que propicien un aïllament i un enfocament solament intern de la nostra realitat per tal d’obrir-nos a les tendències innovadores del món actual en educació i en el tractament dels problemes actuals i futurs.

Per tenir doncs un lloc on debatre, exposar i reflexionar sobre distintes temàtiques, trobam molt necessari i convenient instaurar un Congrés propi de les Illes Balears, obert i amb una dimensió internacional on any rera any es pugui realitzar aquesta activitat.

Per al primer Congrés proposam un tema actual i de futur que doni resposta educativa al creixement del multiculturalisme a la nostra societat. Es fa necessari afrontar el repte d’habilitar el sistema educatiu de les Illes Balears perquè dugui a terme una educació per a la convivència intercultural, per al respecte a les diferents cultures i el rebuig de tot tipus d’exclusió social per raons ètniques o culturals.