MENORCA: ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (curs 2000/2001)


MENORCA: ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (curs 2000/2001)
                                  
CENTRE LOCALITAT ALEMANY ANGLÈS FRANCÈS CATALÀ ESPANYOL ESTR ÀRAB RUS ITALIÀ  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 TOTAL
EOI MAÓ 39 25 21     82 78 58 36 27 25 10 10 8 8 7   17                           451
EOI CIUTADELLA 22 11       64 33                                                 130
TOTAL 61 36 21 0 0 146 111 58 36 27 25 10 10 8 8 7 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581

MENORCA
CIUTADELLA 130  
MAÓ 451 TOTAL:581

RESUM PER IDIOMA
ALEMANY 118
ANGLÈS 378
FRANCÈS 61
CATALÀ 24
ESP. ESTR. 0
ÀRAB 0
RUS 0
ÌTALIÀ 0