Els mòduls d'activitats

 


Aquí ens referirem a dues de les activitats avaluables, que solen contenir les activitats de formació a distància, com és el cas de les Tasques i els Qüestionaris (o proves d'avaluació). En Moodle existeixen més tipus d'activitats susceptibles de ser qualificables, però ens centrarem en aquestes dues, per ser les d'ús més freqüent.

 

Tasques

L’activitat Tasca és qualsevol activitat qualificable que han de realitzar els alumnes i que pot implicar l’enviament d’un fitxer com a producte final de la feina realitzada al tutor.

Moodle conté una eina que permet fàcilment introduir activitats que han de realitzar els alumnes, de manera que l'alumne, després de completar l'activitat haurà d'enviar al tutor o tutora del curs un fitxer amb els resultats de la seva feina mitjançant la mateixa eina, la qual incorpora funcions que faciliten el seguiment i avaluació de les activitats proposades.

També és possible utilitzar les tasques de Moodle per a activitats que no tenen un fitxer d'ordinador com a resultat (una actuació artística, una maqueta, etc.). En aquest cas l'eina Tasca de Moodle serà un lloc en el curs on s'especifiquen les instruccions per realitzar el treball assignat i on, un cop avaluat aquest, podrem introduir les qualificacions per a cada alumne, de manera que siguin accessibles des de l'entorn de formació.

L'accés a una tasca introduïda pel dissenyador/a del curs en qualsevol de les seves seccions es realitza fent clic sobre el títol de la tasca. Així s’arriba a la pantalla de la tasca, on es trobaren les dades bàsiques de l'activitat a realitzar:

 • La data límit d'entrega
 • Les instruccions per a la seva realització:

Si la tasca s’ha configurat de manera que permeti l’enviament d’un arxiu a la tutoria, l’alumne hi trobarà a la part inferior un camp que li permetrà enviar un fitxer al tutor o tutora del curs, és a dir, lliurar l'activitat. Per això, només haurà de polsar el botó 'Examinar', per cercar a l'arxiu al seu ordinador i seleccionar-lo. Llavors hi apareixerà la ruta de l'arxiu dins el camp i només haurà de polsar finalment sobre el botó 'Penja aquest fitxer', per completar el lliurament de l'arxiu al tutor o tutora del curs.

Un cop el tutor o tutora del curs qualifiqui l'activitat, quan l'alumne entri a la pantalla de l'activitat en qüestió, podrà veure un quadre de text que l'informa que el tutor o tutora ha avaluat l'activitat, amb la data d'avaluació, la qualificació obtinguda i un comentari més o menys extens, amb les observacions que el tutor o tutora vulgui comentar a l'alumne sobre l'activitat qualificada:

 

 • Creació i configuració d'una tasca

Per crear una nova Tasca, activam el mode d'edició i l'afegim a la caixa temàtica de la secció central que ens interessi amb el quadre de llista desplegable “Afegeix una activitat...”, seleccionant una de les opcions de “Tasques”. Per exemple “Penjar un fitxer”, que serà la més usual.

L’alumnat tindrà una opció, disponible dins la pàgina de la tasca, per enviar un fitxer a la tutoria. Només podran pujar un únic fitxer. Si l'activitat requereix enviar més d'un fitxer, simplement els hauran de reunir en un únic fitxer comprimit amb format zip.
Llavors, entrarem a la pantalla de configuració de la nova tasca, on haurem de completar una sèrie de camps, segons el tipus de tasca triada

 • Nom de la tasca: És el títol amb què es mostrarà l'element a la pàgina principal del curs.
 • Descripció: És un text que serà presentat als alumnes quan entrin a la pàgina de la tasca. Aquest text ha de contenir l'enunciat de l'activitat en el qual es descriu el treball que han de realitzar els alumnes, especificant les instruccions necessàries per realitzar l'activitat correctament. El sistema afegeix automàticament a aquesta descripció l'escala de qualificació que es farà servir a la tasca i la data límit d'entrega d'aquesta (indica també quants dies falten pel venciment del termini).
 • Qualificació: Aquí podem establir la puntuació màxima per a l'activitat si es tracta d'una qualificació numèrica, o bé triar una altra escala de qualificació, d'entre les que hi hagi disponibles en el curs. Podrem fer servir escales de qualificació personalitzades si les hem creades prèviament. En un altre apartat d'aquest manual veurem com crear aquestes escales de qualificació personalitzades.
 • Disponible des de: permemt especificar a partir de quin a data es podrà lliurar l'activitat.
 • Data de venciment: determina el dia i hora en què acaba el termini per lliurar els arxius de l'activitat.
 • Impedeix trameses fora de termini: podem permetre o no l'enviament fora de termini. Normalment, la nostra opció serà "SI".
 • Permet tornar a trametre: Activant aquesta opció els alumnes podran tornar a trametre les tasques després que hagin estat qualificades (per tal que les tornem a qualificar). Això pot ser útil si el professor vol engrescar els estudiants a fer un treball millor en un procés iteratiu. L'alumne podrà tornar a pujar un nou arxiu, el qual reemplaçarà a l'anterior. El tutor o tutora del curs podrà veure només la darrera versió enviada per l'alumne.
 • Mida màxima: estableix la mida màxima de l'arxiu que els alumnes poden enviar. Està limitat per la mida màxima d'arxiu permès globalment a l'entorn de formació.

