-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Convocatòria de Projectes d’Innovació Pedagògica
---

 
logo DGIFP
 

- La finalitat d’aquest tipus de projectes és promoure la reflexió del professorat sobre la tasca educativa i potenciar l’aproximació entre la teoria i la pràctica, a partir de les motivacions, necessitats i mancances detectades pels equips claustres dels centres educatius. Es tracta de donar resposta a les iniciatives de millora pedagògica sorgides d’un equip de docents d’un mateix centre.
TERMINI SOL·LICITUD : 30 de setembre de 2008

 

1. JUSTIFICACIÓ

Es convoquen els Projectes d’Innovació Pedagògica en el marc del Pla de Formació Permanent 2008-2012 obert a la participació dels centres públics i dels centres concertats d’ensenyament no universitari. Es tracta d’un projecte experimental que comptarà amb la participació màxima de 30 centres educatius de les Illes Balears, distribuïts equitativament entre els CEP.

La finalitat d’aquest tipus de projectes és promoure la reflexió del professorat sobre la tasca educativa i potenciar l’aproximació entre la teoria i la pràctica, a partir de les motivacions, necessitats i mancances detectades pels equips claustres dels centres educatius. Es tracta de donar resposta a les iniciatives de millora pedagògica sorgides d’un equip de docents d’un mateix centre.

Aquesta modalitat de formació és un instrument que es facilita perquè el centre pugui gestionar el seu propi projecte com a element potenciador de la seva autonomia. Cada centre necessita una formació diferent o específica, atès que no tots els centres es troben en la mateixa situació: les dinàmiques internes, les diferències de l’entorn sociocultural, la cultura del professorat, els projectes duits a terme o la capacitat d’innovació, entre d’altres, marquen les diferències. Per tot això, la formació en centres ha de tenir uns itineraris formatius que s’han de negociar i definir en cada cas, per tal de garantir l’autonomia real de cada centre i reforçar les condicions d’èxit de la formació.

La innovació educativa constitueix un element transformador que té com a objectiu aconseguir allò que es desitja a partir de la incorporació de nous elements a l’acció educativa. L’avaluació és imprescindible per discriminar allò que és funcional d’allò que no ho és, així com reconèixer els aspectes que necessiten un canvi.

Per tot això, l’acció formativa s’ha de fomentar en tres fases imprescindibles en els processos de canvi d’innovació.

1. Iniciació: presa de consciència de la necessitat, implicar-se en un procés de treball en l’equip i generar actituds positives. En definitiva, valorar que la innovació representa una necessitat real i elaborar un pla d’actuació.
2. Implementació: convertir una idea en estat operatiu, programar de forma rigorosa les actuacions que hem de fer i realitzar-les.
3. Institucionalització: quan el canvi es converteix en pauta estable d’actuació en el centre escolar. En aquesta fase és important avaluar l’impacte que ha tengut l’actuació formativa.

2. OBJECTIUS

- Fomentar els processos de reflexió dels equips docents sobre la seva pràctica educativa.
- Donar suport a les necessitats actuals dels centres.
- Enfortir les trajectòries formatives del centre i contextualitzar les activitats formatives dins d’un projecte global a mig termini.
- Dissenyar la formació del centre per tal que respongui a l’interès de la majoria del claustre per tal que pugui ser reconeguda com a un element de la trajectòria de formació comuna.
- Avaluar i continuar itineraris formatius ja iniciats en un centre.
- Afavorir el desenvolupament del currículum oficial.
- Implementar els canvis metodològics i organitzatius derivats dels desenvolupament i l’avaluació del projecte.
- Fomentar la cultura de l’intercanvi i de la cooperació entre els docents, en un marc d’autonomia de centre.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. El projecte d’innovació pedagògica ha d’estar aprovat pel claustre i tenir el vist-i-plau del Consell Escolar del centre.
2. Cada professor podrà participar en un projecte de centre com a màxim.
3. Els centres d’educació infantil i primària d’una línia només podran participar en un projecte de centre.
4. Tots els centres escolars d’educació secundària i els centres d’educació infantil i primària de dues línies o més podran participar en 2 projectes de centre com a màxim (projectes d’innovació pedagògica o bé projectes provinents d’altres convocatòries de la Conselleria d’Educació i Cultura i reconeguts amb crèdits de formació).
5. Durada de l’activitat: entre 30 i 40 hores per curs escolar.
6. Compromís de durada d’un mínim de 2 cursos i un màxim de 3.
7. Participació de l’equip directiu.
8. Participació representativa del claustre.

4. SOL·LICITUDS, TERMINI I LLOCS DE PRESENTACIÓ

1. Les sol·licituds per participar en el procés de selecció seguiran el model que figura com a Annex I d’aquest document.
2. Adjuntar el projecte (annex II però en el Projecte d’Implementació de la Mediació Escolar als Centres de Secundària, l’annex III) a la sol·licitud.
3. Les sol·licituds es lliuraran al registre del CEP al qual pertanyi el centre educatiu.
4. El termini de presentació acabarà el dia 30 de setembre de 2008.

5. SELECCIÓ

1. L’equip pedagògic de cada CEP comprovarà que els projectes compleixen els requisits establerts en aquesta convocatòria i elaborarà un informe de viabilitat dels projectes presentats, amb una proposta de priorització que presentarà al Servei de Formació Permanent, abans de la reunió de la comissió de selecció.

2. La comissió de selecció (veure apartat 9) es reunirà el mes d’octubre de 2008.

3. La comissió de selecció elegirà els projectes en funció de la proposta de cada CEP i dels criteris següents:

3.1. Coherència en la planificació.
3.2. Adequació metodològica.
3.3. Aplicabilitat al centre.
3.4. Rellevància per a l’educació.

4. En els projectes d’Implementació del servei de mediació escolar, a més dels criteris anteriors, la comissió de selecció també tendrà en compte:

4.1. El Pla de Convivència del centre
4.2. Les experiències prèvies en projectes de convivència.

5. Si s’escau, en cas d’empat, la comissió podrà sol·licitar al Departament d’Inspecció Educativa un informe per desempatar.

6. La comissió de selecció elaborarà la llista de projectes seleccionats que es publicarà abans de dia 17 d’octubre de 2008, a la pàgina http://weib.caib.es/

7. La llista de projectes seleccionats serà tramesa al Departament d’Inspecció Educativa.

8. Cada CEP comunicarà al centre corresponent el resultat de la comissió de selecció.

9. Els projectes seleccionats s’adscriuran al CEP al qual pertany el centre sol·licitant.

6. AGENTS DE LA FORMACIÓ

6.1. EL CEP

El director del CEP assignarà a cada projecte un assessor responsable tot tenint en consideració l’assessoria a la qual pertany.

El CEP assumeix els compromisos següents:

1. Implicació activa de l’assessor amb l’equip de treball i assessorament metodològic (concreció, desenvolupament i avaluació del projecte).
2. Aportació de recursos econòmics per a les ponències de formació (mínim de 30 hores i màxim de 40 hores al llarg dels primers dos cursos escolars; si el projecte es prorroga un tercer curs, es negociaran amb l’assessor del CEP les ponències externes).
3. Gestió de l’expedient econòmic i administratiu del projecte.
4. Certificació en crèdits de formació per a cada participant i per curs escolar.
5. L’assessor del CEP elaborarà al final de cada curs escolar, i en col·laboració amb l’inspector corresponent i el cap d’estudis del centre, un informe de valoració del projecte en el qual inclourà la proposta de continuïtat o d’acabament.

