ZONIFICACIÓ ESCOLAR


Les zones escolars són àmbits territorials a efectes de planificació i administració educativa i es determinen en funció del nivell de població, l’accessibilitat (vies de comunicació, distàncies entre poblacions instal·lacions i serveis) i les infraestructures educatives existents: edificis, equipaments i d’altres recursos).

L’especificitat territorial i demogràfica del nostre territori fa que sembli coherent, tal com s’exposa al document "Proposta de planificació escolar de les Illes Balears (2000-2004)", una dualitat de tractament en la zonificació de Menorca:

  1. En l’oferta de cicles formatius de grau superior i d’ensenyaments de règim especial (idiomes i música) es planteja tota la illa com a una única zona, amb l’oferta concentrada als dos grans nuclis de població, Maó i Ciutadella.

  2. L’atenció al principi d’igualtat d’oportunitats juntament amb la necessitat de minvar desequilibris territorials en l’accés a l’educació, aconsella la divisió del territori de Menorca en zones de major a menor àmbit (zones 3-18, zones 3-16 i zones 3-12) pel que fa a l’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà. Aquesta divisió, oberta a la participació i flexible, pretén afavorir l’establiment de vincles entre escola i territori, entre els centres de la zona, cohesionar l’oferta formativa, optimitzar els recursos i posar a l’abast de l’alumnat itineraris formatius que no els condicionin de manera lesiva.

Les distintes zones quedarien de la següent manera:

Quatre zones 3-18: Alaior, Ciutadella, Ferreries i Maó.

Les zones escolars 3-18 són àmbits territorials on es pretén oferir la totalitat dels diferents ensenyaments de règim general establerts a la LOGSE: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i educació secundària postobligatòria: batxillerats i formació professional –garantia social, cicles formatius de grau mitjà i en determinats casos (Ciutadella i Maó) cicles formatius de grau superior -

Quatre zones 3-12: es Castell, es Mercadal, es Migjorn Gran i Sant Lluís.

Les zones 3-12 –que poden, en certs casos, entendre’s com a subzones amb identitat específica per als trams d’aquestes edats- són àmbits territorials en els que s’ofereix l’educació infantil i l’educació primària. L’educació secundària obligatòria i postobligatòria es planifica als IES des les zones 3-18 pertinents.

Un centre incomplet (CO), a Fornells, zona Ferreries.

.ZONIFICACIÓ:

zones 3-18

Zones 3-16

zones 3-12

Alaior

 

es Migjorn Gran

Ciutadella

   

Ferreries

 

 

es Mercadal

Fornells (CO)

Maó

 

 

es Castell

Sant Lluís

 

.DESCRIPCIÓ DE LES DISTINTES ZONES:

ALAIOR (zona 3-18):

.ZONIFICACIÓ ESCOLAR: atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) i primària de la població escolar dels nuclis de:

Atendrà l’escolarització d’educació secundària obligatòria dels nuclis anteriors i del municipi des Migjorn Gran, així com l’escolarització d’educació secundària postobligatòria en alguns dels ensenyaments de règim general, d’acord amb la demanda estimada i els recursos disponibles.

.PREVISIÓ D’OFERTA:

.EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle):

Per arribar a una taxa d’escolarització del 100% (el curs la taxa 2000-2001 és del 87.64) de la població de 3 a 5 anys (uns 293 alumnes per al curs 2003-2004) s’ha de fer una oferta de tres línies a l’ensenyament públic i d’una línia a la concertada. D’aquesta manera es cobriria la demanda prevista i es mantindria la taxa d’escolarització entre pública i concertada dins els paràmetres de planificació educativa establerts en el document "Proposta de planificació escolar de les Illes Balears (2000-2004)".

L’augment de l’oferta en una línia permetria anar regularitzant gradualment la ràtio global dels centres d’aquesta zona.

. Ensenyament públic: l’aplicació tant de les taxes d’escolarització de l’actual curs, com de la ràtio inicial de 23 (+2) alumnes per unitat a les projeccions de població per als propers cursos, suposaria l’ampliació en una línia de l’oferta, és a dir, la construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària d’una línia (3+6):

Curs 2001-2002

EI3 (tres unitats) ràtio: 18

EI4 (dues unitats) ràtio: 23

EI5 (dues unitats): ràtio: 18.50

Total: 7

Curs 2002-2003

EI3 (tres unitats): ràtio: 20

EI4 (tres unitats) ràtio: 16.33

EI5 (dues unitats) ràtio: 24.50

Total: 8

Curs 2003-2004

EI3 (tres unitats) ràtio: 21

EI4 (tres unitats) ràtio:17.66

EI5 (tres unitats) ràtio: 17.33

Total: 9


. Ensenyament privat concertat:

1 línia. A les projeccions, gairebé tots els grups superen la ràtio establerta per a aquest nivell: curs 2001-2002: 24-25-18

curs 2002-2003: 26-27-24

curs 2003-2004: 27-29-25

.EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

.Ensenyament públic: en el present curs, les unitats d’EP4 (2 unitats per a 51 alumnes) i d’EP6 (2 unitats per a 52 alumnes) superen la ràtio de 23. D’EP5, ja n’hi ha tres grups (3 unitats per a 64 alumnes).

