Estratègies tutorials

Estratègies tutorials

 

  Com dirigir-se a l’alumnat

El correu electrònic és l’eina que el tutor o tutora farà servir més freqüentment (però no l'única) per comunicar-se amb el seu alumnat, amb el principi bàsic d’aconseguir una relació tan personalitzada com sigui possible.

Per això el tutor o tutora haurà de:

 • Presentar-se en el primer missatge oferint el seu ajut, proporcionant recomanacions generals per a l'adequat seguiment de l'activitat de formació i afavorint que l'alumnat manifesti les seves inquietuds i interessos
 • Saludar al començament del missatge i acomiadar-se al final, i dirigir-se en tot moment a la persona pel seu nom, així com signar tots els seus missatges
 • Citar fragments del missatge de l'alumne en la seva resposta
 • Pel que fa al llenguatge del missatge, s'ha de:
  • Tenir en compte la dificultat d'expressar emocions amb els missatges escrits i que aquests son habitualment més "freds" i més "durs" del que voldríem
  • Fer servir un llenguatge correcte ortogràficament i sintàcticament
  • Evitar missatges massa llargs o que no tenguin relació amb el tema o consulta
  • Quan doni procediments o pautes per a la realització d'alguna activitat, caldrà que els expressi de forma tan detallada i precisa com sigui possible, per tal d'evitar l'ambigüitat i les confusions en l'alumnat

Afavorir la comunicació de l’alumnat amb la tutoria

Per facilitar la comunicació de l’alumnat amb la tutoria es proposen diverses estratègies:

 • Plantejar, des del primer missatge de presentació, la conveniència d'informar regularment a la tutoria sobre la marxa del curs i, com a mínim, en els moments que s'indica en l'Agenda
 • Recomanar a l'alumnat la necessitat d'adoptar un ritme regular de treball des del primer dia
 • Recordar en els missatges que estareu encantats d'ajudar l'alumne a resoldre els seus dubtes i dificultats
 • Respondre tan ràpidament com sigui possible i, en qualsevol cas, en un termini inferior a 48 hores, els missatges de l'alumnat (consulta, entrega d'activitats, suggeriments o queixes). S'ha de tenir en compte que aquest és un dels aspectes més valorats per l'alumnat i que més contribueixen a mantenir la seva motivació, i per aquest motiu, quan sigui possible, es procurarà que la resposta es produeixi dins de les 24 hores següents a la recepció del missatge
 • No és convenient, en general, fer notar a l'alumnat les seves errades d'ortografia o de sintaxi en els missatges de correu electrònic o en els que envien als fòrums, a fi d'afavorir l'espontaneïtat
Resposta a consultes o a l’entrega d’activitats
Després de rebre una consulta o una activitat, el tutor o tutora ha d’actuar de la següent manera:

 • Analitzar la consulta i redactar un missatge en el qual s'exposi clarament l'explicació al que l'alumnat demana
 • Contestar ràpidament tant si és per respondre a les preguntes com per informar que tardarà a completar la seva resposta o correcció
 • Si es tracta de la correcció d'una activitat, el tutor o tutora farà referència en primer lloc als aspectes positius de la feina que ha realitzat l'alumnat (qüestions que ha resolt correctament, la constatació que ha treballat molt, etc.) i després proposarà les correccions oportunes als aspectes que s'han de millorar o completar, procurant sempre motivar l'alumnat i oferint en qualsevol cas la seva ajuda per superar possibles dificultats, suggerir mètodes alternatius per realitzar les activitats més complexes, adjuntar captures de pantalla, etc.

Seguiment del treball de l'alumnat

El control de les connexions dels alumnes donarà a la tutoria una visió general de la marxa del curs.

La revisió de les bases de dades de l’entorn de formació, així com l’anàlisi dels resultats de les activitats de l’alumnat pot dur, al tutor o tutora, a reflexionar sobre el sistema de treball amb alguns alumnes, detectar períodes de temps prolongats sense contactar amb la tutoria, dificultats amb els continguts del curs, manca de participació en els espais d'interacció (fòrum i xats, principalment), etc.

Activitat opcional 2

Analitzau la situació següent i publicau la vostra opinió (o responeu a alguna aportació d'un company o companya en el curs) al fòrum "Estratègies tutorials":

 • Heu detectat que un alumne del curs, que havia començat amb molt interès, fa algun temps que no us ha enviat cap pràctica ni tampoc ha participat en una activitat en grup que heu organitzat, tot i que es connecta regularment a l'entorn de formació. Com que us preocupa que pugui abandonar el curs, li heu enviat un missatge, però no ha contestat. Què faríeu?

 

Estratègies de motivació

S'ha de tenir en compte que en una situació d'ensenyament a distància basat en la web, on l'alumnat no pot veure els companys o al tutor, l'absència física pot agreujar les situacions de frustració que es poden donar en aquests tipus d'activitats de formació , que són habitualment del tipus següent:

 • Problemes tècnics per accedir al curs o per seguir amb el mateix
 • Retard en les respostes del tutor o deficient suport tutorial
 • Ambigüitat en els materials del curs o amb les indicacions de la tutoria sobre què s'espera de l'activitat de l'alumne

En un curs o seminari presencial el ponent o professor pot detectar més fàcilment els problemes i intervenir-hi immediatament, i a més no hem d'oblidar que molts dels participants no expressen habitualment la totalitat de les seves frustracions i és possible que al començament de l'activitat de formació es mostrin insegurs respecte de l'actitud apropiada que s'ha d'adoptar en un entorn virtual de formació (consultar freqüentment a la tutoria o no, mostrar-se molt participatius en el fòrum o més reservats, etc.)

Les estratègies de motivació s'han de basar en la consideració i valoració dels punts de vista de l'alumnat i posar l'èmfasi en qualsevol aspecte positiu del seu treball.

L'actuació de la tutoria davant l'alumnat desmotivat hauria de ser la següent:

 • Revisió de totes les dades de l'alumne: activitats, connexions, contingut de les consultes...
 • Consulta amb els altres tutors del curs i amb els coordinadors per acordar el procediment a seguir
 • Comunicació amb l'alumne i oferiment d'ajuda

Un dels objectius principals de la tutoria ha de ser evitar l'abandonament dels participants per desmotivació o sensació d'aïllament, ja que aquest és un dels problemes principals d'aquesta modalitat de formació.

Activitat d’entrega obligada 2

Activitat de treball en grup. Estudi de casos

L’estudi de cada cas compren tres fases. En la primera es planteja la situació i es demana a cada participant que analitzi individualment el cas, en cerqui documentació si ho troba oportú i n'elabori alguna proposta de solució.

En la segona part es tracta de participar en un debat en grup, que us ajudarà a aprofundir en el tema objecte d’anàlisi, permetrà contrastar diverses solucions i portarà a elaborar reflexivament la proposta que considereu més adequada.

En la darrera part, cada participant reflexionarà sobre la dinàmica desenvolupada al treball en grup, en base als ítems següents:

 • El funcionament del seu grup (planificació, temporització, freqüència i tipus de les comunicacions, eines utilitzades, procediment de pressa de decisions, etc.)
 • La seva participació i la de la resta de membres
 • Els aspectes que s'han de tenir en compte per a la coordinació eficaç
 • Com afecta al treball en grup que el cas s'hagi treballat prèviament de manera individual o no
 • La dificultat que implica fer servir l'eina de xat en una reunió virtual

Normes de treball:

 • El tutor dividirà els alumnes del curs en quatre grups.
 • Cada grup disposarà d'un fòrum de grup per a les discussions, d'una sala de xat i d'un directori de treball compartit.
 • Els membres dels diversos grups n'elegiran un coordinador, que serà l'encarregat d'acordar les reunions amb l'eina de xat, de moderar les discussions i de resumir les conclusions del grup en l'aportació final. Cas que en el termini establert el grup no hagi triat un coordinador, aquest serà designat pel tutor del curs
 • Cadascun dels alumnes del grup haurà de treballar dos casos, primer individualment i després amb els altres membres del grup, fent servir en aquest cas les eines telemàtiques de l'entorn (almanco el correu electrònic, el fòrum del grup i el xat)
 • Les conclusions que elabori cada grup en relació als casos analitzats i a la dinàmica de treball seguida en el grup es posaran a disposició de la resta d'alumnes del curs mitjançant la seva publicació en el fòrum "Estudi de casos"
 • Per fer servir el xat, cada grup tendrà assignada una sala (GRUP1 ¤ Sala 1, GRUP2 ¤ Sala 2, GRUP3 ¤ Sala 3, GRUP4 ¤ Sala 4)
 • Aquesta activitat té una temporització fixada, que apareixerà a l'eina Calendari del curs

