-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
 

-Convocatòria de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors per a la realització del Pràcticum dels estudis de mestre de la UIB amb el pla d’estudis previ a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior
---

 
Escut de la UIB      logo DGIFP
 
 

- 1. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura la formació permanent del professorat i a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la formació acadèmica per a l’obtenció de les titulacions universitàries necessàries per al desenvolupament de la tasca docent; és un objectiu d’ambdues institucions regular la col·laboració perquè els estudiants puguin realitzar el pràcticum, matèria troncal dels plans d’estudis de mestre.

2. D’acord amb el conveni específic de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en relació a les pràctiques que els alumnes dels estudis de mestre han de realitzar en centres educatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Conselleria d’Educació i Cultura ha de posar a disposició de la UIB, els centres educatius sostinguts total o parcialment amb fons públics necessaris perquè, d’acord amb la previsió del nombre d’alumnes de les diferents especialitats, els estudiants puguin realitzar les pràctiques esmentades. Aquesta activitat, a més de la col·laboració abans esmentada, ha de suposar un enriquiment professional per als diferents participants i s’ha d’organitzar de manera que no perjudiqui el desenvolupament normal de les activitats docents dels centres educatius.

3. Cal tenir en compte la trajectòria de l’organització de les pràctiques dels darrers anys, i també l’anàlisi de la convocatòria per a la participació en el programa experimental de centres de formació en pràctiques dels estudis de mestre o centres col·laboradors per al cursos escolars 2006-2007 i 2007-2008.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Finalitat de la convocatòria

Facilitar a la UIB una relació de centres d’educació infantil i de primària i centres d’educació especial públics i sostinguts amb fons públics en els quals els alumnes dels estudis de mestre de la UIB puguin realitzar les pràctiques, que tenen com a finalitat enriquir l’enllaç entre els coneixements teoricopràctics adquirits a l’àmbit acadèmic i els que es construeixen a l’àmbit professional.

2. Objectius de la participació

2.1. Implicar els equips educatius en la realització de les pràctiques dels estudis de mestre, perquè a més de la relació amb el tutor de les pràctiques, l’alumne en pràctiques conegui també l’organització i el funcionament general del centre.

2.2. Millorar la coordinació i la col·laboració entre els tutors de pràcticum de la Facultat d’Educació i els responsables dels centres en els quals es realitzen les pràctiques.

2.3. Facilitar el desenvolupament del treball en equip que permeti la col·laboració de l’alumnat de pràctiques, els tutors de la Facultat i el professorat dels centres educatius.

3. Destinataris

Els centres d’educació infantil i de primària i els centres d’educació especial públics i els sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

4. Presentació de les sol·licituds

4.1. Els centres docents interessats a participar en aquesta convocatòria han de presentar emplenat el full de l’annex I en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. S’hi han d’adjuntar dues certificacions: la certificació d’aprovació del claustre a participar en la convocatòria, i la certificació que ha estat informat el consell escolar, aquesta darrera en el cas de centres públics.

4.2. Les sol·licituds s’han de presentar adreçades al director general d’Innovació i Formació del Professorat en els registres de les dependències de la Conselleria d’Educació i Cultura. També es poden presentar en la forma establerta en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per la Llei 4/1999). Abans de finalitzar el mes de setembre de cada curs escolar, els centres han de confirmar el nombre de tutors, per especialitats, segons el document de l’annex II adreçat al director general d’Innovació i Formació del Professorat.

5. Modalitat de centres participants

Els centres que reuneixin els requisits que s’indiquen al punt sisè d’aquesta convocatòria, podran acollir estudiants en pràctiques en una de les modalitats següents:

a) Centres de formació en pràctiques. Acolliran un mínim de cinc estudiants en pràctiques i comptaran amb un coordinador de les pràctiques que serà el responsable de la relació amb la Comissió de Seguiment del programa i amb la UIB. El coordinador serà el director del centre o la persona en qui delegui.

b) Centres col·laboradors. Acolliran un màxim de quatre estudiants en pràctiques de les diferents especialitats (educació física, educació musical, educació especial i llengua estrangera). Excepcionalment, als centres el claustre dels quals estigui integrat per menys de deu mestres també hi podran anar estudiants de les especialitats d’educació infantil i d’educació primària. Les principals tasques de coordinació recauran en els tutors de pràctiques del centre.

6. Requisits

Per participar en aquesta convocatòria els centres han de reunir els requisits següents:

6.1. Aprovació del claustre de la participació en la present convocatòria.

6.2.Haver informat el consell escolar d’aquest acord, en el cas dels centre públics.

6.3. Comptar amb el compromís de mestres, funcionaris de carrera, que vulguin ser tutors d’estudiants en pràctiques durant els cursos acadèmic posteriors en què sigui d’aplicació el pla d’estudis previ a l’Espai Europeu d’Educació Superior. En els casos dels centres concertats el professorat que hagi de ser tutor de les pràctiques ha d’acreditar una experiència mínima de tres cursos.

