Documentació > Planificació escolar
Escut de la CAIB-CEC
 
PROPOSTA DE MAPA ESCOLAR DE MENORCA (2000-2004)


- Zonificació escolar
Descripció de les distintes zones:
- Alaior
- Migjorn Gran (es)
- Ciutadella
- Ferreries
- Mercadal (es)
- Maó, es Castell i Sant Lluís


- Documentació annexa:
Evolució de la població de Menorca 1950-1998 (IBaE)
Índexs de població
Població, població escolaritzada
Oferta de places reals
Oferta de places teòriques


- Matrícula:
Evolució de la matrícula 1998-99 a 2000-2001 (etapes i tipus centre)
Evolució de la matrícula 1998-99 a 2000-2001 (nivell i tipus de centre)
Centres públics d’EI i EP: matrícula d’EI, EP i 1r cicle d’ESO. Les ràtios
Centres privats concertats d’EI: matrícula i ràtios
Centres privats concertats: matrícula d’EI, EP i ESO. Les ràtios
IES: matrícula d’ESO i Batxillerat. Les ràtios
IES: matrícula de Garantia Social i Cicles Formatius. Les ràtios
IES: matrícula de BUP i COU
IES: totals d’ESO, Batxillerat, Formació Professional i COU
Escoles Oficials d’Idiomes
Escola d’Arts: Cicles Formatius i Batxillerat d’Arts, matrícula
Ensenyaments musicals (LOGSE)
Ensenyaments musicals (Pla 1966)
Centres públics amb aules específiques d’Educació Especial
Educació de persones adultes: matrícula i taxes
Resum de la matrícula per tipus de centre i etapa
Gràfica total alumnat Menorca per etapes


- Taxes d’escolarització (curs 2000-2001)


- Projeccions de població escolar
curs 2001-2002
curs 2002-2003
curs 2003-2004


- Fitxes per municipis
Alaior
es Castell
Ciutadella
Ferreries
Maó
es Mercadal
es Migjorn Gran
Sant Lluís


- Resum de l'oferta educativa 2000-2004

Inici