Funcions i tasques

Funcions i tasques de la tutoria

 

La tasca del tutor o de la tutora online consisteix principalment a fer un seguiment diari del treball dels participants al curs i adoptar les mesures d'organització, avaluació i orientació que permetin assolir els objectius previstos al major nombre possible de participants. Tot i que la majoria de les seves funcions són semblants a les de la tutoria presencial, algunes de les tasques quotidianes són específiques i estan condicionades per l'entorn de comunicació en què es desenvolupen les activitats de formació a distància.

Com assenyala Sales (2000), "la funció social i organitzativa del tutor és un element fonamental de la seva tasca formativa i en alguns moments del curs pot arribar a ser crucial per a l'èxit d'aquest, ja que els factors de motivació tenen un paper decisiu en el desenvolupament d'aquest tipus de cursos"

  Amb l’alumnat

Coneixement de l’alumnat

En els primers contactes amb l'alumnat, el tutor o tutora ha d'intentar recollir la màxima informació possible sobre els aspectes següents:

 • Coneixements previs que té l'alumne
 • Expectatives en relació amb l'activitat de formació
 • Motivacions per participar en l'activitat
 • Coneixement i grau d'utilització dels mitjans informàtics...

L'actuació de la tutoria a l'inici del curs és fonamental per aconseguir que l'alumnat "s'hi enganxi" de seguida. En aquest sentit, és important que el tutor es presenti i que, en els primers missatges, animi els participants a presentar-se a la resta del grup i a adoptar un ritme regular de treball des del primer dia, així com reiterar la seva disposició a ajudar l'alumnat a aconseguir els objectius programats.

La presentació d'un tutor o tutora al grup d'alumnes és molt important i pot aprofitar-la per fer referència a les pautes que seguirà respecte de les comunicacions, les avaluacions de les activitats, el seguiment del treball de l'alumnat i manifestar la seva disposició d'atendre tots els dubtes o suggeriments que li formulin.

S'ha de tenir en compte, a més, que en aquest tipus de formació és freqüent que l'alumnat tengui la sensació que es troba tot sol, i que el tutor o tutora no és més que una prolongació de l'ordinador. Per això s'ha d'intentar, des del primer missatge, trencar la "fredor" inicial de la relació mediada per l'ordinador.


Seguiment de l’alumnat

Seguiment individualitzat

En la formació a distància el seguiment individualitzat de l'alumnat és tant important o més que en l'ensenyament presencial i, en absència d'interacció presencial, s'haurà de basar exclusivament en la utilització d'instruments (informatitzats o no) de recollida d'informació, com per exemple:

 • Base de dades de seguiment del curs. Amb la informació d'inici del curs (que permetrà tenir un coneixement inicial de la situació dels alumnes i preveure les possibles dificultats que puguin sorgir) i de progrés en l'activitat de formació (entrega de pràctiques, registre de consultes, etc.).
 • Eines de seguiment de l'entorn de formació.
  • Registre del primer i darrer accés a l'entorn
  • Missatge de presentació de l'alumne al tutor i als companys del curs
  • Estadístiques d'accés a l'entorn, de pàgines visitades i de participació als fòrums
  • Missatges de correu electrònic al tutor
  • Proves d'avaluació

Caldrà anotar a la base de dades de seguiment del curs totes les observacions que s’envien a l’alumnat i els resultats de l'avaluació de les seves activitats. També és recomanable organitzar els missatges de correu electrònic en carpetes individuals per a cada alumne, a fi de facilitar la posterior localització i revisió. Convé remarcar que no s'ha d'esborrar de l'entorn de formació cap missatge de correu electrònic intercanviat amb l'alumnat, ni tan sols quan l'activitat de formació hagi finalitzat.

Activitat d’introducció 2

 • Obriu l’arxiu seguiment.zip, que conté la base de dades que utilitza la tutoria per fer el seguiment de l’alumnat, i analitzau-la.
 • Opcionalment, tot i que no és obligatori, podeu enviar a la tutoria la vostra opinió sobre aquest instrument (utilitat, suggeriments de millora, dubtes pel que fa a la seva utilització, etc.)