L’aplicació de les taxes d’escolarització de l’actual curs i la ràtio inicial de 23 (+ 2 per a alumnat de nee i incorporació tardana)) a les projeccions de població per als propers cursos, suposaria l’ampliació en una línia de l’oferta, o bé propiciar una composició variable dels grups amb forma de "serra" i amb caràcter transitori, segons les variants que presenti la matrícula de cada curs escolar i les ràtios resultants:

Curs 2001-2002

EP1 (tres unitats) ràtio: 19.66

EP2 (3/2 unitats) ràtio: 17/25.5

EP3 (dues unitats) ràtio: 21.50

EP4 (tres unitats) ràtio: 22.33

EP5 (tres unitats) ràtio: 20.66

EP6 (3/2 unitats) ràtio:17/25.5

Curs 2002-2003:

EP1 (3/2 unitats) ràtio:15.6/23.5

EP2 (3/2 unitats) ràtio: 16/24

EP3 (3/2 unitats) ràtio: 16/24

EP4 (3/2 unitats) ràtio:18.6/28

EP5 (tres unitats) ràtio: 22.33

EP6 (3/2 unitats) ràtio:17.3/26

Curs 2003-2004

EP1 (tres unitats) ràtio: 20.66

EP2 (3/2 unitats) ràtio: 16/24

EP3 (3/2 unitats) ràtio: 16/24

EP4 (tres unitats) ràtio: 20.66

EP5 (tres unitats) ràtio: 19

EP6 (tres unitats) ràtio: 19


.Ensenyament privat concertat:

1 línia. La ràtio actual (28.17) indica, clarament un excés que cal ajustar fins a l’aproximació gradual a la de 23 (+2 per a nee i incorporació tardana).

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

.Ensenyament públic:

L’IES Josep Miquel Guàrdia escolaritza la població de tots els nuclis del municipi d’Alaior més la del municipi des Migjorn Gran. El nombre actual de línies d’ESO, quatre (*), i la ràtio actual (18.22) permet escolaritzar la població escolar sense superar la ràtio de 27+3 (nee i incorporació tardana) establerta per a aquest nivell educatiu, i atendre l’alumnat procedent de la concertada, amb una ràtio de 28.75. Tres línies semblen suficients per a la població 12-15 d’aquesta zona escolar (418 alumnes el curs 2003-2004).

(*) El nombre de línies, tres, aquest curs és de quatre en aplicació del Pla d’Intervenció Educativa (PIE) del centre.

.Ensenyament privat concertat:

1 línia, amb la necessitat d’anar ajustant gradualment la ràtio a 27+3 (nee i incorporació tardana).

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA (garantia social, batxillerat i cicles formatius)

No hi ha en aquests moments oferta de garantia social en la zona. D’acord amb els paràmetres establerts a "Proposta", s’hauria d’arribar a una oferta del total del 10% de l’alumnat matriculat a quart d’ESO (95 alumnes el curs 2000-01, entre pública i concertada).

L’oferta de batxillerat (primer i segon de les modalitats d’Humanitats i Ciències Socials, i de Ciències de la Natura i la Salut) amb una ràtio de 18.40, sembla suficient per atendre la demanda de la zona. Hi ha tres grups (105 places) per a una previsió de 68-70 alumnes.

S’imparteix un cicle formatiu de grau mitjà, Comerç. L’oferta actual supera la previsió d’arribar al 25% de l’alumnat de quart d’ESO.

Els cicles formatius de grau superior s’imparteixen a Maó i a Ciutadella.

Tant el batxillerat Tecnològic com el d’Arts s’ofereixen a Maó.

.RESUM DE L’OFERTA EDUCATIVA PREVISTA:

.Ensenyament públic:

Educació infantil (segon cicle): 3 línies.

Educació primària: 3 línies.

Educació secundària obligatòria: 3 línies.

Garantia social: 1 unitat.

Batxillerat: 2 línies.

Cicles formatius: Comerç i Màrqueting (grau mitjà).

Educació de persones adultes: ensenyaments inicials, graduat escolar (*), proves FP1 (*), Castellà, JAC, formació laboral i ensenyaments complementaris. (*) (La darrera convocatòria és la de juny de 2002).

.Privat concertat:

Educació infantil: 1 línia.

Educació primària: 1 línia.

Educació secundària obligatòria: 1 línia.

.ACTUACIONS (reforma, millora, ampliació, nova construcció, adequació)

CP Inspector Dr. Comas Camps: construcció d’un porxo (previst)

IES Josep Miquel Guàrdia: ampliació de tres unitats i aula multiusos (previst)

____________________________________

MIGJORN GRAN (es), (zona 3-12):

.ZONIFICACIÓ ESCOLAR: com a zona 3-12, atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) i primària del municipi.

Tota l’oferta educativa és pública.

.PREVISIÓ D’OFERTA:

.EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle): la taxa d’escolarització és gairebé del 100% i la ràtio mitjana de les tres unitats és molt baixa (11), per tant no es preveu cap problema d’escolarització en el futur.

.EDUCACIÓ PRIMÀRIA: el nombre d’alumnes fluctua segons el grup d’edat entre 10 i 17, i, tot i que les ràtios són molt variables, sempre queden molt lluny de la màxima fixada. La taxa d’escolarització és en totes les edats superior al 100%, excepte la dels 8 anys. Aquesta dada pot reflectir o bé imprecisions en el cens o mobilitat d’alumnat cap a aquesta zona, si bé, en el context de la situació descrita no afecta la planificació.

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: tants els estudis d’ESO com els postobligatoris s’ofereixen a Alaior. Afecta un conjunt de 89 alumnes: 10 que cursen EP6, 53 entre primer i quart d’ESO, i 26 entre 16 i 18 anys (batxillerats i cicles formatius).

.RESUM DE L’OFERTA EDUCATIVA PREVISTA:

.Ensenyament públic:

Educació infantil (segon cicle): 1 línia

Educació primària: 1 línia

Educació de persones adultes: ensenyaments inicials, graduat escolar, formació laboral i ensenyaments complementaris.

.ACTUACIONS (reforma, millora, ampliació, nova construcció, adequació)

CP Francesc d’Albranca: substitució de la caldera de la calefacció (previst), construcció d’una escala d’emergència (previst), construcció d’un porxo i d’un espai cobert per a Educació Física (previst).

____________________________________

CIUTADELLA (zona 3-18):

.ZONIFICACIÓ ESCOLAR: atendrà l’escolarització d’educació infantil i primària de la població escolar dels nuclis de:

També atendrà l’escolarització d’educació secundària obligatòria dels nuclis anteriors i d’educació secundària postobligatòria dels mateixos nuclis i dels d’ altres zones frontereres o de tota l’illa, en el cas d’estudis molt específics.

.PREVISIÓ D’OFERTA:

.EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle):

Es fa necessària una oferta de 36 unitats per cobrir la demanda estimada (820 alumnes de 3 a 5 anys) amb una taxa d’escolarització del 99.75%, i mantenir la distribució actual entre ensenyament públic (63%) i ensenyament concertat (36%)

.Ensenyament públic: analitzant les dades de matrícula del curs 2000-20001 es comprova que les distintes unitats de tots els col·legis públics giren a l’entorn de la ràtio màxima de 25 amb lleugeres variacions per excés o per defecte:

.CP Joan Benejam: 25

.CP Mare de Déu del Toro: 25.33

.CP Pere Casasnovas: 24

.CP Pintor Torrent: 25

La situació actual de la xarxa educativa, propera a la sobresaturació, no sols es manté sinó que augmenta a les projeccions fetes per als propers cursos i denota la conveniència de construir un nou centre de dues línies.

Oferta curs 2000-2001: 7 línies amb 19 unitats (una d’EI3 desdoblada al CP Joan Benejam que és un centre d’una línia) per a 471 alumnes (ràtio de 24.78), amb la següent distribució:

.CP Joan Benejam: 1 línia, 4 unitats (2+1+1)

.CP Mare de Déu del Toro: 2 línies, 6 unitats (2+2+2) (3+2+2 des de març de 2001)

.CP Pere Casasnovas: 2 línies, 6 unitats (2+2+2)

.CP Pintor Torrent: 1 línia, 3 unitats (1+1+1)

Curs 2003-2004: 8 línies, 24 unitats, per a 500 alumnes (ràtio de 21) amb una reserva de 48 places (9.60%) per a alumnat de nee i d’ incorporació tardana:

.CP Joan Benejam: 1 línia, 3 unitats (1+1+1)

.CP Mare de Déu del Toro: 2 línies, 6 unitats (2+2+2)

.CP Pere Casasnovas: 2 línies, 6 unitats (2+2+2)

.CP Pintor Torrent: 1 línia, 3 unitats (1+1+1)

.Nou centre: 2 línies, 6 unitats (2+2+2)

.Ensenyament privat concertat: 4 línies, ajustant gradualment la ràtio a l’establerta per aquesta etapa, 23+2 (nee i incorporació tardana).

.EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

En l’actualitat la taxa d’escolarització és del 99.99% (61.36% a l’ensenyament públic i 36.64% a l’ensenyament concertat).

.Ensenyament públic: les ràtios a totes les unitats, llevat qualque excepció per excés o per defecte, es situen per damunt els 25. Per poder evitar la sobresaturació, mantenir una ràtio inicial de 23 i arribar a la taxa de població escolaritzada del 105% (mobilitat i retard escolar) s’ha d’incrementar l’oferta en dues línies.

Suposaria 72 unitats (48 públiques i 24 concertades), és a dir, 1.656 places per a una població escolar prevista de 1529 per al curs 2003-2004.

.Ensenyament privat concertat: 4 línies, ajustant progressivament la ràtio a 23+2 (nee i incorporació tardana). En aquest moment tres unitats superen amb escreix la ràtio de 25 establerta.

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

La taxa d’escolarització és del 101.18% (62.87% a l’ensenyament públic i 38.31% a l’ensenyament concertat). A segon i tercer es produeix un increment notable de la taxa pel retard escolar acumulat a aquests cursos. La taxa de quart és inferior al 100%, malgrat que es tracti d’un tram obligatori, perquè part de l’alumnat abandona el sistema educatiu (16 anys complerts i incorporació al món laboral o altres sortides).

Les previsions de creixement no apunten que s’hagi de prendre cap mesura en aquest tram.

.Ensenyament públic: el nombre de línies (7/8) entre els dos IES i la ràtio, molt per davall dels 27 prevists, permeten afrontar les conseqüències de l’increment de dues línies d’EP al sector públic i altres possibles creixements difícilment quantificables amb precisió (mobilitat de la població entre municipis o immigració).

.Ensenyament privat concertat: 4 línies. S’ha de tendir a la regularització gradual de la ràtio que, encara que bastant ajustada, presenta alguna disfunció.

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA (garantia social, batxillerat i cicles formatius):

La distribució de l’oferta, que ha d’arribar al 100% de l’alumnat de 4t d’ESO, es desvia un poc de la situació estimada com a hipòtesi raonable de planificació a la Proposta de Planificació de les Illes Balears (2000-2004) : 10% garantia social, 65% batxillerat i 25% cicles formatius de grau mitjà. Hi ha una major taxa d’escolarització als cicles formatius de grau mitjà (35.87%) i una minva conseqüent de batxillerat (57.25%).

L’oferta de garantia social (3 programes d’iniciació professional) s’emmarca dins els paràmetres plantejats per la Conselleria: arribar a un 10% de la població escolar de 4t d’ESO.

En quant al batxillerat, l’oferta contempla tres de les quatre modalitats; la d’Arts es pot cursar a Maó. Les ràtios (26.29 i 16.43 alumnes) i el nombre d’unitats de primer en funcionament permetrien atendre un possible increment de la demanda no previst. El nombre de places teòriques de primer curs de batxillerat (245) supera de molt el 65% d’oferta previst i es poden assumir creixements per a aquests estudis.

Respecte de l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior es consoliden els cinc cicles de grau mitjà (Gestió administrativa, Cuina, Serveis de restaurant i de bar i Electromecànica de vehicles, a l’IES Mª Àngels Cardona, i Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred i producció de calor a l’IES Josep Mª Quadrado) i els dos de grau superior ( Administració i finances i Allotjament, a l’IES Mª Àngels Cardona). L’actual ràtio de 14.75 alumnes/grup als CFGM i de 13 als CFGS es troba molt per davall dels paràmetres marcats.

.RESUM DE L’OFERTA EDUCATIVA PREVISTA:

.Ensenyament públic:

Educació infantil (segon cicle): 8 línies

Educació primària: 8 línies.

Educació secundària obligatòria: 7 / 8 línies.

Garantia social: 3 programes d’iniciació professional.

Batxillerat: 7 línies.

Cicles formatius: 5 cicles de grau mitjà i 2 cicles de grau superior.

Escola Oficial d’Idiomes: alemany, anglès, català i francès.

Ensenyaments musicals (LOGSE): grau elemental i grau mitjà.

Educació Especial (aules específiques): CP Pere Casasnovas i IES Josep Mª Quadrado.

Educació de persones adultes:

.Ensenyaments formatius no reglats (EFNR): proves FP1, Castellà, Català, proves JAC, accés CF, accés UIB i formació laboral.

.Ensenyaments formatius reglats (EFR): alfabetització i ESPA.

.Privat concertat:

Educació infantil: 4 línies

Educació primària: 4 línies

Educació secundària obligatòria: 4 línies

.ACTUACIONS (reforma, millora, ampliació, nova construcció, adequació)

.CP Joan Benejam: projecte de calefacció (previst).

.CP Pere Casasnovas: construcció de dues aules substitutòries i nova porxada. Projecte d’ascensor minusvàlids. Ampliació aula i bany per a alumnat de nee. Noves cobertes (previst).

.CP Pintor Torrent: projecte mòdul d’educació infantil (3 unitats) (previst)

.Nou CP a Ciutadella (3+6, amb previsió de 6+12) (urgent).

.IES Josep Maria Quadrado: redistribució espai per a aula d’informàtica. Reordenació d’espais IES-CPR.

.IES Maria Àngels Cardona: remodelació i ampliació (previst).

.CPR Menorca: projecte de remodelació (previst).

.Extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes (IES Josep Maria Quadrado): despatx (previst)

________________________________________

FERRERIES (zona 3-18):

.ZONIFICACIÓ ESCOLAR: atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) i educació primària dels nuclis de:

Atendrà, igualment, l’escolarització d’educació secundària obligatòria i alguns estudis d’educació secundària postobligatòria – en funció de la demanda estimada i dels recursos disponibles- dels nuclis anteriors i dels centres de primària del municipi des Mercadal.

.PREVISIÓ D’OFERTA:

.EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle): l’actual taxa d’escolarització és del 104,3 de mitjana (95.7 a EI3 i 110.9 a EI5), amb 145 infants escolaritzats d’una població censada en aquest tram d’edat de 139. La ràtio al centre públic es situa per davall la mitjana (20.33) i al centre concertat està bastant per damunt (28.00).

La situació entre l’oferta i la demanda de places escolars a les projeccions és irregular –fluctua molt el nombre de naixements de cada any -, i bastant ajustada (151 alumnes per a 6 unitats el curs 2002-2003). La fluctuació pot incidir sobre la variabilitat de les unitats al CP, variabilitat que es reflectirà amb alguna unitat ascendent curs rera curs.

.Ensenyament públic: tant les taxes d’escolarització com les ràtios permeten cobrir les demandes d’escolarització de la zona si els índexs de població es mantenen dins els paràmetres actuals.

.Ensenyament privat concertat: 1 línia, ajustant progressivament la ràtio a 23+2 (nee i incorporació tardana). En aquest moment una de les tres unitats supera amb escreix la ràtio de 25 establerta.

.EDUCACIÓ PRIMÀRIA: la taxa d’escolarització d’aquest curs (mitjana de 106.5) es troba dins els paràmetres prevists per a l’etapa. En alguns cursos es supera a causa del retard escolar (repeticions).

Les fluctuacions de la població escolar ja esmentades donen un perfil irregular dels centres –perfil de "serra"-. Aquesta situació es repeteix a les projeccions.

.Ensenyament públic: es supera en alguns casos la ràtio fixada, però el volum de població total no pareix apuntar a una ampliació de l’oferta, excepte en alguns casos concrets.

.Ensenyament concertat: 1 línia. La ràtio mitjana actual (23) s’ajusta als paràmetres inicials marcats per a aquest nivell, encara que també presenta un perfil de "serra", que s’haurà de mantenir fins que es pugui regularitzar l’excedent de població escolar de certs trams d’edat.

 

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA:

En aquest nivell s’escolaritza l’alumnat de tota la zona (Ferreries, Cala Galdana, es Mercadal i Fornells). La taxa de població escolaritzada no arriba de mitjana al 100%, encara que sigui un nivell d’escolarització obligatòria. Això es pot deure a la mobilitat cap a municipis de l’entorn. La ràtio, tant a l’IES com al centre concertat, està per davall de la fixada, el que permet afrontar la planificació futura sense entrebancs.

.Ensenyament públic: l’oferta actual cobreix les necessitats actuals i les previstes a les projeccions. Amb tres/ quatre línies inicials i una composició de grups variable es pot mantenir la ràtio fixada i atendre possibles fluctuacions de la demanda prevista.

.Ensenyament concertat: 1 línia. S’ha d’ajustar progressivament la ràtio als 27+3, especialment a tercer i quart, ja que a les projeccions aquests cursos superen els 30 i no es podria escolaritzar ni alumnat amb nee ni d’incorporació tardana.

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA (garantia social, batxillerat i cicles formatius):

No hi ha oferta de garantia social a la zona; s’hauria d’arribar a una oferta que cobrís el 10% de l’alumnat que cursa 4t d’ESO (entre 70 i 80 alumnes).

Quant al batxillerat, la taxa d’escolarització (28%) es situa molt per davall dels paràmetres habituals (65%). S’ofereix la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.

Els cicles formatius de grau mitjà s’ofereixen als IES d’Alaior, Ciutadella i Maó, i els de grau superior a Ciutadella i Maó.

.RESUM DE L’OFERTA EDUCATIVA PREVISTA:

.Ensenyament públic:

Educació infantil (segon cicle): 1 línia

Educació primària: 1 línia

Educació secundària obligatòria: 3 / 4 línies

Garantia social: 1 unitat

Batxillerat: modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Educació de Persones Adultes: ensenyaments inicials, graduat escolar, proves FP1, formació laboral i ensenyaments complementaris.

.Privat concertat:

Educació infantil: 1 línia

Educació primària: 1 línia

Educació secundària obligatòria: 1 línia

.ACTUACIONS (reforma, millora, ampliació, nova construcció, adequació)

IES Gabriel Martí: ampliació centre (amb ordre d’execució; projecte bàsic redactat)

______________________________________

MERCADAL (es), (zona 3-12):

.ZONIFICACIÓ ESCOLAR: atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) i primària dels nuclis de:

El CP Fornells (CO) atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) i d’educació primària de la població de la zona de Fornells.

Tota l’oferta educativa és pública.

.PREVISIÓ D’OFERTA: en general, les taxes d’escolarització tant d’infantil com de primària són inferiors al 100%, el que indica, especialment a l’educació primària, una certa mobilitat de la població escolar cap als nuclis fronterers. El nombre d’infants per grups d’edat és bastant variable i, en segons quins casos, superior a la capacitat de l’oferta. Sembla, per tant, convenient anar desdoblant transitòriament qualque grup.

El creixement de la població escolar de Fornells, que ara compta amb una unitat d’educació primària que escolaritza 21 infants, fa necessària l’ampliació de l’oferta del CP Fornells, així es disminuiria la pressió sobre es Mercadal i es podria reajustar la relació entre l’oferta i la demanda.

.EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle): tant la taxa d’escolarització mitjana (88.41) com el nombre d’unitats i les ràtios mostren un equilibri molt ajustat entre l’oferta i la demanda prevista.

.EDUCACIÓ PRIMÀRIA: les fluctuacions del nombre d’infants per grup d’edat, així com les variacions en les taxes (del 57,8% al 95,8%) indiquen la necessitat d’incrementar transitòriament el nombre d’unitats a segons quins grups, especialment els que absorbeixen el possible retard escolar.

.RESUM DE L’OFERTA EDUCATIVA PREVISTA:

.Ensenyament públic:

Educació infantil (segon cicle): 1 línia + 2 unitats a Fornells

Educació primària: 1 línia + 2 unitats a Fornells

Educació de persones adultes: ensenyaments inicials, graduat escolar, proves FP1, Castellà, JAC, formació laboral i ensenyaments complementaris.

.ACTUACIONS (reforma, millora, ampliació, nova construcció, adequació):

CP Mare de Déu del Toro: construcció d’un porxo, aula de psicomotricitat, instal·lació d’ascensor i instal·lació elèctrica (previst).

CP Fornells: en estudi, ampliació del centre.

___________________________________

MAÓ (zona 3-18):

.ZONIFICACIÓ ESCOLAR: és una zona 3-18 integrada pels municipis des Castell, Maó i Sant Lluís. Dins d’aquesta gran zona, els municipis des Castell i Sant Lluís requereixen una planificació específica com zones 3-12.

.es CASTELL: atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) de la població escolar dels nuclis de:

.MAÓ: atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) i primària de la població escolar dels nuclis de:

.SANT LLUÍS: atendrà l’escolarització d’educació infantil (segon cicle) de la població escolar dels nuclis de:

L’escolarització de l’educació secundària obligatòria de la població escolar dels nuclis i municipis anteriors es durà a terme als IES de Maó.

Igualment s’atendrà en aquest municipi l’escolarització d’educació secundària postobligatòria dels esmentats nuclis i municipis. Per a determinats estudis: modalitats i opcions de batxillerat, cicles formatius de grau superior i ensenyaments de règim especial, atendrà l’escolarització dels municipis i nuclis de la zona, de les zones de l’entorn o de tota l’illa (Escola Oficial d’Idiomes, Escola d’Art i Conservatori de Música i Dansa).

.PREVISIÓ D’OFERTA:

.EDUCACIÓ INFANTIL (segon cicle):

.Maó: la situació de l’oferta educativa del municipi de Maó presenta unes característiques molt específiques. Donada la configuració actual del nucli urbà, el mercat laboral, la xarxa de comunicacions, l’estructuració de l’oferta educativa i una certa tradició en l’escolarització, una part de la població escolar dels municipis i nuclis veïns, especialment des Castell, s’escolaritzen als centres escolars d’aquesta població.

Les taxes d’escolarització d’educació infantil presenten una mitjana del 115.39%, i arriben en algun cas (EI4) al 124.37%. En canvi, al municipi des Castell la mitjana és tan sols del 53.75% (a EI4 i EI5 del 50.60%) i a Sant Lluís del 88.5%.

L’oferta actual de 11 línies (21 unitats al sector públic i 12 al concertat), amb una ràtio global de 23.33 alumnes (23.19 a l’educació pública i 23.58 a la concertada) i una taxa mitjana d’escolarització del 115,39%, cobreix les necessitats d’escolarització. Les projeccions de població escolar per al curs 2003-2004 aconsellen el manteniment dels mateixos paràmetres: 11 línies, 33 unitats (21+12), per a una població escolar estimada de 776 alumnes (la població de Maó en el tram 3-5 anys serà aproximadament de 641 persones) i amb una ràtio global, entre concertada i pública, de 23.51.

L’esmentat nombre de línies/unitats permetria anar acostant progressivament la ràtio de l’ensenyament concertat a 23+2 (nee i incorporació tardana) i la provisió d’una reserva de places per a factors de difícil previsió en una planificació escolar a mitjà termini.

