Ferreries


FERRERIES CURS 2000-2001                
                                               
POBLACIÓ (DADES IBAE i AJUNTAMENTS) (REVISIÓ 1-1-200)                                 
                                               
nascuts/des: 1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total
  57 49 46 47 46 139 51 41 52 60 68 45 317 51 45 53 63 212 57 66 48 65 236
                      (*)Mercadal (es)  45 37 36 31 149 39 39 36 34 148
                      (*)inclou Fornells                     
DADES MATRÍCULA (DGPLC)                                 
                                               
Alumnat:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 19 17 25 61 29 23 25 41 25 32 175         0         0
    CCs 25 33 26 84 25 22 27 28 41 18 161 24 22 27 28 101         0
    IES       0             0 69 69 57 51 246     27 22 49
    total 44 50 51 145 54 45 52 69 66 50 336 93 91 84 79 347 0 0 27 22 49
                                               
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA 19 17 25 61 29 23 25 41 25 32 175         0         0
SANT FRANCESC D'ASSÍS 25 33 26 84 25 22 27 28 41 18 161 24 22 27 28 101         0
IES GABRIEL MARTÍ                       69 69 57 51 246     27 22 49
    total 44 50 51 145 54 45 52 69 66 50 336 93 91 84 79 347 0 0 27 22 49
                                               
Centres i Unitats:     EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
CP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 8         0         0
SANT FRANCESC D'ASSÍS 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4         0
IES GABRIEL MARTÍ                       3 3 3 2 11 0 0 1 1 2
    total 2 2 2 6 2 2 2 3 3 3 15 4 4 4 3 15 0 0 1 1 2
                                               
                                               
TAXA D'ESCOLARITZACIÓ (pública - concertada):                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 mitjana EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 mitjana ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 mitjana CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 mitjana
    CPs 41,30 36,17 54,35 43,94 56,86 56,10 48,08 68,33 36,76 71,11 56,21                    
    CCs 54,35 70,21 56,52 60,36 49,02 53,66 51,92 46,67 60,29 40,00 50,26 25,00 26,83 30,34 29,79 27,99          
    IES                       71,88 84,15 64,04 54,26 68,58 0,00 0,00 28,13 20,95 24,54
    total 95,7 106,4 110,9 104,3 105,9 109,8 100,0 115,0 97,1 111,1 106,5 96,9 111,0 94,4 84,0 96,6 0,0 0,0 28,1 21,0 24,5
PROJECCIÓ FERRERIES CURS 2001-2002                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
34 33 57 49 47 50 146 43 51 56 65 43 50 308 44 52 61 59 216 67 53 59   179
                       Mercadal (es)  31 34 42 39 146 35 35 35   105
                            75 86 103 98 362 102 88 94   284
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 21 17 28 66 25 29 27 45 16 36 178         0         0
    CCs 27 33 29 89 22 28 30 31 26 20 157 19 24 32 30 105         0
    IES       0             0 54 73 66 54 247 0 0 29 19 48
    total 48 50 57 155 47 57 57 76 42 56 335 73 97 98 84 352 0 0 29 19 48
(% població escolaritz)   97,959 106,38 114 106,16 109,3 111,76 101,79 116,92 97,674 112 108,77 97,333 112,79 95,146 85,714 97,238 0 0 28,431 21,591 16,901
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 0,91 0,74 1,22 2.87 1,09 1,26 1,17 1,96 0,70 1,57 7,74         0,00         0,00
    CCs 1,17 1,43 1,26 3.86 0,96 1,22 1,30 1,35 1,13 0,87 6,83 0,70 0,89 1,19 1,11 3,89         0,00
    IES       0,00             0,00 2,00 2,70 2,44 2,00 9,15 0,00 0,00 0,83 0,54 1,37
    total 2 2 2 7 2 2 2 3 2 2 15 3 4 4 3 13 0 0 1 1 1
                                               
PROJECCIÓ FERRERIES CURS 2002-2003                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
35 34 33 57 47 47 151 50 43 51 56 65 43 308 50 44 52 63 209 61 69 55   185
                       Mercadal (es)  49 46 41 38 174 39 45 42   126
                            99 90 93 101 383 100 114 97   311
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 23 17 26 66 29 25 25 39 24 31 173         0         0
    CCs 31 33 27 91 25 24 27 27 40 18 161 25 25 29 31 110         0
    IES       0             0 72 76 60 55 263 0 0 29 24 53
    total 54 50 53 157 54 49 52 66 64 49 334 97 101 89 86 373 0 0 29 24 53
(% població escolaritz)   94,7 106,4 112,8 104,0 108,0 114,0 102,0 117,9 98,5 114,0 108,4 98,0 112,2 95,7 85,1 97,4 0,0 0,0 29,0 21,1 17,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 0,91 0,74 1,13 3 1,26 1,09 1,09 1,70 1,04 1,35 8         0         0
    CCs 1,17 1,43 1,17 4 1,09 1,04 1,17 1,17 1,74 0,78 7 0,93 0,93 1,07 1,15 4         0
    IES       0             0 2,67 2,81 2,22 2,04 10 0,00 0,00 0,83 0,69 2
    total 2 2 2 7 2 2 2 3 3 2 15 4 4 3 3 14 0 0 1 1 2
                                               
PROJECCIÓ FERRERIES CURS 2003-2004                
                                               
POBLACIÓ (projecció a partir dades Ibae i Ajuntaments 1.1.2000)                                 
                                               
0 anys 1 2 3 4 5 total 6 7 8 9 10 11 total 12 13 14 15 total 16 17 18   total
37 35 34 33 57 47 137 47 50 43 51 56 65 312 43 50 44 54 191 65 63 71   199
                       Mercadal (es)  44 52 49 42 187 39 40 46   125
                            87 102 93 96 378 104 103 117   324
                                               
ALUMNES APLICANT TAXES ESCOLARITZACIO curs 2000-2001                                 
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 14 21 26 61 27 29 21 35 21 47 180         0         0
    CCs 18 40 27 85 24 27 23 24 34 26 158 22 28 29 29 108         0
    IES       0             0 63 86 60 53 262 0 0 30 22 52
    total 32 61 53 146 51 56 44 59 55 73 338 85 114 89 82 370 0 0 30 22 52
(% població escolaritz)   97,0 107,0 112,8 106,6 108,5 112,0 102,3 115,7 98,2 112,3 108,3 97,7 111,8 95,7 85,4 97,9 0,0 0,0 28,8 21,4 16,0
                                               
AULES NECESSÀRIES                                        
                                               
      EI3 EI4 EI5 total EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 total ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 total CFGM1 CFGM2 BATX1 BATX2 total
    CPs 0,61 0,78 1,13 2,52 1,17 1,26 0,91 1,52 0,91 2,04 7,83         0,00         0,00
    CCs 0,78 1,52 1,17 3,48 1,04 1,17 1,00 1,04 1,48 1,13 6,87 0,81 1,04 1,07 1,07 4,00         0,00
    IES       0,00             0,00 2,33 3,19 2,22 1,96 9,70 0,00 0,00 0,86 0,63 1,49
    total 1 2 2 6 2 2 2 3 2 3 15 3 4 3 3 14 0 0 1 1 2