Avaluació

L'avaluació ha de tenir un caràcter formatiu, regulador, orientador i autocorrector del procés educatiu. L'objectiu ha de ser orientar i millorar, a nivell de disseny i desenvolupament, tant els processos com els resultats de la intervenció educativa.

Per a la realització de l’avaluació s’utilitzen diferents procediments.

  • Observació continuada que farà el/la mestre/a durant totes les sessions.
  • Anàlisi de produccions realitzades.
  • Les rúbriques que s'han elaborat per avaluar el treball de l'alumnat. Aquestes es passaran de forma individual i conjunta amb el/la mestre/a i els components del grup per tal de compartir diferents punts de vista i intercanviar opinions.

L'observació és l'instrument més important per a dur a terme l'avaluació; basant-se en una observació constant i sistemàtica dels processos de desenvolupament i aprenentatge de cadascun dels infants per comprendre i valorar els canvis i els progressos més que les dificultats i mancances.

En l’anàlisi de les produccions s’inclouran tan les diferents produccions individuals com grupals, així com també l’expressió oral.

Les rúbriques permeten mesurar el treball del alumnes, el seu funcionament durant el procés i les seves habilitats per treballar de manera cooperativa, amb una objectivitat més gran.

Abans de començar a treballar els alumnes han de saber com i de què seran avaluats. D'aquesta manera es potencia una bona orientació del treball, els ajuda a pensar i els orienta sobre el que s'espera d'ells, d’aquesta forma els alumnes s’impliquen més en el projecte i els procés d’aprenentatge és molt més significatiu.

Així mateix, tots els alumnes participants en el projecte podran anar deixant diferents comentaris sobre com ha anat la realització del projecte al bloc dels naveg@nts: http://navegantsinavegantes.blogspot.com/

Nota: Proposem, aquest exemple d’avaluació que cal entendre només com una possibilitat, entre moltes d’altres i que, sempre, s’ha d’ajustar a cada situació real.

 

RÚBRIQUES D'AVALUACIÓ

Com davallar i imprimir les rúbriques d'avaluacio

Icono IDevice ACTIVITAT D'ENTREGA I PARTICIPACIÓ OBLIGADA 8

Ja hem acabat!

Com ha anat el desenvolupament del projecte? Segur que molt bé ;-) però sempre hi ha coses que millorar.


Redacta un document de text i envia'l a través de l'apartat de tasques a la teu tutor/a fent un petita reflexió sobre el desenvolupament del projecte. Enganxa també el text al fórum corresponent per començar un debat amb la resta dels participants del curs. Comenta almenys una de les aportacions dels teus companys.

Aquí tens un petit guió que et pot ajudar:

- El projecte col.laboratiu està adaptat al nivell que treballes?

- Ha seguit un ordre lògic per la consecució dels objectius?

- Contribueix a l'adquisició de les competències bàsiques?

- De quina manera es podria millorar la participació dels alumnes en el seu procés d'aprenentatge?

- I la comunicació entre els alumnes dels diferents centres?

 

Recorda que un cop hagis enviat l'activitat, has d'enviar un missatge de correu intern al tutor/a per notificar el lliurament de l'activitat. Una volta ho hagis fet el tutor/a t'enviarà les indicacions per fer la valoració final del curs.


Este artículo está licenciado bajo Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Projectes Col.laboratius Fad Illes Balears