-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA
   
-
 

-Intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa curs 2018-2019
---

DGFP LOGO
 

>> Programa d'experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! - On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa” curs 2018-2019

>> En el BOIB núm. 72, de 12 de juny, s’ha publicat una Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de juny de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat a participar en el programa d’experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa” per al curs 2018-2019.

Aquesta resolució convoca un màxim de 46 centres a participar al programa d’experiència formativa d’intercanvis educatius amb centres de territoris de parla alemanya o francesa, als quals se’ls farà una aportació econòmica per un import màxim total de 138.000 euros. Els recursos es distribuiran d’acord amb el nombre de grups participants.

Els objectius del programa són els següents:

 • Desenvolupar les competències lingüístiques de la segona llengua estrangera (2LE).
 • Impulsar intercanvis amb centres de diferents territoris de parla alemanya o francesa.
 • Generar processos d’aprenentatge significatiu sobre aspectes relacionats amb l’espai geogràfic, històric, natural, cultural i literari de les zones on es fa l’intercanvi.
 • Afavorir una experiència de coneixement i convivència amb alumnes d’un altre país.

Els centres que sol·licitin participar en la convocatòria es comprometen, entre d’altres, a participar, com a mínim, amb un professor a la formació inicial (presencial i en línia) en matèria d’intercanvis educatius (12 h) que s’organitzarà des del Servei de Normalització Lingüística i Formació del Professorat. Una vegada feta la formació, s’ha d’elaborar un projecte d’intercanvi, que s’ha de trametre fins a un mes abans de dur a terme l’activitat i, un cop finalitzat l’intercanvi, s’ha d’elaborar també una memòria que, també, s’ha de trametre al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals, d’acord amb els articles 4 i 8 de la Resolució.

Els docents que hagin participat activament en la formació per al professorat, hagin implementat el programa i hagin presentat la memòria, sempre que aquestes activitats comptin amb una valoració positiva, tendran dret al reconeixement de 30 hores de formació permanent del professorat. En cas que hi hagi més d’un docent, a la persona coordinadora del programa de formació se li certificarà un 25 % més d’hores (37 hores). La relació mínima d’alumnes/professors per a l’activitat de transferència de l’intercanvi és de 10/1.

En el cas que el nombre de sol·licituds superi el nombre de places ofertes, aquestes s’han de prioritzar segons els criteris següents:

 • Activitats complementàries i/o extraescolars relacionades amb la segona llengua estrangera que s’hagin duit a terme durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018: fins a 3 punts. S’ha de presentar un certificat del director del centre que acrediti les activitats fetes pel centre.
 • Per haver participat en el programa EOIES en llengua alemanya o francesa durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018: fins a 6 punts. S’han d’atorgar 3 punts per curs escolar de participació en el programa. No és necessària cap documentació acreditativa. Aquest mèrit el comprovarà d’ofici el Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals.
 • Per haver organitzat un intercanvi amb un altre centre educatiu europeu durant els cursos escolars 2016-2017 i 2017-2018 que no estigui inclòs en el marc d’un projecte Erasmus+ i en què la llengua vehicular hagi estat l’alemany o el francès: fins a 6 punts. S’han d’atorgar 3 punts per curs escolar. S’ha de presentar un certificat del director del centre que acrediti que el centre ha organitzat l’intercanvi i en el qual s’especifiqui amb quin centre, en quines dates i amb quins cursos, grups o alumnes es va dur a terme.
 • Per haver impartit matèries no lingüístiques en alemany o francès durant els cursos 2016-2017 i 2017-2018: fins a 2 punts. S’ha d’atorgar 1 punt per curs escolar. Per acreditar-ho s’ha de presentar un certificat del director o titular del centre en el qual s’especifiquin els cursos escolars, les matèries no lingüístiques i els grups d’impartició.

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

 • Les sol·licituds per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura a l’annex 2. Els centres que desitgin participar en la convocatòria per a més d’una llengua estrangera han de presentar una sol·licitud per a cada idioma.
 • El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 7 de setembre de 2018.
 • Les sol·licituds s’han de dirigir al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (carrer Ter,16, 2n, 07009 Palma) i s’han de presentar en qualsevol dels registre oficials de la Comunitat Autònoma, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera o de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer amb el sobre obert, perquè el funcionari de correus la pugui datar i segellar.

 

PDF BOIB núm. 72 (12/6/2018)

PDF Annex 2. Sol·licitud de participació

---

>> Anar a la fitxa "Programa d'experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! - On va parler français,
intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris
de parla alemanya o francesa” (curs 2018-2019)":
[anar-hi ]

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-