Activitat d’introducció 7

 

Accedeix al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i canvia la data de venciment de la tasca anomenada Tasca1 que es troba a la caixa temàtica número 6. Configura a la tasca una nova data de venciment, per exemple, 3 dies després de la data actual en la qual estàs realitzant aquesta actualització de la tasca. Observa com automàticament es crea un esdeveniment al calendari per avisar de la data final de lliurament d’aquesta tasca en la data que has especificat, així com també, apareix aquest esdeveniment al panell "Esdeveniments pròxims".

 

Activitat opcional 2

 

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i crea una tasca nova a la caixa temàtica número 6.

 1. Posa com a títol de la tasca: Tasca de l’activitat opcional 2.
 2. Les instruccions de l’activitat han d’indicar al participant que elabori un document de text amb l’horari lectiu d’un grup escolar i que l’enviï a la tutoria.
 3. Configura la tasca, de manera que permeti l’enviament d’un arxiu més d’una vegada.
 4. Estableix una escala de qualificació numèrica per a la tasca d’1 a 10.
 5. Especifica un valor màxim permès d’arxiu a enviar de 2 Mb.
 6. Ajusta la data límit d’enviament de la tasca a una data 7 dies posterior a la data actual en la qual estàs creant la tasca.
  

 

 • Gestió i revisió d'una tasca

La gestió i revisió de les tasques com a tutors és molt simple des del punt de vista de l'entorn. Quan el tutor entra a una tasca del curs disposa de l’enllaç: 'Visualitza tasques trameses', que dóna accés a la pàgina de revisió dels treballs:

En aquesta pàgina observareu sis camps: nom i cognoms de l’alumnat, qualificació, comentari, darrera modificació (participant), darrera modificació (tutor) i estat.

A la columna "Estat" trobareu l’enllaç “Qualificació” amb el que accedirem a la pàgina de qualificació. Si ja ha estat qualificada, trobarem “Actualitza”, per canviar la qualificació i afegir més observacions.

Un cop revisam les activitats enviades pels alumnes en aquesta pantalla, les qualificam i introduïm els comentaris pertinents, hem de polsar sobre el botó 'Desa tota la meva retroacció' per fer efectius els canvis. Cada cop que es qualifica la tasca enviada per un alumne s’envia automàticament una notificació per correu electrònic a la seva adreça externa en educacio.caib.es.

La llista de participants/treballs es pot ordenar per nom, llinatges, data d'enviament del treball (darrera modificació) o per qualificacions. Basta fer clic al corresponent enllaç de la part superior per canviar el criteri de classificació. En tots els casos es pot ordenar en forma ascendent o descendent ( o ). Fent clic successivament sobre un dels criteris d'ordenació es pot canviar la forma d'ordenació d'ascendent a descendent. Els signes + (més) o – (menys) que hi ha a la dreta de cada títol de columna serveixen per amagar o fer visibles les columnes.

Per a la qualificació de les activitats el tutor o tutora del curs pot utilitzar escales numèriques o també escales personalitzades. Per exemple, podem tenir una escala personalitzada per a la qualificació de tasques que consti només de dues opcions: 'Correcte' o 'Cal fer un nou enviament'. Amb una escala de qualificació de l'activitat com aquesta, l'alumne rebrà com a qualificació un d'aquest dos possibles valors, i al camp de comentaris rebrà la retroacció sobre l'activitat qualificada amb els comentaris efectuats pel tutor. En cas que calgui fer un nou enviament perquè, per exemple, falti completar la tasca amb una sèrie d'elements que el tutor pot haver indicat a l'alumne en el camp de comentaris, aquest podrà completar la tasca segons les indicacions que ha rebut i enviar un nou fitxer com a resultat de la nova feina realitzada, el qual reemplaçarà l'anterior. Perquè això sigui possible la tasca ha d'estar configurada amb l'opció 'Permet tornar a trametre' activada. Cada cop que el tutor qualifica o modifica la qualificació d'una activitat, l'alumne rebrà automàticament un avís per correu electrònic a la seva adreça externa en educacio.caib.es.

