Introducció

Introducció

 

 

El Moodle és una eina que facilita la creació d’entorns educatius que permeten la creació i el desenvolupament de cursos a distància sobre Internet.

A Moodle podem distingir principalment quatre tipus de perfils d’usuaris, cadascun amb unes característiques, funcions i privilegis clarament diferenciats:

  • Administrador: té accés a totes les opcions del lloc web.
  • Creador de cursos: pot crear cursos i assignar-los professors.
  • Professor / tutor: encarregat de l’orientació i el seguiment del treball de l’alumnat i de l’avaluació del seu progrés, qualificant les proves d'avaluació i les activitats lliurades per l'alumnat. En alguns casos, també pot ser el responsable del disseny dels materials, del lloc web del curs i dels exercicis d’autoavaluació i de les proves d'avaluació. És important fer notar que els tutors poden tenir permisos d'edició de continguts del curs, si així ha estat configurat, i, per tant, podrien modificar els materials del curs en els quals desenvolupen la tutoria, si bé, en principi, no hauran de fer-ho.
  • Alumne: és l’usuari final dels cursos. Les seves possibilitats són la navegació per les pàgines del curs, descarregar els materials, fer ús de les eines de comunicació, realitzar i lliurar les activitats i les proves d'avaluació, compartir documents amb el professor i els companys del curs, etc.

L’objectiu d’aquest mòdul és familiaritzar-se amb les eines que incorpora l’entorn Moodle per fer el seguiment tutorial de l’alumnat (gestió del grup d’alumnes, eines de comunicació, eines de seguiment i avaluació).