Mode d'edició

 

Si el tutor del curs té assignat permisos d'edició podrà afegir i modificar els elements didàctics inclosos al curs a distància, encara que si la funció a desenvolupar és només la de tutoritzar el curs, no és recomanable, en principi, modificar-los. Per editar els continguts del curs, el tutor amb permisos d'edició té a la seva disposició el mode d'edició del curs. En aquest mode de funcionament, el tutor pot modificar la disposició dels panells laterals de funcions, reorganitzar els blocs temàtics de la secció central i afegir, canviar, moure o esborrar els recursos didàctics i elements que composen el contingut del curs.

Per activar el mode d'edició del curs es poden seguir dos camins amb idèntica funció:

 • A la capçalera del curs, just a la dreta de la barra de navegació podeu polsar sobre el botó 'Activa Edició':

 
 • Alternativament podeu utilitzar l'enllaç que es troba al panell 'Administració'.

Després de fer clic a qualsevol d'aquestes dues opcions podreu veure com l'aspecte de la pàgina principal del curs es modifica i s'afegeixen tota una sèrie d'icones al costat dels diferents elements del curs. Fent clic sobre aquestes icones podrem executar les accions d'editar, moure i esborrar els diferents elements del curs. Els mateixos enllaços que inicialment ens serveixen per activar el mode d'edició, ara mostren l'opció 'Desactiva edició', que ens permetrà tornar al mode inicial.

Altra opció que tenen els creadors de cursos i els professors amb “Canvia rol a...” és la de veure com quedarà el curs per als diferents usuaris que tenen per davall:

Modificar els panells laterals

En el mode d'edició apareixen unes petites icones a les capçaleres dels panells de les columnes laterals. Aquestes icones permeten alterar la disposició dels panells en la pantalla:

 • Icones de visibilitat ( i ): l'ull obert indica que el bloc és visible a l'alumnat. Si feim clic sobre aquest el bloc quedarà ocult i quedarà marcat amb l'ull tancat . Com a tutors podrem veure el bloc en el mode d'edició, però no així l'alumnat, que no podrà veure el panell quan aquest està ocult. Si feim clic de nou sobre la icona , el bloc es fa visible un altre cop.
 • Icones de moviment ( i ): Permeten moure el bloc en la direcció indicada per la fletxa, pujant o baixant el panell en la seva columna () o bé, canviant-lo de columna (, ).
 • Icona d'eliminació (): Serveix per eliminar el panell per complet (i no simplement ocultar-lo de la vista de l'alumnat).

En el mode d'edició, a més d'aquestes icones, apareix també un panell nou (usualment a la columna dreta a la part inferior):

En aquest panell apareix una llista de tots els panells disponibles a Moodle i permet afegir algun que encara no s'hagi agregat al curs. Els panells esborrats passaran a augmentar aquesta llista.

Si només hem d'efectuar les tasques de tutorització d'un curs a distància que ja ha estat dissenyat prèviament, no és convenient modificar la disposició dels panells, perquè l'estructura mostrada a l'alumnat en els diferents cursos del programa de formació a distància sigui homogènia.

 

Editar els continguts de la secció central

En el mode d'edició podrem també modificar els continguts de la secció central de la pàgina principal del curs, alterant les caixes centrals de continguts. De nou, activant el mode d'edició apareixen tota una sèrie d'icones al costat de cada component individual, que ens permeten executar accions diverses sobre aquest:


Com es pot veure, també apareixen a la part inferior de cada caixa temàtica dos quadres de llista desplegables, que ens permetran afegir nous recursos i activitats en aquesta, per així anar construint els continguts del curs.

Amb aquests quadres de llista desplegables basta seleccionar el tipus d'element que volem afegir a la caixa temàtica i automàticament entrarem a la pantalla de configuració de l'element que hem afegit, per especificar les característiques concretes que ha de tenir aquest. En acabar aquesta configuració, el nou element es visualitzarà com un enllaç a la part inferior de la caixa temàtica. Després el podrem moure a una altra localització. La icona d'ajuda de Moodle, , que apareix al costat de cada opció de configuració, ens serà de gran utilitat per obtenir informació sobre el significat i la forma de fer servir qualsevol opció junt a la qual es trobi. Les funcions, característiques i mode d'ús dels elements més usuals es descriuen per a cada tipus de mòdul en aquest manual.

