MENORCA - ÍNDEXS DE POBLACIÓ (dades de l'IBAE, revisió padró 1-1-1998)


MENORCA - ÍNDEXS DE POBLACIÓ (dades de l'IBAE, revisió padró 1-1-1998)                      
                       
Població Nascuts vius Defunc.  Creix. Taxa natal. Taxa fertilitat
Municipi Població 1996 Població 1998 % augment 10-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total 10-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 Total
Alaior 6705 7046 5,085756898 3 8 28 27 10 5 2 83 46 37 1,17797332 0,673 2,712 8,805 8,882 3,7879 2,1008 0,952 4
es Castell 5720 6005 4,982517483 1 9 35 24 8 1 0 78 37 41 1,29891757 0,256 3,629 11,67 7,869 3,3473 0,4202 0 4,0689
Ciutadella 21296 21785 2,29620586 7 23 80 92 23 9 0 234 167 67 1,07413358 0,511 2,626 8,04 9,407 2,7027 1,2113 0 3,6
Ferreries 3828 3921 2,429467085 0 0 11 12 6 4 0 33 23 10 0,84162204 0 0 6,707 6 3,7975 2,9851 0 2,7778
Maó 21884 22358 2,165966003 5 21 75 75 29 5 0 210 221 -11 0,93926111 0,378 2,28 8,324 7,945 3,4198 0,6418 0 3,268
es Mercadal 2572 2723 5,870917574 1 3 8 13 5 0 0 30 33 -3 1,10172604 0,588 2,941 6,723 9,774 4,8544 0 0 3,7927
es Migjorn Gran 1076 1126 4,646840149 0 1 5 1 2 0 0 9 6 3 0,79928952 0 2,083 10,64 2,439 4,1667 0 0 2,8125
Sant Lluís 3928 4106 4,531568228 0 4 18 12 6 1 0 41 37 4 0,99853872 0 2,899 10,71 5,882 3,2258 0,7299 0 3,3634
  67009 69070 3,075706248 17 69 260 256 89 25 2 718 570 148 1,03952512                
                       
                                  Municipi Nombre de dones en edat fèrtil Total                                                                                                                          
  10-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49  
Alaior 446 295 318 304 264 238 210 2075
es Castell 391 248 300 305 239 238 196 1917
Ciutadella 1370 876 995 978 851 743 687 6500
Ferreries 262 141 164 200 158 134 129 1188
Maó 1323 921 901 944 848 779 710 6426
es Mercadal 170 102 119 133 103 82 82 791
es Migjorn Gran 68 48 47 41 48 32 36 320
Sant Lluís 238 138 168 204 186 137 148 1219
  4268 2769 3012 3109 2697 2383 2198 20436
                       
Municipi Altes Baixes Balanç Taxa                                                                                                                                                                                    
Alaior 361 190 171 2,43
es Castell 484 319 165 2,75
Ciutadella 705 334 371 1,7
Ferreries 116 63 53 1,35
Maó 1066 839 227 1,02
es Mercadal 287 102 185 6,79
es Migjorn Gran 37 29 8 0,71
Sant Lluís 263 131 132 3,21
  3319 2007 1312 1,9