-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Resultats i documentació de les Jornades celebrades
---

escut de la CAIB Jornada de l'Ensenyament de la Química i la Física

Octubre 2001
 

- Els objectius i les valoracions que es varen proposar com a conclusions de la Jornada són els següents:

---

 1. Promoure un canvi metodològic que afavoreixi l'aprenentatge significatiu a partir de les idees dels alumnes com també la utilització de plantejaments CTS i les referències a aspectes de la història de la física i la química.

 2. Potenciar les pràctiques de laboratori i la introducció de les noves tecnologies en tots els cursos, a partir d'una dotació suficient dels laboratoris. Per això, s'hauria de disposar d'una hora setmanal de desdoblament per introduir tant les pràctiques guiades, com les petites investigacions, i s'haurien de preveure les hores de preparació de pràctiques a compte de les guàrdies als IES i les hores complementàries als centres concertats.

 3. Promoure reunions entre professors de diferents centres per intercanviar experiències. S'ha d'establir una base de dades en una pàgina web, on surtin informacions sobre recursos, experiències, material, etc. En aquesta línia, s'ha de mantenir el Seminari Permanent de Física i Química del Centre de Professors com a centralitzador de les iniciatives i, en particular, de la formació del professorat.

 4. Sol·licitar de la Conselleria els mitjans per elaborar i publicar materials didàctics específics per a la nostra comunitat, adients a la nostra realitat i amb la metodologia anteriorment esmentada.

 5. S'haurien d'explicitar, en el Decret de currículum de les Illes Balears, a més dels continguts conceptuals, els continguts procedimentals i actitudinals. Per tal d'evitar un programa enciclopèdic, s'hauria de fer una tria dels continguts fonamentals, i seleccionar aquells que potenciïn en l'alumnat la capacitat de raonament lògic abstracte, l'estimació i l'apreciació positiva dels valors de la ciència i dels seus mètodes, que són essencials a l'hora de promoure la cultura científica.

 6. Proposam que al primer curs del batxillerat científic i tecnològic, la química i la física siguin dues matèries de modalitat amb 4 hores setmanals per a cadascuna. L'oferta d'optatives a batxillerat s'ha de definir per modalitats, de manera que augmenti l'especificitat dels itineraris. (Una alternativa és mantenir el batxillerat generalista però amb 3 anys de durada).

 7. A partir de la idea que la formació científica també és una part de la cultura, trobam a faltar matèries comunes, per a tots els batxillerats, que cobreixin aquest àmbit, i demanam una presència més notable de les ciències experimentals en l'ESO.

 8. L'assignació de l'àrea de Ciències de la naturalesa al primer cicle de l'ESO no és patrimoni exclusiu de cap dels dos departaments implicats. Es percep com a positiu que a 2n Cicle es treballin la matèria de Física i química i la de Biologia i geologia de forma coordinada, tot reservant el tractament com a ciència integrada per al primer cicle. És fonamental l'actitud dels ensenyants a l'hora d'aconseguir que les ciències resultin interessants, atractives i motivadores per a l'alumnat.

 9. Seria interessant disposar d'un estudi dels itineraris des del primer d'ESO fins a la prova d'accés a la Universitat. La UIB podria fer un estudi complet de la coherència entre les matèries cursades a primer de batxillerat i els estudis universitaris. El Servei d'Inspecció podria coordinar un estudi semblant entre quart d'ESO i primer de Batxillerat.

 10. Tenint en compte la pràctica inexistència d'activitats de divulgació científica en els mitjans de comunicació de l'Administració de les Illes Balears, demanam una política de potenciació de la cultura científica.

 11. Es proposa una coordinació dels centres de secundària i els de batxillerat, especialment els concertats i privats, de forma semblant a la que existeix entre batxillerat i universitat. Aquesta coordinació hauria de tenir un reconeixement explícit per part de l'Administració educativa.

 12. Per millorar la transició ESO/Batxillerat, en el 2n cicle d'ESO seria recomanable la creació d'itineraris curriculars que conduïssin més adequadament a les diferents opcions del batxillerat. En qualsevol cas seria convenient garantir per a tot l'alumnat una cultura científica mínima. Els alumnes que cursen batxillerats de ciències o tecnològic haurien d'haver cursat física i química a quart d'ESO.

 13. Per millorar la transició batxillerat/estudis superiors seria adient la creació d'un seminari integrat per professorat de secundària i de la UIB. Aquest grup de treball tendria com a objectius la coordinació de currículums, creació de materials didàctics i investigació didàctica, amb la participació conjunta dels professors de les facultats de ciències. Aquesta coordinació hauria de tenir un reconeixement explícit per part de l'Administració educativa.

 14. D'acord amb les possibilitats de plantilles dels centres es recomana que les tutories dels grups dels itineraris de ciències a l'ESO i batxillerat siguin atesos per professors de l'àrea de ciències.

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-