Estructura d'un curs a distància a Moodle

 

 

La plataforma Moodle proporciona tres tipus de mòduls o elements lògics per a la construcció de cursos a distància:

  • Mòduls de comunicació: Aquestes eines són essencials per facilitar la comunicació i la cooperació entre els alumnes d'un curs a distància i els tutors.
  • Mòduls de materials: Són els elements que representen els continguts materials del curs (fitxers de continguts, pàgines web, enllaços a pàgines web externes,…)
  • Mòduls d'activitats: Són la part activa i col·laborativa del curs, on l'alumne ha de fer algun tipus de treball que podrà ser avaluable i qualificat pels tutors.

Un curs de Moodle no és més que una col·lecció d'aquests elements, dissenyats i estructurats pel tutor/dissenyador del curs, recollits en una sèrie de pàgines web per les quals l'alumnat pot navegar per accedir als continguts o realitzar les activitats a través d'internet.

Moodle admet tres tipus o formats diferents de cursos:

  • Format setmanal: El curs s'organitza per setmanes, amb una sèrie d’activitats a realitzar cada setmana.
  • Format per temes: El curs s’organitza en una sèrie de seccions temàtiques, amb una sèrie d’activitats contingudes a cada caixa temàtica, agrupades sense restriccions temporals.
  • Format social: Aquest format s'orienta al voltant d'un fòrum principal, el fòrum Social, que ocupa la pàgina principal.

Ens centrarem en el format per temes, ja que serà el format més adequat per a la realització d’activitats de formació a distància i veurem, en primer lloc, quin és l'aspecte de la pàgina principal d'un curs a distància en aquest format, amb l'estructura que usualment correspon a les activitats del programa de formació a distància del professorat no universitari de les Illes Balears.