Les TIC i la formació
Nous models formatius
El programa de formació a distància
   Objectius del programa
 
    Materials de formació a
    distància
    Metodologia
    Avaluació

El programa de formació a distància

 

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, mitjançant el Servei de Formació Permanent del Professorat, ha decidit posar en marxa una oferta complementària de formació permanent del professorat, caracteritzada per desenvolupar-se a distància a través d'Internet, però sobre tot per la seva qualitat pedagògica, el suport individualitzat i l'afavoriment del treball cooperatiu, i que incideixi en l'aprenentatge informal que es produeix en el context d'una comunitat virtual d'alumnes.

Aquesta oferta s'ha concretat en el Programa de Formació a Distància (http://www.weib.caib.es/Formacio/distancia/distancia.htm).

El model d'aprenentatge electrònic que es fa servir combina la flexibilitat de l'aprenentatge autodirigit des de qualsevol lloc i al ritme marcat per l'alumne amb la utilització de mètodes basats en la interacció a través de la xarxa -aprenentatge cooperatiu-, centrats en l'aprenentatge - aprendre a aprendre-, en la resolució de problemes, i en el suport tutorial en forma de guia i facilitador de recursos.

   Objectius del programa de formació a distància

 •  Potenciar els processos d’innovació en tots els aspectes, especialment, en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació, per apropar la realitat de l’escola als avenços tecnològics
 • Completar l'oferta formativa i els materials de formació del Projecte Xarxipèlag
 • Establir les necessitats organitzatives i els requisits per a l'elaboració de materials de formació i per al desenvolupament de les tutories de les activitats de formació a distància
 • Estendre l'oferta de formació a distància a àrees no directament relacionades amb les TIC
 • Afavorir la participació de les diverses assessories d'àrea dels Centres de Professorat en la realització d'activitats de formació a distància
 • Aconseguir un percentatge mínim d'aprofitament de les activitats de formació a distància del 85%, mitjançant la millora en la selecció dels participants, en els materials i en el suport tutorial
 • Iniciar l'avaluació de la formació prevista en aquest programa en la pràctica docent

La majoria de les activitats de formació incloses en el programa de formació a distància fan referència a formació en TIC, sobretot per la relació que existeix entre aquest programa i el projecte Xarxipèlag (http://weib.caib.es/Formacio/itinerari/itinerari.htm) d'introducció de les noves tecnologies en els centres escolars. No obstant això, l'abast del programa de formació a distància és molt més ampli, i per aquest motiu està previst anar incorporant de manera progressiva activitats de formació d'àrees no directament relacionades amb les TIC.

 

Materials de formació a distància

En la formació a distància a través d'Internet és important diferenciar les eines de comunicació dels materials didàctics, que són, juntament amb l'actuació de la tutoria, un dels aspectes més crítics, ja que es converteixen en el principal mitjà de comunicació entre l'alumnat i el professorat. Per aquest motiu és important que compleixin una sèrie de requisits:

 • Afavorir l’autoaprenentatge
 • Desenvolupar habilitats en l’accés a la informació
 • Ser complets
 • Contenir vincles amb altres fonts d’informació
 • Potenciar la interacció alumnat-professorat i alumnat-alumnat
 • Adaptar-se als diferents estils d’aprenentatge
 • Estar al servei del control i l’autonomia en l'aprenentatge de l’alumnat

Els materials han d’estar perfectament estructurats i seqüenciats per adequar la seva comprensió, perquè han de suplir la tasca directa del professorat i el treball de l’aula, i per aquest motiu hauran de contenir, almanco:

 • Objectius que l’alumnat hauria d’aconseguir
 • Continguts
 • Activitats d’autoavaluació i heteroavaluació
 • Elements motivadors i facilitadors de l’aprenentatge
 • Elements afavoridors del treball cooperatiu, basats en la utilització de les TIC (correu electrònic, llistes de distribució, xat, pàgines web d'alumnes, etc.)
 • Elements afavoridors del contacte amb la tutoria

Per tal d'assolir els objectius abans esmentats, convendrà que en el procés d’elaboració dels materials es contemplin les etapes següents:

 • Diagnòstic de necessitats
 • Anàlisi de recursos
 • Identificació del grup destinatari i requisits pel que fa a coneixements previs
 • Objectius
 • Planificació i seqüenciació dels continguts
 • Selecció de mitjans didàctics i eines de comunicació telemàtica
 • Selecció del format més adient de presentació a l'alumnat.
 • Confecció de continguts i proves d’avaluació (qui els genera, amb quins criteris i si es fa de manera col·legiada o no)
 • Experimentació del material
 • Avaluació i revisió per a l’edició definitiva

