Seguiment de l’alumnat

   

Com a tutors d'un curs, una de les tasques més importants serà fer el seguiment del treball dels nostres alumnes, per a finalment avaluar-los d'acord amb uns criteris i assignar-los una qualificació en cada activitat avaluable segons l'escala de la nostra elecció. Moodle proporciona eines per facilitar aquestes tasques de seguiment de la feina realitzada pels alumnes.

Informe d'activitats

Es pot accedir a l'informe d'activitats d'un alumne a partir de la llista de participants (Panell 'Persones', enllaç 'Participants). Una primera informació útil que apareix a la pantalla ‘Participants’ és el dia i hora en què cada participant ha accedit per darrera vegada al curs i el temps que fa des de que es va produir aquest darrer accés:

A la llista de participants disposam al costat de cada participant de l'enllaç 'Activitat' que dona accés a l'informe d'activitat de l'alumne en el curs:

Moodle realitza un registre complet de totes les activitats de l'usuari en la plataforma: tots els recursos que ha llegit, quantes vegades els ha visitat i quan, quines activitats ha completat i la qualificació obtinguda en cada una, els qüestionaris que ha completat, tots els missatges que ha publicat en els fòrums, etc.

L'informe d'activitat d'un alumne presenta la informació de tota l'activitat de l'usuari d'una forma organitzada. Són possibles diverses formes de presentació que es corresponen amb els enllaços que apareixen a la part superior de l'informe d'activitat: Esquema, Complet, Registres d'avui i Tots els registres. Amb l'opció d'informe complet s'agrupa la informació segons els blocs temàtics que composen el curs. Els components es llisten com hiperenllaços que permeten accedir directament a les pàgines de gestió de cada un d'aquests i s'indica el número de visites realitzades per l'alumne, la qualificació obtinguda, en cas que sigui una activitat avaluable, i la data i hora de la darrera visita. L’opció que proporciona més informació és "Tots els registres", que dóna accés a una pantalla que presenta una llista de totes les peticions realitzades dins el curs pel participant amb la indicació del dia i hora de cada petició (seria com l’historial complet de tots els "clics" que ha fet el participant dins el curs).

L'informe d'activitat és, per tant, la pàgina a consultar si es vol tenir una visió completa del treball de l'alumne en el curs i no només de les seves qualificacions.

Llibre de qualificacions

Es pot accedir al llibre de qualificacions del curs mitjançant l'enllaç 'Qualificacions' del panell 'Administració'. Es tracta d'una taula de doble entrada. En vertical tenim la llista d'alumnes matriculats en el curs i, en horitzontal, la relació de totes les activitats avaluables que contengui el curs. Dins la taula podem trobar la qualificació obtinguda per cada alumne en cada activitat:

El llibre de qualificacions es pot exportar al nostre ordinador utilitzant els botons a l'efecte de la part superior. Es pot descarregar com a un arxiu de text (columnes separades per tabuladors) o com a un arxiu de full de càlcul (en format Excel).

Activitat d’entrega obligada 7

Entra al teu curs de pràctiques d’aquest mòdul, Pràctiques amb el Moodle del curs Tutoria Telemàtica i fent ús de les eines de seguiment de l’alumnat contesta les següents preguntes relacionades amb la feina desenvolupada en aquest curs per l’alumne PROFE1:

  • Quan va accedir per primera vegada al curs?
  • Quants dies diferents ha accedit al curs?
  • Quines són les pàgines (recursos o eines) del curs que no ha visitat mai?
  • Quan va accedir per darrera vegada al curs?

Envia un missatge de correu electrònic al teu tutor o tutora amb tota aquesta informació.