6.2. EL CENTRE

Ha d’assumir els compromisos següents:

1. Incloure el Projecte d’Innovació Pedagògica al Programació General Anual.
2. Desenvolupar el Projecte d’Innovació Pedagògica en relació a la proposta acordada.
3. Facilitar l’aplicació de les propostes consensuades sorgides al llarg del desenvolupament del projecte
4. Aportar les dades que el CEP sol·liciti per a la gestió econòmica i administrativa del projecte de formació.
5. Presentar la memòria en els terminis indicats, signada pel cap d’estudis i amb el vist-i-plau del director del centre.
6. Participar en els processos d’avaluació del projecte.

6.3. EL COORDINADOR/LA COORDINADORA

Ha de ser un participant del projecte, en destí definitiu (preferentment director o cap d’estudis). Ha de realitzar les funcions següents:

1. Coordinar el treball de l’equip docent i el desenvolupament del projecte en col·laboració amb l’assessor/assessora del CEP.
2. Convocar les sessions de l’activitat.
3. Dur un registre d’assistència dels participants.
4. Aixecar acta de cada sessió de treball en gran grup (membres, punts tractats i acords presos).
5. Elaborar una memòria de l’activitat, que ha de lliurar al CEP abans de dia 30 de maig.

7. AGENTS DE L’AVALUACIÓ

L’equip directiu del centre, el/la coordinador/a del projecte i l’assessor/a del CEP
realitzaran una valoració conjunta sobre la formació i la seva incidència.

L’inspector /a del centre avaluarà el projecte dins el marc de les seves competències.

El resultat d’aquesta avaluació determinarà la continuïtat o la finalització del projecte.

8. DRET A CERTIFICACIÓ

D’acord amb l’Ordre de dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement de la formació permanent del professorat no universitari, tendran dret a certificació els participants que compleixin un mínim del 80% d’assistència a les activitats formatives i que realitzin les activitats acordades (on-line, treballs pràctics, sessions d’intercanvi d’experiències…).

9. LÍNIES DE TREBALL

9.1. Per a tots els nivells

1.1.1. La llengua al centre educatiu (tractament i ús de les llengües al centre, foment de la lectura i de l’ús de les biblioteques, programa Portfolio Europeu de les Llengües, etc.)
9.1.2. Cap a una escola inclusiva (implementació dels continguts curriculars interculturals; tractament de la multiculturalitat al centre −pla d’acollida, mesures organitzatives i metodològiques−, orientació i tutoria, educació en valors, educació emocional i habilitats socials, igualtat de gènere, comunitats d’aprenentatge, etc.)
9.1.3. TIC aplicades a l’aula (utilització d’entorns virtuals amb l’alumnat, aplicació de les TIC a diferents àrees, etc.)
9.1.4. Altres

9.2. Únicament per a educació secundària

9.2.1. Implementació de la mediació escolar als centres de secundària
El servei de Formació Permanent del Professorat, en col·laboració amb l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, treballa per impulsar projectes de formació en centres de secundària amb lla finalitat de crear unitats de mediació escolar i impulsar la resolució positiva dels conflictes.
Aquesta formació es farà extensiva a tota la comunitat escolar (professors, alumnes, pares i mares i personal no docent). El primer curs tendrà una durada de 40 hores , de les quals 27 seran de ponències. El centre educatiu s’ha de comprometre a participar en aquest projecte un mínim de 3 cursos escolars.

10. COMISSIÓ DE SELECCIÓ

10.1. Comissió de selecció dels projectes corresponents a l’apartat 8.1

La comissió de selecció estarà formada per:
· La cap de Servei de Formació del Professorat.
· Un/a director/directora de CEP.
· Un membre de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, que actuarà com a secretari.
· Un membre del Departament d’Inspecció Educativa.

10.2. Comissió de selecció dels projectes corresponents a l’apartat 8.2

La comissió de selecció estarà formada per:
· Un membre de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar.
· Un/a director/directora del CEP.
· Un representat del Departament d’Inspecció Educativa.
· Un membre del Servei de Formació Permanent del Professorat, que actuarà com a secretari.

 

PDF Text en PDF

---

Word Annexos I, II i III

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-