Els materials didàctics han de permetre que l'alumnat pugui valorar en tot moment el nivell de coneixements adquirit per poder corregir, si fos necessari, el seu pla de feina. Aquesta necessitat s'ha de veure reflectida en l'estructura dels materials, de manera que l'alumne pugui trobar-hi activitats diverses que li permetin fer un seguiment objectiu del seu procés d'ensenyament-aprenentatge, invitant-lo a reflexionar sobre els resultats obtinguts i sobre possibles canvis per optimitzar el procés

Els materials del programa de formació a distància s'elaboren atenent als condicionants i etapes abans esmentats i es realitzen en format electrònic (pdf, HTML, arxius de so i video, etc.) i estan constituïts per diversos documents:

 1. Informació general. Document en HTML amb el disseny de l'activitat de formació i consta dels apartats següents:
 • Objectius
 • Continguts
 • Destinataris i requisits
 • Dates
 • Durada
 • Metodologia
 • Sistema d'avaluació
 • Coordinació
 • Suport tècnic
 1. Materials. Inclouen els tutorials dels diversos mòduls en format pdf o html per a la part teòrica i les distintes activitats d'aprenentatge i d'avaluació.
 2. Agenda d'activitats. Amb el recorregut del mòdul i la temporització prevista (calendari, si s'escau), distingint les activitats de lliurament obligat de les que no ho són, les d'ampliació i reforç i opcionals, els criteris d'avaluació, etc. L'objectiu ha de ser facilitar l'organització del treball personal de cada alumne.
 3. Preguntes més freqüents. Permeten anticipar la resolució dels dubtes i dificultats més habituals.
 4. Novetats. On es reflectiran immediatament els canvis més importants que es produeixin a partir del començament del curs.
 5. Eines de comunicació. Correu electrònic amb els companys del curs i amb el tutor. Pàgines d'alumnes que permeten un espai compartit de treball a distància. Fòrums i eina de xat.
 6. Eines d'avaluació. De l'alumnat i de l'activitat de formació.

Tutorial

Aquest document en format pdf o html és l’apartat més important del mòdul ja que inclou tant els fonaments teòrics com les activitats d’aprenentatge i d’avaluació.

Continguts teòrics:

Quant als fonaments teòrics, ha de complir dues missions:

 • Aportar la informació necessària per poder realitzar les activitats
 • Oferir un recorregut guiat on l'alumne/a pot trobar una exposició graduada dels continguts amb
  • Quadres de diàleg que orientin l'alumnat, ressaltin els conceptes bàsics, puntualitzin els aspectes fonamentals de cada tema, avisin de les possibles dificultats i presentin resums.
  • Il·lustracions, icones i esquemes explicatius
  • Recordatoris del suport tutorial, intercalats de manera estratègica

Els materials han de ser clars, atractius i motivadors i s'ha de posar especial esment a la gradació dels continguts i a la introducció de les activitats, que podran ser de diversos tipus

Activitats:

 • Activitats d’aprenentatge:
  • Activitats d'introducció. Activitats completament guiades amb exposició gradual de continguts, que permetin assegurar els continguts mínims de la programació del mòdul de formació. Són obligatòries per a l'alumnat
  • Activitats de consolidació / reforç mínimament guiades i amb la solució que s'hauria d'obtenir. Són activitats que pretenen l'exercitació dels continguts introduïts. No són obligatòries per a l'alumnat
  • Activitats opcionals d'ampliació de coneixements o de consulta d'altres materials. No són obligatòries per a l'alumnat.
 • Activitats d’avaluació:
  • Activitats d'autoavaluació. Permeten a l’alumnat avaluar els avanços fets durant el procés d’aprenentatge. Les mateixes activitats de consolidació / reforç poden tenir aquesta finalitat
  • Activitats d'heteroavaluació de lliurament obligat. Organitzades de manera gradual per assegurar la comunicació regular amb el tutor o tutora.
  • Activitat d'avaluació final de lliurament obligat. Pràctica o projecte suficientment elaborat, perquè l'alumne hagi de fer ús de la major part dels coneixements adquirits.

Metodologia

Està basada en la utilització d’un entorn de formació basat en la web (entorn virtual d’aprenentatge) al qual l’alumnat accedeix a través d’Internet. Es tracta en definitiva d’un entorn que ha de reproduir una aula virtual i que aplica les TIC en el seu disseny per convertir-se en un entorn d’ensenyament-aprenentatge basat en un sistema de comunicació per mitjà de l’ordinador, que possibilita la interacció entre tutors i alumnes i entre els membres dels grups d'alumnes que a través d'altres mitjans de formació no se podria aconseguir.

A través de l'entorn l'alumnat té accés no només als materials del curs, sinó que pot comunicar-se i interactuar amb els altres alumnes i amb la tutoria, que està integrada per professorat amb formació específica per desenvolupar aquesta tasca i que és, a la vegada, especialista en la matèria i domina els recursos telemàtics i la metodologia de la formació a distància.