.Ensenyament públic: d’acord amb les dades de la situació actual –taxes d’escolarització i ràtios- i de les projeccions efectuades, s’ha de mantenir una oferta de 7 línies, més l’oferta del CP Tramuntana (CO 1+2), per poder continuar en els nivells d’escolarització actuals.

.Ensenyament concertat: 4 línies, ajustant gradualment la ràtio a l’establerta per a aquesta etapa educativa. En aquests moment gairebé totes les unitats arriben a 25/26 alumnes.

.es Castell: tota l’oferta és pública. L’estructuració del CP Àngel Ruiz i Pablo (2 línies) resulta adequada, si es mantenen les taxes d’escolarització en els nivells actuals (53.75% de mitjana), per atendre l’escolarització d’aquesta etapa. A les projeccions efectuades no es presenten grans variacions en la ràtio: 21.66.

.Sant Lluís: tota l’oferta és pública. A les projeccions, amb el manteniment de l’oferta actual (6 unitats), apunta una ràtio lleugerament superior a la inicial fixada en 23+2, motivada per la fluctuació del nombre d’alumnes segons l’any (a EI5 seria de 25 el curs 2003-2004). Per evitar una saturació de segons quines unitats (EI3, 55 alumnes el curs 2002-2003), s’haurien d’anar desdoblant (perfil de "serra") transitòriament les unitats afectades.

.EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Es repeteix la situació plantejada a l’educació infantil: la taxa de Maó és del 124.39%, la des Castell del 54.07 i la de Sant Lluís del 89.30, encara que la d’EP1 d’aquest darrer municipi puja aquest curs al 107.30%, fet que pot apuntar un canvi de tendència o una situació puntual. Això fa que a l’hora de quantificar la demanda i de planificar les unitats escolars d’aquesta zona, aquest fet s’hagi de tenir molt en compte i s’hagi de planificar assumint la part de població d’aquests municipis que s’ha escolaritzat tradicionalment a Maó.

.Maó: l’oferta educativa actual és de 68 unitats, 44 del sector públic i 24 del sector concertat, més les dues del CP Tramuntana (CO). Les ràtios globals superen les previstes: 24.31 (23.68 a la pública i 25.45 a la concertada).

.Ensenyament públic: com a conseqüència de la situació plantejada, s’hauria de completar l’oferta actual (7 línies amb dos nivells desdoblats: EP5 i EP6 del CP Sa Graduada) amb una altra línia. Això suposaria 4 unitats més en l’oferta global del municipi i permetria la normalització de la ràtio (21.43 alumnes/grup el curs 2003-2004), i l’establiment d’una reserva de places.

.Ensenyament concertat: 4 línies. Les ràtios s’hauran d’anar ajustant progressivament a 23+2 (nee i incorporació tardana), ja que en aquests moments es troben per sobre els 25 de mitjana.

.es Castell: tota l’oferta és pública. L’oferta actual es presenta com a suficient a les projeccions per atendre l’escolarització del municipi partint de la taxa d’escolarització actual. La ràtio es manté dins els paràmetres fixats per a l’etapa, amb lleugeres excepcions.

.Sant Lluís: tota l’oferta és pública. L’oferta del CP Sant Lluís (2 línies, 12 unitats) sembla suficient per atendre la població escolar prevista a les projeccions, a partir de les taxes d’escolarització del present curs (89.3%). El curs 2003-2004 la taxa es situaria al 88.6% i l’alumnat en 240, amb una ràtio de 20 per grup.

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATORIA:

.Ensenyament públic: s’atendrà l’escolarització d’aquesta etapa al tres Instituts d’educació secundària de Maó. La mitjana de la taxa d’escolarització s’acosta a la fixada per a aquest nivell educatiu: 103.05%, amb un 123.54% a segon curs, motivat per l’acumulació del retard escolar, i un 80.86 a quart a causa de la sortida del sistema educatiu per haver complit el 16 anys.

A les projeccions, la demanda es manté dins uns límits que pot absorbir l’oferta planificada: 10 / 11 línies a primer d’ESO, i una composició de grups que pot anar variant cada curs segons la dinàmica interna dels distints centres. La ràtio es situa el curs 2003-2004 a 25 alumnes/grup.

.Ensenyament concertat: 4 línies. La ràtio que ara és de 28.12 alumnes, s’haurà d’anar ajustant a l’establerta per a aquesta etapa: 27+3 (nee i incorporació tardana).

.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA (garantia social, batxillerat i cicles formatius):

Tota l’oferta en aquest nivell és pública.

Els programes de garantia social, amb una matrícula de 25 alumnes, passen de dos a quatre el curs 2001-2002: Operador d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i Operari de vivers i jardins a l’IES Pasqual Calbó i Caldés; Ajudant de perruqueria a l’IES Cap de Llevant i Auxiliar de dependent de comerç a l’IES Joan Ramis i Ramis.

L’oferta de places prevista supera el tant per cent d’oferta fixat (un 10%) per atendre l’alumnat matriculat a quart d’ESO (339 alumnes el curs 2003-2004).