Quant a les icones d'edició que apareixen al costat de cada element, descrivim a continuació la seva funció:

 • Icona d'edició (): Polsant sobre aquesta icona podrem canviar qualsevol paràmetre del recurs, activitat o eina de la qual es tracti. L'edició consisteix a recórrer de nou els formularis de configuració utilitzats en crear l'element, per introduir els canvis que estimem oportuns.
 • Icones de sagnat (): Permeten fer un sagnat a l'esquerra o a la dreta dels elements presentats a cada caixa temàtica. Són convenients per rompre la monotonia de llistes d'elements molt llargues i per donar-los una estructura lògica.
 • Icona d'eliminació (): Elimina completament l'element del qual es tracti, incloent la informació (del professor i dels alumnes) que pogués tenir associada. Per exemple, si eliminam un fòrum, eliminarem tots els missatges que aquest conté. Aquesta opció s'haurà de fer servir amb molta cura, ja que no existeix cap opció per desfer o restaurar allò esborrat.
 • Icones de visibilitat ( i ): Permeten controlar si un element és mostrat als alumnes o no. L'ull obert, , indica que l'element és visible per a l'alumnat, de manera que els alumnes poden entrar i treballar amb aquest. Si feim clic sobre aquesta icona, l'element quedarà ocult i es marcarà amb l'ull tancat, . Llavors, com a tutors del curs sempre podrem veure l'element en el mode d'edició, però no així l'alumnat. Fent clic sobre aquesta icona, , l'element es fa visible de nou per a l'alumnat.
 • Icones de grups ( , i ): Aquestes icones només hi apareixen en el cas que el curs estigui configurat en algun dels 2 possibles modes de grup: grups visibles o grups separats. En cas que el curs estigui configurat en mode sense grups no hi apareixeran. Aquestes icones indiquen el funcionament de l'element en qüestió respecte als grups de participants que es puguin haver definit en el curs:
 • Sense grups : tots els alumnes poden accedir i treballar amb aquest component.
 • Grups visibles : tots els alumnes veuen el treball dels demés, però només poden participar i compartir amb els del seu grup.
 • Grups separats : cada alumne només pot veure el treball en aquest component corresponent als companys del seu grup. La resta de participants no existeixen per a ell en aquest component o activitat.

També es fan servir aquestes icones per canviar el mode de grup del component en qüestió. Fent clic repetidament sobre la icona de grup, aquest anirà canviant cíclicament entre les tres possibles opcions.

Trobareu una explicació més detallada, sobre com crear i gestionar grups en un curs a distància, en aquest manual més endavant a la secció Gestió de grups

Reorganitzar les caixes temàtiques

A més dels elements individuals que contenen cada caixa temàtica, el tutor amb permisos d'edició, pot redefinir la visualització i estructura de les caixes que representen els blocs de continguts de la secció central.

Existeix sempre una caixa 0, la primera del curs, destinada a recursos i eines generals del curs. La resta de caixes (en un número igual al que s'especifiqui a les opcions de configuració del curs) apareixen numerades consecutivament. En els cursos del programa de formació a distància, aquestes caixes temàtiques se solen correspondre amb les activitats obligatòries que apareixen a l'agenda, les quals s'hauran d'anar realitzant de manera seqüencial al llarg del curs. En cas que el curs tengui diversos mòduls, freqüentment hi haurà una caixa temàtica per cada mòdul del curs, en la qual apareixeran agrupades les activitats obligatòries corresponents a cada mòdul.

Les caixes o blocs temàtics de la secció central poden ser visibles per als alumnes o quedar ocults per a aquests i només visibles per als tutors. Aquests blocs no visibles o inactius s'indiquen amb un ombrejat gris. En qualsevol moment els tutors poden activar l'atribut de visibilitat d'un bloc per mostrar-los als alumnes i que aquests puguin treballar amb aquest. També podem marcar, com a tutors, una determinada caixa com a bloc actual i, llavors, es mostrarà als alumnes amb un color més intens.

A cada caixa temàtica apareix a la part lateral dreta, en el mode d'edició, una sèrie d'icones que ens permeten reorganitzar aquests blocs de continguts de la secció central:

Vegem quina és la seva funció:

 • Únic ( ): Aquesta icona fa que el bloc actual sigui l'únic mostrat i la resta quedin amagats. Aquesta opció és personal i només afecta a la nostra visualització individual de la pàgina principal. Si tenim un bloc temàtic seleccionat com a únic a mostrar, el bloc apareix amb la icona 'Mostrar tots els temes', , la qual ens permet tornar a mostrar tots els blocs temàtics de nou. Els alumnes també disposen d'aquesta opció, de manera que també poden decidir en tot moment si tenen només un bloc visible, fent clic sobre la icona de bloc únic de la caixa temàtica en qüestió, o bé, tornar a mostrar tots els blocs temàtics fent clic sobre la icona 'mostrar tots els temes', .
 • Actual (): Aquesta icona marca el bloc de continguts com el tema actual. Quan un bloc de continguts es marca com a tema actual, el requadre de la caixa temàtica apareix marcat amb un color més intens. Els tutors poden fer servir aquesta funció per cridar l'atenció dels seus alumnes a la part més rellevant del curs en cada moment.
 • Visibilitat ( i ): Amb aquesta icona els tutors poden controlar si el bloc de continguts és visible per als alumnes o no, de la mateixa manera que els altres icones d'ull que ja hem vist.
 • Desplaçament ( i ): Permeten moure el bloc de continguts per a dalt o per a baix en la llista de caixes temàtiques, alterant el seu ordre..