Recomanacions:

 • Teniu present que és necessari assolir els objectius en forma individual i en grup
 • Convé elegir el coordinador al més aviat possible
 • Acordeu una planificació per a la realització de l'activitat i un procediment per a la presa de decisions

Descripció dels casos:

La descripció dels "casos" que corresponen a cada grup són les següents:

GRUP 1:

Cas nº 1: Després de respondre a un alumne que ha enviat una activitat i comentar-li les seves errades, et contesta criticant durament el teu missatge per no estar d’acord amb les teves apreciacions sobre l’activitat. Li tornes a contestar explicant, una per una, les errades comeses i continua sense estar d’acord amb tu. A més, es queixa per haver de repetir l’activitat, al·legant que ha tengut coneixement que altres tutors són més flexibles en les correccions i no fan repetir les activitats, sinó que simplement informen als seus alumnes de les errades comeses.

  • Quina actitud adoptaries?
  • Quina seria la teva resposta?

Cas nº 2: Al llarg de la relació amb un alumne detectes un elevat nombre de connexions. Analitzes els seus missatges i aportacions als fòrums i observes que el seu contingut, sovint, no té relació amb el contingut del curs. Arribes a la conclusió que el que li interessa és establir comunicació per passar l’estona.

  • Quina actitud adoptaries?
  • T’abstindries d’intervenir-hi o intentaries reconduir la situació?
  • En aquest darrer cas, com ho faries?
GRUP 2:

Cas nº 3: Després d'enviar el teu missatge de presentació als alumnes que comencen el curs de "Disseny de Pàgines Web", reps la següent resposta d'un d'ells:

"Rebut el missatge, comunic que estic disposat a començar el curs. Pel que fa a la primera qüestió, "Pots incloure tanta informació com vulguis sobre tu mateix, ..." ho deixarem córrer, normalment vaig escalivat de les expectatives... alguna cosa aprendré (pens). Pel que fa a l'ús de les eines informàtiques, et diré que en faig un ús, diguem-ne normal, i no tenc problemes. Pel que fa als coneixements de pàgines Web, fa un temps, sense haver fet cap curs, vaig fer unes proves i les vaig penjar a http://www.lycos.es/personal/pepitogrillo/ (tu mateix). CONSIDERA QUE AQUESTA MENCIÓ A LA PÀGINA ÉS NOMÉS A EFECTES INFORMATIUS DEL TUTOR DEL CURS. Ni més ni pus, no ho penso comunicar a ningú, i en tot cas potser la despengi. Per cert, aquestes prerrogatives que teniu els tutors de controlar i poder limitar i/o modificar certes activitats em sembla excessiva, "estalinista", però, bé, està en el contracte inicial, i supòs que això no és una decisió teva."

  • Quina actitud adoptaries?
  • Respondries el missatge o ho "deixaries córrer"?
  • Cas de respondre el missatge, què li diries a aquest alumne?

Cas nº 4: Durant la primera setmana de curs, alguns alumnes no han enviat la primera activitat obligatòria, que és un requisit indispensable. El tutor els recorda la seva obligació amb el missatge següent:

"Amb aquest missatge us inform que cap de vosaltres ha enviat la primera activitat del curs dins del termini establert. Heu d'enviar-la sense més dilació perquè en cas contrari us donarem de baixa i això podrà ser tengut en compte en futures participacions. Esper que sigueu conscients del compromís que vàreu adquirir en fer la inscripció, perquè estau ocupant un llloc que algun altre company podria aprofitar de manera més efectiva. Atentament..."

  • Us sembla adequada la intervenció de la tutoria?
  • Per què?
  • Elaborau el missatge que enviaríeu vosaltres coma tutors d'aquest curs.

 

GRUP 3:

Cas nº 5: Un alumne es matricula a un curs on es requereixen coneixements elementals de disseny de pàgines web. Per justificar aquests requisits al·lega haver realitzat un curs de disseny de pàgines web al CEP d’Aguilar de Campoo. Encara que ha començat el curs molt il·lusionat, aviat es troba amb dificultats perquè en realitat desconeix completament l’elaboració de pàgines web, i culpa dels seus problemes la tutoria, al sistema de formació a distància i diu que això no hauria passat a un curs presencial

  • Quin és el problema?
  • Quina actuació hagués pogut evitar aquest conflicte?
  • Com s’ha d’actuar a partir d’aquest moment?