La metodologia de feina es basa en l'assignació d'un tutor o tutora per a cada 25 participants i en l'enviament de les instruccions per poder seguir el curs. L'alumnat s'ha de posar en contacte amb la tutoria cada cert temps per enviar activitats, per participar en debats o activitats de treball en grup o per comentar el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. El professorat encarregat de la tutoria ha de respondre els dubtes i enviar les correccions a les pràctiques en un termini no superior a les 48h (i, sempre que sigui possible, abans de 24h). Un cop superades totes les pràctiques del curs, el tutor n'informarà, perquè se li expedeixi el certificat corresponent.

Per als cursos on hi hagi més d'un tutor, un d'ells serà l'encarregat de la coordinació per tal d'unificar els criteris de seguiment i avaluació de l'alumnat, recollir els suggeriments de revisió de materials, etc. Aquesta tascar recaurà preferentment en els assessors del Servei Permanent del Professorat o en els assessors de formació dels CEP que participin com a tutors en l'activitat.

Avaluació

De l'alumnat

Avaluació inicial

Es basa en:

 • Recollida de dades personals, professionals, de coneixements previs, etc. en base a un formulari que els sol·licitants emplenen per a inscriure's en l'activitat
 • Valoració dels requisits i coneixements previs per a la realització del mòdul de formació
 • Missatge de presentació a la tutoria.

Avaluació contínua

Es basa en:

 • Anàlisi de les dades d'accés i participació registrades en l'entorn de formació, informació recollida per la tutoria en la base de dades de seguiment el curs (dubtes dels assistents, incidències, resultats de les activitats entregades,...), comentaris i suggeriments resultat de la participació en els fòrums, xats i altres eines de comunicació del curs...

Avaluació final

És el resultat de la valoració de:

 • Les pràctiques obligatòries enviades a la tutoria
 • L'activitat o projecte final

 Del disseny i desenvolupament de l'activitat

Els instruments de seguiment de la participació i d'avaluació del curs permeten disposar d'informació rellevant no només des d'un paradigma únicament quantitatiu - qualificador (qüestionari de valoració final), sinó que aquesta es contrasta amb recollida d'informació qualitativa per tenir una visió completa del procés d'ensenyament/aprenentatge.

Alguns dels instruments que s'utilitzen són els següents:

 • Informació recollida en la base de dades d'inscripció i en la de seguiment del curs
 • Missatge de presentació inicial
 • Bases de dades de l'entorn de formació, amb el nombre d'accessos al curs, articles llegits i publicats als fòrums
 • Missatges de correu electrònic enviats a la tutoria
 • Lliurament d'activitats
 • Proves d'avaluació
 • Llistes de control de participació en el treball cooperatiu
 • Registre escrit de les intervencions dels participants en els fòrums i xats
 • Qüestionari de valoració final dels participants i de la tutoria

 Del programa de formació a distància

L'avaluació del programa de formació a distància es farà en base a l'anàlisi del grau de consecució dels objectius generals i es basarà en els resultats de l'avaluació dels aspectes següents per al conjunt d'activitats programades:

Avaluació del disseny de les activitats:

 • Relació entre la tipologia, nombre i característiques de les activitats desenvolupades i els objectius del programa de formació a distància.

Avaluació de la fase d'execució:

 • Relació entre activitats programades/desenvolupades
 • Participació i resultats
 • Disseny i organització de les activitats
 • L'entorn de formació
 • Continguts i dinàmica de les activitats
 • Funcionament de les tutories.

Avaluació dels efectes de les activitats de formació:

 • Relació entre l'esforç invertit i el benefici obtingut
 • Incidència de la formació rebuda sobre la pràctica docent.

Els agents d'aquesta avaluació seran els alumnes, els tutors i coordinadors de les activitats i els assessors de CEP implicats, coordinats pels ATD del Servei de Formació Permanent del Professorat.

 

Activitat d’introducció 2

Analitzau els aspectes que considereu més significatius del Programa de Formació a Distància (http://www.weib.caib.es/Formacio/distancia/distancia.htm), i exposau les vostres opinions al fòrum del curs "El programa de FAD"

 

Activitat d’entrega obligada 2. Prova d'avaluació en línia.

 • Connectau amb l’entorn per respondre les preguntes del tutor que trobareu a la prova d’avaluació "Les TIC i la formació a distància".
 • Informau a la tutoria que heu realitzat la prova. Teniu en compte que la correcció no és automàtica i que per tant no tendreu disponibles els resultats immediatament.

 

Activitat d’entrega obligada 3

Llegiu l'article Pavón, P., Pérez, D., i Lafuente V., (2000) "La evaluación en los cursos online". UOC (http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_virtual/metodologia/pavon.htm) i elaborau els següents models de qüestionaris que heu d'enviar a la tutoria:

 • Qüestionari per avaluar els coneixements previs i el perfil de l'alumnat i les seves expectatives en relació amb el curs
 • Qüestionari de valoració del curs per a l'alumnat

Esperau la resposta de la tutoria abans de passar al mòdul següent.

 

Recursos addicionals: