MENORCA: POBLACIÓ (dades Ajuntaments, revisió 01-01-2000), POBLACIÓ ESCOLARITZADA I PLACES TEÒRIQUES


MENORCA: POBLACIÓ (dades Ajuntaments, revisió 01-01-2000), POBLACIÓ ESCOLARITZADA I PLACES TEÒRIQUES                          
                           
(nascuts/des)   1999 1998 1997 1996 1995 total 1994 1993 1992 1991 1990 1989 total 1988 1987 1986 1985 total 1984 1983 1982 1981 total TOTAL
Alaior   88 99 76 83 81 240 59 79 86 76 97 95 492 92 91 85 99 367 90 82 97 93 362 2560
es Castell   90 75 75 83 79 237 84 78 79 59 69 70 439 77 85 67 77 306 75 87 85 74 321 2285
Ciutadella   290 257 265 236 245 746 245 238 270 236 258 274 1521 283 257 264 263 1067 276 288 263 295 1122 7790
Ferreries   57 49 46 47 46 139 51 41 52 60 68 45 317 51 45 53 63 212 57 66 48 65 236 1572
Maó   218 216 224 197 225 646 209 214 225 209 253 238 1348 240 243 264 243 990 258 258 278 294 1088 7056
es Mercadal   32 29 36 33 31 100 25 33 24 29 38 31 180 45 37 36 31 149 39 39 36 34 148 1006
es Migjorn Gran   9 10 10 10 14 34 9 11 13 16 16 8 73 11 11 17 14 53 10 16 13 11 50 370
Sant Lluís   50 51 49 47 43 139 41 41 58 38 49 57 284 61 50 55 51 217 49 47 58 62 216 1496
    834 786 781 736 764 2281 723 735 807 723 848 818 4654 860 819 841 841 3361 854 883 878 928 3543 13839
                           
POBLACIÓ ESCOLARITZADA                           
                           
Població    Població escolaritzada:       % Places teòriques:                 
Població 3-5 2281   Població escolaritzada EI:           2247   98,51 Places teòriques:       2346 102,85          
Població 6-11 4654   Població escolaritzada EP:           4709   101,18 Places teòriques:       4669 100,32          
Població 3-11 6935   Població escolaritzada EI-EP:           6956   100,30 Places teòriques:       7015 101,15          
Població 12-15 3361   Població escolaritzada ESO:           3428   101,99 Places teòriques:       4023 119,70          
Població 16-19 3543   Població escolaritzada:           1280   36,13                      
          Batxillerat:         827       Places teòriques:       1295 156,59          
          Garantia Social:         52       Places teòriques:       120 230,77          
          CFGM:         277       Places teòriques:       540 194,95          
          CFGS:         124       Places teòriques:       270 217,74          
Total 13839 Total 11664   84,28 Total: 13263 95,84