Alaior


ALAIOR CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                       
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  88 99 76 83 81 240 59 79 86 76 97 95 492 92 91 85 99 367 90 82 97 93 362
                                               
Alaior 76 82 76 83 81   59 79 86 76 97 95   92 91 85 99   90 82 97 93 1619
                      Migjorn Gran (es)   11 11 17 14 53 10 16 13 11 50
                            103 102 102 113 420 100 98 110 104 412
                                               
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                         
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
Alumnat:   CPs 50 46 46 142 42 45 45 51 64 52 299         0         0
    CCs 21 25 22 68 24 28 30 25 31 31 169 30 36 27 22 115          
    IES       0             0 75 79 101 73 328 16 0 45 47 108
    total 71 71 68 210 66 73 75 76 95 83 468 105 115 128 95 443 16 0 45 47 108
                                               
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP INSPECTOR D. COMAS CAMPS 2 2 2 6 2 2 2 2 3 2 13 0 0 0 0 0         0
LA SALLE 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4          
IES JOSEP MI. GUÀRDIA                     0 4 4 6 4 18 1 0 3 2 6
    total 3 3 3 9 3 3 3 3 4 3 19 5 5 7 5 22 1 0 3 2 6
                                               
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 Mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 Mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 Mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 Mitj.
    CPs 65,79 55,42 56,79 59,33 71,19 56,96 52,33 67,11 65,98 54,73 61,38                    
    CCs 27,63 30,12 27,16 28,30 40,68 35,44 34,88 32,89 31,96 32,63 34,75 29,13 35,29 26,47 19,47 27,59          
    IES                       72,82 77,45 99,02 64,60 78,47 16,00 0,00 45,00 47,96 27,24
    total 93,4 85,5 84,0 87,6 111,9 92,4 87,2 100,0 97,9 87,4 96,1 101,9 112,7 125,5 84,1 106,1 16,0 0,0 45,0 48,0 27,2
                                               
PROJECCIÓ ALAIOR CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                       
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
90 89 88 99 83 64 246 82 88 81 99 93 93 536 87 85 100 92 364 85 93 86   264
                      Migjorn Gran (es) 14 11 16 15 56 11 17 17   45
                            101 96 116 107 420 96 110 103   309
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                  
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 66 46 37 149 59 51 43 67 62 51 333         0         0
    CCs 28 25 18 71 34 32 29 33 30 31 189 30 34 31 21 116         0
    IES       0             0 74 75 115 70 334 16 0 44 53 113
    total 94 71 55 220 93 83 72 100 92 82 522 104 109 146 91 450 16 0 44 53 113
(% població escolaritz.)     94,9 85,5 85,9 89,4 113,4 94,3 88,9 101,0 98,9 88,2 97,4 103,0 113,5 125,9 85,0 107,1 16,7 0,0 45,8 48,2 36,6
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,87 2,00 1,61 6,04 2,57 2,22 1,87 2,91 2,70 2,22 14,48         0,00         0,00
    CCs 1,22 1,09 0,78 2,91 1,48 1,39 1,26 1,43 1,30 1,35 8,22 1,11 1,26 1,15 0,78 4,30         0,00
    IES       0,00             0,00 2,74 2,78 4,26 2,59 12,37 0,53 0,00 1,26 1,51 3,30
    total 4 3 2 9 4 4 3 4 4 4 23 4 4 5 3 17 1 0 1 2 3
                                               
PROJECCIÓ ALAIOR CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                       
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
95 93 92 91 102 85 278 66 84 90 83 101 95 519 95 89 87 101 372 93 86 94   273
                      Migjorn Gran (es) 10 11 17 15 53 13 19 18   50
                            105 100 104 116 425 106 105 112   323
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                       
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 60 57 49 166 47 48 48 56 67 52 318         0         0
    CCs 26 31 24 81 27 30 32 28 33 31 181 31 36 28 23 118         0
    IES       0             0 77 78 103 75 333 17 0 48 51 116
    total 86 88 73 247 74 78 80 84 100 83 499 108 114 131 98 451 17 0 48 51 116
(% població escolaritz.)     94,51 86,27 85,88 88,85 112,12 92,86 88,89 101,20 99,01 87,37 96,15 102,86 114,00 125,96 84,48 106,12 16,04 0,00 45,28 45,54 35,91
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,61 2,48 2,13 7 2,04 2,09 2,09 2,43 2,91 2,26 13,83         0         0
    CCs 1,13 1,35 1,04 4 1,17 1,30 1,39 1,22 1,43 1,35 7,87 1,15 1,33 1,04 0,85 4         0
    IES       0             0,00 2,85 2,89 3,81 2,78 12 0,57 0,00 1,37 1,46 3
    total 4 4 3 11 3 3 3 4 4 4 22 4 4 5 4 17 1 0 1 1 3
                                               
PROJECCIÓ ALAIOR CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                       
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
99 98 96 95 94 104 293 87 68 86 92 85 103 521 97 97 91 88 373 102 94 87   283
                      Migjorn Gran (es) 6 10 11 18 45 16 14 20   50
                            103 107 102 106 418 118 108 107   333
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                       
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 63 53 60 176 62 39 45 62 57 57 322         0         0
    CCs 27 29 29 85 36 25 30 31 28 34 184 30 38 27 21 116         0
    IES       0             0 75 83 101 69 328 19 0 54 52 125
    total 90 82 89 261 98 64 75 93 85 91 506 105 121 128 90 444 19 0 54 52 125
(% població escolaritz.)     94,7 87,2 85,6 89,1 112,6 94,1 87,2 101,1 100,0 88,3 97,1 101,9 113,1 125,5 84,9 106,2 16,1 0,0 45,8 48,1 37,5
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 2,74 2,30 2,61 7,65 2,70 1,70 1,96 2,70 2,48 2,48 14,00         0,00         0,00
    CCs 1,17 1,26 1,26 3,70 1,57 1,09 1,30 1,35 1,22 1,48 8,00 1,11 1,41 1,00 0,78 4,30         0,00
    IES       0,00             0,00 2,78 3,07 3,74 2,56 12,15 0,63 0,00 1,54 1,49 3,66
    total 4 4 4 11 4 3 3 4 4 4 22 4 4 5 3 16 1 0 2 1 4