Les TIC i la formació
Nous models formatius
El programa de formació a distància

Les TIC i la formació

 

«Les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) estan transformant profundament nombrosos aspectes de la vida econòmica i social, com els mètodes i les relacions de treball, l'organització de les empreses, els objectius de l'educació i la formació, la manera en què les persones es comuniquen entre elles, etc. En definitiva, assistim al naixement d'una nova "societat de la informació", en què la gestió, la qualitat i la velocitat de la informació es converteixen en factors clau de la competitivitat». (DELORS. "Informe de la Comissió de la Comunitat Europea" Llibre blanc, p. 99).

Una de les conseqüències més clares de l’aparició de l'anomenada societat informacional  és que el cicle dels coneixements, entès com el període de temps durant el qual un conjunt de sabers relatius a una disciplina concreta es considera substancialment vàlid, és cada cop més curt, i que per afrontar aquests canvis les organitzacions han de preparar-se per formar els seus treballadors constantment, i explorar tècniques i estratègies per estructurar el seu funcionament com a «organitzacions capaces d'aprendre».

Des d'aquesta perspectiva les conseqüències en el món de l'educació són clares: fins ara, les institucions educatives han format persones que podien mantenir, en certa manera, els seus coneixements durant tota la vida. A partir d'ara caldrà un aprenentatge continu, fins al punt que es preveuen com a necessaris distints reciclatges al llarg de la vida per adaptar-se als canvis que s’esdevindran. Això, sense necessitat de fer grans equilibris conceptuals, es pot considerar una definició prou vàlida de la formació permanent.

Per altra banda, les TIC redefineixen el paper de l’espai entès com a dimensió física en relació amb la formació: l’espai ha estat i encara segueix essent una variable significativa en l’ensenyament, i ha donat lloc al fet que es parli de distints tipus d’ensenyança, segons l’espai físic que separa l’emissor i el receptor. Així, parlam d’ensenyança presencial o a distància. Cadascuna d’aquestes comporta metodologies i sistemes organitzatius diferents. Les noves xarxes de comunicació, entre altres peculiaritats, redueixen o eliminen, pel que fa a la dimensió física, la distància entre emissor i receptor, i permeten una interacció comunicativa pràcticament presencial, fins i tot en el que s’ha conegut tradicionalment com a «formació (o ensenyament) a distància».

Això significa, entre moltes altres coses, que les organitzacions poden dur, sense grans inversions, la formació al domicili particular -o a qualsevol altre lloc - des d'on cada membre de la comunitat hi pugui accedir.

En aquest sentit, les TIC ens ofereixen un mitjà adequat per possibilitar un ensenyament àgil i flexible, que respongui a les necessitats de la formació permanent del professorat en els propers anys:

  • Àgil, perquè possibiliten un ensenyament a distància que pot arribar a tot el professorat, independentment de la seva destinació i del seu horari de feina.
  • Flexible, perquè permet programar activitats de formació que responguin a les necessitats detectades i corregir-les i millorar-les fins i tot durant la seva realització.
  • Facilitador del treball cooperatiu, perquè permet superar les barreres físiques i temporals.

Activitat d’introducció 1

Llegiu els articles:

Destriau les dues o tres idees que us semblin més rellevants de cada article i posau-les breument per escrit, juntament amb la vostra opinió personal. Podeu fer servir un esquema com el següent:

Article 1: " Lliçó inaugural del programa de doctorat sobre la societat de la informació i el coneixement "

Idea clau 1: ______________________________________________________

Opinió personal:

Idea clau 2: ______________________________________________________

Opinió personal:

Article 2: "...."

..........

 

Activitat d’entrega obligada 1
Activitat de debat sobre "L'impacte de les TIC a la societat actual"

A continuació us haureu de connectar a l'entorn de formació i fer una aportació al fòrum anomenat "L'impacte de les TIC" amb alguna de les idees clau que heu recollit i amb la vostra opinió. També podeu optar per respondre a una aportació existent d'un altre company.

 

Recomanacions

L'objectiu de l'activitat anterior és encetar un debat sobre l'impacte de les TIC a la societat actual i més específicament en l'àmbit de la formació.

Per això és important que les vostres aportacions al debat estiguin centrades en les lectures i en el tema del debat i que siguin breus i contenguin un nombre reduït d'idees clau per tal de facilitar la seva lectura i posterior discussió.

Així mateix, si feis una aportació que es basa en una altra d'anterior pera comentar-la, rebatre-la o ampliar-la, convé que l'envieu com a resposta a aquella (feis servir l'opció "Citar") i no com si fos una aportació independent, per tal d'afavorir el seguiment del fil argumental de les discussions.

 

Activitat opcional 1
Xat

El vostre tutor o tutora us proposarà diverses dates i hores per a la realització d'una activitat de xat que ens permeti conèixer-nos una mica millor tot just a l'inici del curs.