7. Durada i dates de les pràctiques

El Pràcticum, d’acord amb el que preveu la Universitat, es realitzarà de la manera següent:

7.1. Pràcticum II (tercer curs dels estudis de mestre)
Durada: (2 mesos) per les especialitats d’educació infantil, d’educació primària, d’educació musical, d’educació física, de llengua estrangera i d’educació especial. Data de les pràctiques: 1r quatrimestre, entre els mesos d’octubre i de desembre

7.2. Pràcticum I (segon curs dels estudis de mestre)
Durada: (1 mes) especialitat d’educació primària, d’educació musical, d’educació física, de llengua estrangera i d’educació especial. Data de les pràctiques: 2n quatrimestre, entre els mesos de febrer i d’abril.

8. Compensacions per la participació

a) D’acord amb el Conveni abans esmentat la Universitat de les Illes Balears aportarà una quantitat als centres, per cada estudiant i per cada crèdit de cada assignatura de pràctiques. Aquesta quantitat vendrà fixada cada any acadèmic pel Decret relatiu a la prestació de serveis acadèmics universitaris per als ensenyaments dels estudis de mestre (en primera matrícula). Així mateix aportarà 180 euros en concepte de coordinació als centres de formació en pràctiques.

La Universitat de les Illes Balears ingressarà aquestes quantitats al compte corrent del centre educatiu corresponent, una vegada finalitzat el període de pràctiques de cada any acadèmic, contra la presentació d’un certificat de la direcció del centre que acrediti la realització de l’activitat.

Les compensacions econòmiques es destinaran prioritàriament als nivells, cicles o àrees dels mestres tutors dels estudiants en pràctiques.

b) Els tutors dels estudiants en pràctiques obtindran:

 • Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per la seva participació al programa.
 • Atribució d’una hora de l’horari personal no lectiu setmanal, d’acord amb les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació infantil i primària del curs corresponent al desenvolupament del pràcticum, segons les disponibilitats de la plantilla del professorat.
 • Els tutors dels estudiants en pràctiques podran obtenir el carnet de col·laborador de la UIB per a l’any acadèmic següent al de realització de les pràctiques, prèvia petició.

c) Els coordinadors dels centres de formació en pràctiques obtindran:

 • Certificació de 30 hores de formació (3 crèdits) per la seva participació al programa.
 • Atribució de dues hores de l’horari personal no lectiu setmanal, d’acord amb les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació infantil i primària del curs corresponent al desenvolupament del pràcticum, segons les disponibilitats de la plantilla del professorat.
 • Els coordinadors dels centres de formació en pràctiques podran obtenir el carnet de col·laborador de la UIB per a l’any acadèmic següent al de realització de les pràctiques, prèvia petició.

9. Comissió de seguiment

a) Per a la instrucció del procediment derivat d’aquesta convocatòria es constitueix una comissió encarregada de la revisió de la documentació presentada pels centres i del seguiment del programa, que estarà integrada pels membres següents:

 • La cap del Servei de Formació Permanent del Professorat o la persona que nomeni el director general d’Innovació i Formació del Professorat, que actuarà com a president.
 • Un inspector/a d’educació a proposta del cap del Departament d’Inspecció Educativa.
 • El cap del Servei d’Universitat o persona en qui delegui.
 • Tres representants de la Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears, nomenats pel degà o degana de la facultat.
 • Un tècnic del Servei de Formació Permanent del Professorat, que hi actuarà com a secretari, sense dret a vot.

b) Les funcions de la comissió són:

 • Comprovar el compliment dels requisits d’admissió de les sol·licituds.
 • Requerir els sol·licitants, quan s’escaigui, perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències detectades en el full de sol·licitud de l’annex I.
 • Formular les propostes de resolució que han de determinar la relació dels centres educatius que compleixin els requisits, on es podran fer pràctiques i els centres exclosos, indicant-ne la causa.
 • Fer propostes de modificació de la propera convocatòria.
 • Fer el seguiment del programa i emetre un informe final del programa, que es trametrà al director general d’Innovació i Formació del Professorat.

Per realitzar aquestes funcions la Facultat d’Educació aportarà a la Comissió les conclusions de les avaluacions realitzades pel professorat que ha participat en el programa. Les modificacions que puguin sorgir abans de l’inici dels períodes de pràctiques, tant en relació a la llista de centres com en relació al nombre de tutors, i les incidències que es produeixin durant el desenvolupament de les pràctiques, es comunicaran al president de la comissió esmentada mitjançant escrit adreçat al director general d’Innovació i Formació del professorat.. La Comissió acordarà les modificacions o actualitzacions que s’hagin de produir.