Cas nº 6: Un tutor observa que un alumne que començà el curs amb molt d’interès, va endarrerint, cada vegada més, els seus contactes amb la tutoria i les seves connexions amb l’entorn de formació. En contactar amb ell per esbrinar el problema, et contesta que està desmotivat, perquè considera que:

"El fet que el curs sigui a distància duplica les dificultats. La tutoria no et pot aclarir al mateix moment els dubtes que sorgeixen contínuament i moltes vegades em trob que si alguna cosa no va bé, no sé si és una errada meva, de les comunicacions, de l’entorn de formació, etc., la qual cosa implica una gran pèrdua de temps. Per això crec que seria just que aquests cursos a distància tenguessin una major valoració en crèdits de formació i a més jo no dispòs de temps per dedicar-m'hi totes les hores que caldria, ja que faig moltes hores de feina a l’escola i tenc dos fills petits."

  • Quina problemàtica es posa de manifest en aquest missatge?
  • Què ha de fer la tutoria per augmentar la motivació de l’alumne i evitar que abandoni el curs?
  • Escriu el missatge que li enviaries com a resposta.
GRUP 4:

Cas nº 7: Els tutors del curs "Disseny de pàgines Web" observen que les activitats d'alguns alumnes són molt semblants i, tot i que no poden estar completament segurs que siguin "copiades", han decidit enviar un correu electrònic als assistents recordant que les pràctiques d'aquest curs són individuals i que només es poden fer treballs en grup quan així estigui indicat a l'enunciat de l'activitat. Un dels tutors rep com a resposta el següent missatge d'un dels seus alumnes:

"Benvolgut tutor:

"A l'activitat final del curs se'ns indica que hem d'elaborar la pàgina web d'un centre educatiu. Al nostre centre som dos companys que participam al curs (en diferents grups) i que ens vàrem inscriure amb l'objectiu de poder fer més endavant la web de la nostra escola. Per això voldríem poder fer la feina plegats i que ens serveixi per al curs. Disculpi que no li hagi comentat fins avui, però al centre hem tengut molta feina i a més el curs m'està resultant molt difícil, em pas hores i hores treballant amb el manual i no aconsegueix sortir-me'n."

  • Quina resposta ha de donar el tutor a aquest alumne?

Cas nº 8: Imagina que reps el següent missatge de valoració del curs que un alumne de la teva tutoria acaba de finalitzar amb avaluació positiva per a l’obtenció del certificat d’assistència:

"El contingut del curs no s’adequa al que s’indica en els seus objectius. És impossible realitzar aquestes activitats en el nombre d’hores assenyalat. Em sembla pèssimament dissenyat i durant la realització d'aquest, cada vegada que des de la tutoria se m’indicava: "ànim, que ja queda poc" em semblava una presa de pèl". La meva valoració no pot ser de totes les activitats, perquè no les he fet totes, sinó només de les que he realitzat. M’agradaria que els responsables d’aquest curs m’expliquessin com és possible que en 30 hores es realitzin totes les activitats obligatòries (i això sense comptar amb el temps de connexió amb l’entorn). Sembla ser, a més, que en la modalitat presencial no dóna temps i no es fan totes les activitats. És cert que el material és molt interessant i s'aprèn molt, però per què no se'ns va avisar que la durada real del curs seria superior a 30 hores? M’he sentit estafat, no pel curs que em sembla interessant, sinó per l’organització del curs. En aquestes condicions, és normal que la gent abandoni."

  • Quina hauria de ser la resposta de la tutoria?
  • Escriu el missatge que li enviaries com a resposta

 

Activitat opcional 3

El paper del tutor o tutora

Feis un comentari al fòrum "El paper del tutor o tutora", referit a les qüestions següents:

 • "Si els materials didàctics d’un curs a distància són autosuficients i contenen tots els tipus d’activitats que l’alumnat necessita en el seu aprenentatge, quin hauria de ser el paper del tutor o tutora? Ens dirigim a un ensenyament sense professors?"
 • És adequat parlar d'aprenentatge sense ensenyament en la formació a distància?

Podeu fer una aportació original o contestar-ne alguna d'un company o companya.