Com a tutors del curs, cada cop que accedim al curs, el panell 'Activitat recent', que usualment apareix a la columna lateral dreta, ens mostrarà les noves tasques trameses pels participants des de la darrera vegada que vàrem accedir a l'entorn, amb enllaços per accedir directament a la pantalla de la tasca enviada.

Activitat d’entrega obligada 5

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i entra a la pantalla de la tasca anomenada Tasca 1 que es troba a la caixa número 6. L’alumne TUTOR1.DGINNOVA ha fet l’exercici que es proposa en aquesta activitat i ha fet l’enviament de l’arxiu corresponent. Descarrega l’arxiu que ha enviat aquest alumne al teu ordinador, revisa’l i qualifica la tasca. L’escala de qualificació d’aquesta tasca només té dos possibles valors: "Correcte" o "Cal fer un nou enviament". Assigna-li una qualificació de "Correcte" a la feina feta i al camp de comentaris indica-li que ha fet l’activitat satisfactòriament i que ja pot passar a realitzar i enviar la següent activitat obligatòria.

 

Qüestionaris o Proves d’avaluació

L'eina 'Qüestionaris' de Moodle, permet que el tutor o tutora avaluï l’aprenentatge de l’alumnat per mitjà de la realització de diferents tipus de proves d’avaluació.

Un qüestionari és simplement una col·lecció de preguntes, com si fos un examen. L'alumne contesta a cada una de les preguntes que se li presenten i al final obté una qualificació. La qualificació s'obté de manera automàtica i se li presenta a l'alumne tan prest com polsa el botó de 'Guardar respostes' al final del qüestionari.

L'accés a un qüestionari introduït pel dissenyador/a del curs en qualsevol de les seves seccions es realitza fent clic sobre el seu enllaç. Així s'arriba a la pantalla del qüestionari, en la qual allò primer que es veu són les instruccions introduïdes pel dissenyador/a del curs per a la realització del qüestionari:

En aquesta pantalla es troben, entre d'altres, els elements d'informació següents:

 • Intents permesos: És possible que el qüestionari estigui configurat per permetre que es repeteixi la seva realització un número determinat de vegades. Si és així, hi apareixerà el número d'intents permesos, i en cas que ja s'hagin realitzat alguns intents amb anterioritat, hi apareixerà una llista amb les dades dels darrers intents, incloent la qualificació obtinguda cada vegada.

És possible que el qüestionari sembli diferent quan s’intenti realitzar una altra vegada. Això es deu a que els qüestionaris poden estar configurats de manera que canviïn l'ordre de les preguntes i les respostes, i, fins i tot, que es puguin seleccionar a l'atzar un número determinat de preguntes d'una base de dades que contengui un número elevat de possibles preguntes. En aquest darrer cas les preguntes que apareixen cada vegada que s'intenti realitzar el qüestionari poden ser diferents.

 • Mètode de qualificació: Hi apareixerà el mètode de qualificació emprat en cas que hi hagi un número d'intents permesos (nota més alta, nota mitjana, primer intent, darrer intent). En cas que ja s'hagin realitzat alguns intents, hi apareixerà la qualificació actual segons el mètode de qualificació aplicat.
 • Període de realització: El tutor del curs pot configurar el qüestionari de manera que només estigui disponible per a la seva realització fins a una data determinada. Un cop passada aquesta data ja no s'admetran més intents i la qualificació actual serà la definitiva.

Igualment, el tutor pot especificar una data d'activació per al qüestionari. En aquest cas l'alumne sabrà que existeix el qüestionari, però no podrà veure les preguntes ni contestar-les fins al dia marcat com a data inicial de disponibilitat.

A la part inferior de la pantalla d'instruccions del qüestionari hi ha un botó: 'Contesta el qüestionari ara', per començar a realitzar el qüestionari i respondre les preguntes que aquest conté.