10. Comunicacions de la resolució de la convocatòria

10.1. La Comissió de Seguiment elaborarà la Proposta de resolució provisional i l’elevarà, per a la seva aprovació, al director general d’Innovació i Formació del Professorat. Una vegada aprovada, es farà pública a la web de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es) i es disposarà d’un termini de deu dies naturals perquè els centres educatius puguin formular-hi les al·legacions que considerin oportunes.

10.2. La Comissió de Seguiment ha d’examinar les al·legacions presentades a la resolució provisional i formular-ne la proposta definitiva al director general d’Innovació i Formació del Professorat. Aquesta relació definitiva de centres que poden tenir alumnes en pràctiques es farà pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i també a la web de la Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es)

11. Assignació dels estudiants als centres

Durant el mes d’octubre, des de la Facultat d’Educació s’assignaran per una part, els estudiants als diferents centres de pràctiques segons els criteris d’especialitat, d’ubicació del centre i altres criteris objectius establerts per la mateixa Facultat. Per altra part, i amb la finalitat de no alterar el funcionament habitual del centre educatiu, el nombre màxim d’estudiants que es pot assignar a un centre no serà superior a la tercera part del nombre de professors. Cada professor/a podrà tutoritzar un màxim de dos alumnes simultàniament.

12. La relació de centres

Des de la Facultat d’Educació es comunicarà al director general d’Innovació i Formació del Professorat, amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici dels diferents períodes de pràctiques, la relació de centres que tendran alumnes en pràctiques. S’hi indicarà el nom dels professors de la UIB que seran tutors dels estudiants en pràctiques i també el nom i l’especialitat dels estudiants assignats. Des de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat, el president de la Comissió de Seguiment comunicarà als directors dels centres la informació esmentada al paràgraf anterior abans de l’inici dels períodes de pràctiques, així com també n’informarà la Direcció General de Planificació i Centres Educatius i la Direcció General d’Ordenació, Administració i Inspecció Educatives.

13. Funcions dels centres

La principal funció dels centres que tenen alumnes de pràctiques és facilitar l’accés al coneixement del context educatiu que permeti als alumnes dels estudis de mestre completar els coneixements teòrics que adquireixen a la Facultat d’Educació, necessaris ambdós en la formació que han d’assolir els qui han de ser nous professionals de l’ensenyament. Per això, facilitaran la seva participació en el desenvolupament de les activitats habituals en un centre d’ensenyament.

14. Pràctiques als centres educatius de Menorca i d’Eivissa

a) A causa de l’elevat nombre d’alumnes dels estudis de mestre de l’especialitat d’educació especial que realitzen els seus estudis en la modalitat Campus Extens a Menorca i a Eivissa poden presentar-se a aquesta convocatòria i ser centres col·laboradors els centres educatius d’educació secundària de Menorca i d’Eivissa on hi hagi mestres de l’especialitat de pedagogia terapèutica.

b) Podran ser tutors de les pràctiques dels estudiants de l’especialitat d’educació especial als centres de Menorca i d’Eivissa, durant el curs 2008-2009, tots els professors que ocupin les places de pedagogia terapèutica.

c) Si una vegada seleccionats els centres educatius amb aquesta convocatòria, fos inferior el nombre de places ofertades al nombre d’estudiants, es podrà realitzar una convocatòria posterior, amb les mateixes condicions o amb unes altres, per assegurar la realització de les pràctiques als centres escolars de les dues illes.

15. Vigència

La vigència és des de l’endemà de la seva publicació al BOIB fins a la publicació d’una nova normativa que reguli la realització dels pràcticum dels estudis de mestres de la UIB.

16. Contra aquesta Resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs d’alçada davant la consellera d’educació i cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat al BOIB, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, 13 de maig de 2008
El director general d’Innovació i Formació del Professorat
Josep Serra i Colomar

 

---

PDF Resolució del Director general d’innovació i formació del professorat de 25 de juliol de 2008, per la qual es fa pública la llista definitiva dels centres admesos i exclosos per a la participació en la convocatòria de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors per a la realització del pràcticum dels estudis de mestre de la UIB amb el pla d’estudis previ a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior convocats per la resolució de 13 de maig de 2008

PDF Publicació de la Resolució. BOIB núm. 111, 9-08-2008 NOU

---

PDF Resolució de dia 13 de maig de 2008 del director general d' Innovació i Formació del professorat de convocatòria de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors per a la realització del Pràcticum dels estudis de mestre de la UIB amb el pla d'estudis previ a l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior. BOIB núm. 78, del 04-06-2008

Annex I. WORD Annex I - Sol·licitud per a la participació a la convocatòria de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors per a la realització del Pràcticum dels estudis de mestre de la UIB amb el pla d’estudis previ a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior

Annex II. WORD Annex II - Sol·licitud per a la participació a la convocatòria de centres de formació en pràctiques o de centres col·laboradors per a la realització del Pràcticum dels estudis de mestre de la UIB amb el pla d’estudis previ a l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. SETEMBRE

 

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-