MENORCA: EDUCACIÓ de PERSONES ADULTES (CEPA) (curs 2000-2001)


  Ensenyaments Formatius Reglats
  Formació bàsica FP
  Ens. Inic. Grad.Esc. ESPA CFGM
Maó 28   197  
Alaior 22 41    
es Castell 5      
Sant Lluís 8 19    
Total CEPA 63 60 197 0
J.Mir i Mir        
Ciutadella 44   53  
Ferreries 15 30    
es Mercadal 15 18    
es Migjorn 9 8    
Total CEPA 83 56 53 0
Ciutadella        
Total 146 116 250 0

  Ensenyaments Formatius No Reglats Ens.Compl.
  Proves FP1 Castellà Català Proves JAC Accés CF Accés UIB Form.Lab.  
         
Maó 30 97   246 20   491 426
Alaior 21 18   17     73 111
es Castell 20 77   38     24 9
Sant Lluís 40           9  
Total CEPA 111 192 0 301 20 0 597 546
J.Mir i Mir                
Ciutadella 69 31   138   25 273 376
Ferreries 21           29 114
es Mercadal 14 9   8     14 44
es Migjorn             31 10
Total CEPA 104 40 0 146 0 25 347 544
Ciutadella                
Total 215 232 0 447 20 25 944 1090

  Total EFR Total EFNR Total EC Total Oferta. Pobl 1-1-00 % % % %
            EFR EFNR EC Total Of
                   
Maó 225 884 426 1535 21884 1,03 4,04 7,23 7,01
Alaior 63 129 111 303 6705 0,94 1,92 2,97 4,52
es Castell 5 159 9 173 5720 0,09 2,78 0,00 3,02
Sant Lluís 27 49 0 76 3928 0,69 1,25 0,00 1,93
Total CEPA 320 1221 546 2087 38237 0,84 3,19 26,16 5,46
J.Mir i Mir                  
Ciutadella 97 536 376 1009 21296 0,46 2,52 37,26 4,74
Ferreries 45 50 114 209 3828 1,18 1,31 54,55 5,46
es Mercadal 33 45 44 122 2572 1,28 1,75 36,07 4,74
es Migjorn 17 31 10 58 1076 1,58 2,88 17,24 5,39
Total CEPA 192 662 544 1398 28772 0,67 2,30 38,91 4,86
Ciutadella                  
Total 512 1883 1090 3485 67009