Batxillerat: l’oferta actual de places - entre el tres Instituts d’Educació Secundària i l’Escola d’Arts s’ofereixen totes les modalitats i opcions- supera amb escreix el 65% d’oferta fixat a la planificació per a aquests estudis postobligatoris. S’ha de tenir en compte que la modalitat de batxillerat tecnològic just s’imparteix a Ciutadella i a Maó, i que la modalitat d’arts l’ofereix en tota l’illa l’Escola d’Arts de Maó.

Les taxes d’escolarització de primer i segon, 55.76% i 44.39%, i la ràtio mitjana (26.6 i 21.75) indiquen, en les projeccions de població escolar efectuades, una escolarització adequada: 8 grups de primer amb una ràtio de 26 (el màxim establert per la LOGSE és de 35) i 6 / 7 grups de segon amb una ràtio per davall del màxim fixat. Per tant, no és fa necessari augmentar l’oferta de modalitats o opcions als distints centres de la zona.

Cicles formatius: l’especial configuració d’aquests estudis, juntament amb les característiques poblacionals i territorials de l’illa, fan que l’oferta es concentri als nuclis de major població: Maó i Ciutadella; per tant, trobam als cicles de grau mitjà i als de grau superior d’aquesta zona unes taxes d’escolarització molt per damunt de les plantejades com a hipòtesis de treball al document "Proposta de Planificació Escolar de les Illes Balears (2000-2004)". Aquestes taxes, que evidencien l’afluència d’alumnat d’altres zones, s’han de tenir molt en compte a l’hora de planificar la varietat i la quantitat de l’oferta.

En funció d’aquestes dades, per al curs 2001-2002, hi ha una oferta prevista de set cicles formatius de grau mitjà (6 als IES i un d’arts plàstiques i disseny a l’Escola d’Arts) i de cinc cicles de grau superior (quatre als IES i un a l’Escola d’Arts). Les ràtios actuals no fan preveure problemes d’escolarització a mitjà termini.

.RESUM DE L’OFERTA EDUCATIVA PREVISTA:

.Ensenyament públic:

Educació infantil (segon cicle):

.es Castell: 2 línies (6 unitats)

.Maó: 7 línies (21 unitats) + 1 unitat CP Tramuntana (CO).

.Sant Lluís: 2 línies (6 unitats)

Educació primària:

.es Castell: 2 línies (12 unitats)

.Maó: 8 línies (48 unitats) + 2 unitats CP Tramuntana (CO).

.Sant Lluís: 2 línies (6 unitats)

Educació secundària obligatòria: 10 / 11 línies.

Garantia social: 4 programes d’iniciació professional.

Batxillerat: 8 grups de primer + 2 de la modalitat d’arts.

6 / 7 de segon + 2 de la modalitat d’arts.

Cicles formatius: 7 de grau mitjà i 5 de grau superior.

Escola Oficial d’Idiomes: alemany, anglès, francès i català.

Ensenyaments musicals (LOGSE): grau elemental i grau mitjà.

Educació Especial (aules específiques): CP Verge del Carme.

Educació de persones adultes:

.Ensenyaments formatius no reglats (EFNR): proves FP1 (es Castell, Maó i Sant Lluís), Castellà (es Castell i Maó), JAC (es Castell i Maó), accés CF (Maó), formació laboral (es Castell, Maó i Sant Lluís), i ensenyaments complementaris (es Castell i Maó).

.Ensenyaments formatius reglats (EFR): ensenyaments inicials (es Castell, Maó i Sant Lluís), graduat escolar (Sant Lluís) i ESPA (Maó).

.Privat concertat:

Educació infantil: 4 línies (12 unitats).

Educació primària: 4 línies (24 unitats).

Educació secundària obligatòria: 4 línies (16 unitats).

.ACTUACIONS (reforma, millora, ampliació, nova construcció, adequació):

.es Castell:

CP Àngel Ruiz i Pablo: projecte d’instal·lació elèctrica i contraincendis (previst).

.Maó:

EEI Sant Climent: en redacció projecte bàsic centre 1 línia.

CP Mare de Déu de Gràcia: projecte d’instal·lació elèctrica i contraincendis (previst).

CP Mateu Fontirroig: sortida d’emergència (previst).

CP Verge del Carme: projecte de cuina base de Maó.

Conservatori de Música i Dansa: sala d’audicions (previst)

Escola d’Arts: porxos (en fase de realització).

IES Cap de Llevant: reparació fals sostre; portes de pas i accés al centre (previst); projecte de sala d’actes (compartit amb l’IES Pasqual Calbó) (previst); tancament i aparcaments (compartit amb l’IES Pasqual Calbó) (previst).

IES Joan Ramis i Ramis: 3ª fase de la reforma integral del centre (previst).

.Sant Lluís:

CP Sant Lluís: ampliació, noves aules d’educació infantil.