Cada qüestionari pot estar format per diversos tipus de preguntes:
 • De resposta breu: com a resposta a la pregunta, l'alumnat ha de respondre amb una paraula o frase curta (aquesta ha de coincidir exactament amb la resposta configurada com a solució a la pregunta, per la qual cosa s'haurà d'anar especialment alerta amb l'ortografia i amb l'ús d'espais i majúscules/minúscules). Si la resposta pot ser sensible a l'ús de majúscules i minúscules, hauria d'estar especificat a la introducció de la pregunta.
 • Opcions Múltiples: es planteja una pregunta i es proposen diverses respostes possibles. S'ha de marcar la o les respostes considerades com a correctes. Aquestes preguntes tipus "Test" són les que apareixeran amb més freqüència a les proves d'avaluació dels cursos del programa de formació a distància.
 • Vertader / fals: es planteja una afirmació i s'ha de contestar si aquesta és vertadera o falsa.
 • D’aparellament: es presenten diverses proposicions i junt a aquestes una llista de possibles parelles lògiques. S'haurà de triar la parella adequada per a cada una de les opcions.
 • Numèrica: en aquest tipus de pregunta, es requereix que l'alumne introdueixi un número com a resposta.
 • Al final de la llista de preguntes d'un qüestionari apareixen els botons 'Desa sense enviar', 'Envia pàgina' i 'Envia i acaba', que haurem de polsar per donar per completat el qüestionari. Mentre que no polseu aquest botó, cap resposta haurà estat enviada al tutor. Això vol dir que podeu revisar i modificar les vostres respostes totes les vegades que vulgueu abans de clicar sobre el tercer botó.Un cop enviades les respostes, Moodle corregirà automàticament el qüestionari mostrant la nota final segons l'escala de puntuació definida per al qüestionari. A més, si així està definit a les opcions de configuració del qüestionari, sobre la llista de preguntes apareixeran marcades quines eren les respostes correctes.En qualsevol moment, l'alumne pot consultar la qualificació obtinguda en un qüestionari que ha realitzat simplement obrint-lo. També pot utilitzar l'enllaç 'Qualificacions' del panell 'Administració'.

  • Gestió dels qüestionaris

  Un cop creat un qüestionari podem accedir-hi seguint el seu enllaç a la pàgina principal del curs. Aquest és un exemple de la finestra que obtenim en obrir un qüestionari:

  Accedint com a professors, la pàgina del qüestionari ens mostrarà el botó d'edició 'Actualitza aquest/a Qüestionari', que ens permet reconfigurar els paràmetres del qüestionari en qualsevol moment (fins i tot si alguns alumnes ja l'han completat).

  Podem editar el qüestionari i canviar, afegir o esborrar les preguntes que conté.

  També disposam d'un enllaç que permet revisar els resultats obtinguts pels alumnes, 'Resultats'. La pantalla a la qual arribam ens informa de quants usuaris l'han completat i quants intents totals s'han registrat fins al moment, amb la qualificació obtinguda en cada un:

  Si feim clic a l'enllaç que correspon a un intent determinat d'un dels participants podrem revisar les respostes donades pel participant en aquell intent. En aquesta pantalla, també es poden esborrar els intents registrats, o bé, un conjunt d'intents seleccionats, amb l'opció 'Suprimeix la selecció', o bé, tots els intents existents, amb l'opció 'Suprimeix-ho tot'. Aquesta opció pot tenir sentit si s'ha modificat el qüestionari i els intents anteriors no es consideren vàlids.

  L'enllaç 'Torna a qualificar' permet realitzar una reavaluació dels qüestionaris ja completats. Aquesta funció és aplicable si es canvia d'alguna forma el qüestionari després que els alumnes l'hagin realitzat (per exemple, pensem en preguntes amb la resposta correcta indicada erròniament, preguntes anul·lades, etc.). Aquesta funció permet recalcular automàticament la qualificació de tots els intents realitzats.

  Podem baixar un arxiu amb els resultats obtinguts per l’alumnat en tres formats: ods (openoffice writer), xls (excel) i txt (text).

   

  Activitat d’entrega obligada 6

  Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica, i entra a la pantalla de la prova d’avaluació anomenada Qüestionari 1 que es troba a la caixa número 7. L’alumne TUTOR1.DGINNOVA ha realitzat aquest qüestionari un número determinat de vegades i has de recopilar la informació que s’indica a continuació:

  • Data, hora d’inici i duració de cada intent realitzat
  • Puntuació obtinguda en cada intent
  • Quines són les respostes que ha contestat erròniament en cada intent

  Envia un missatge de correu electrònic al teu tutor o tutora amb tota aquesta informació.