 

Seguiment de la participació de l'alumnat en el curs

Els instruments de seguiment de la participació i d'avaluació del curs han de permetre a la tutoria disposar d'informació rellevant de tipus quantitatiu que s'haurà de contrastar amb la recollida d'informació qualitativa per tenir una visió completa del procés d'ensenyament/aprenentatge. Alguns dels instruments que es poden utilitzar són els següents:

 • Bases de dades de l'entorn de formació, amb el nombre d'accessos al curs, missatges llegits i publicats als fòrums.
 • Resums de les aportacions als fòrums i reflexió amb l'alumnat sobre les dinàmiques de treball en grup
 • Registres de les sessions de xat
 • Llistes de control de participació en el treball cooperatiu
 • Qüestionari de valoració final

A més, el tutor o tutora ha d'estar "atent" a tot allò que l'alumnat manifesta de manera informal en els canals habituals de comunicació (correu, fòrum, xat).

  Orientació

 • Proporcionar orientacions generals sobre els continguts i normes generals de l'activitat de formació
 • Resoldre possibles dubtes sorgits de la lectura dels materials o en la realització d’activitats
 • Animar la participació, especialment d'aquells que tenen dificultats per realitzar les activitats, per utilitzar l’entorn o per connectar-se assíduament
 • Informar sobre recursos bibliogràfics, informàtics o àudio-visuals que completin o ampliïn els continguts de l'activitat de formació, i animar als alumnes que al seu torn també aportin aquells que considerin convenients
 • Propostes d'activitats de reforç o d'ampliació de coneixements
 • Recomanar a l’alumnat que dugui un ritme regular de treball des del primer dia del curs i demanar que la realització i entrega d’activitats es faci de manera progressiva i seqüencial, segons el que estableix l’Agenda del curs

  Avaluació

L’avaluació de l’alumnat pot examinar-se des de dues perspectives:

 • Autoavaluació controlada pel propi alumnat
 • Heteroavaluació controlada per el tutor o tutora (inicial, contínua i global o final).

La tutoria haurà de realitzar valoracions de les activitats realitzades, revisar-les i fer suggeriments sobre millores en el treball de l'alumnat (tant pel que fa a activitats individuals com a activitats de treball en grup). En determinats casos podrà demanar la repetició de les activitats entregades que no s'ajustin als criteris d'avaluació establerts en els materials.

La tutoria i l'avaluació, lluny de ser percebudes com a esdeveniments independents entre si, s'hauran d'integrar en un sol concepte: el suport a l'aprenentatge. Amb això es pretén superar la imatge tradicional d'aquest com a transmissió passiva d'informació.

  Foment i regulació del treball cooperatiu

El tutor o tutora ha de facilitar la construcció cooperativa del coneixement i fomentar el diàleg, el debat i la recerca de solucions en grup, que no només afavoreixin el treball cooperatiu, sinó que possibilitin també el trencament de la sensació d'aïllament de l'alumnat i representin una motivació constant, sostinguda per successius problemes que s'han de resoldre o simplement per la participació en l'intercanvi d'opinions al voltant de temes lliurament triats pels participants o suggerits per la tutoria o en relació a l'ajuda entre els participants pel que fa a la resolució de dubtes tècnics o relacionats amb els continguts del curs.

En relació amb aquesta qüestió, la tutoria ha de:

 • Obrir, animar la participació, moderar i tancar els debats
 • , quan s'escaigui
 • Animar la participació en els espais informals del curs (especialment en els fòrums i xat)
 • Organitzar el treball en grups (quan s'escaigui) i facilitar-ne la coordinació i cooperació entre els seus membres

El tutor o tutora haurà de regular les participacions pel que fa a la selecció de l'eina de comunicació/cooperació més adequada a cada situació i a la correcta utilització d'aquestes.

En aquest sentit, els problemes més freqüents amb què s'ha d'enfrontar la tutoria solen estar relacionats amb:

 • Manca o excés de participació (adequació dels diferents ritmes de treball i de comunicació).
 • Selecció i/o ús inadequat de l'eina de comunicació (per exemple, ús del fòrum per a l'enviament de missatges particulars, aliens a la temàtica o irrellevants per a la majoria d'assistents, adjunció d'arxius massa grans o en un format insegur, etc.)
 • Moderació dels fòrums i xats

S'ha de tenir en compte que el fet que el tipus de llenguatge utilitzat en les comunicacions sigui bàsicament escrit, pot suposar limitacions per a alguns alumnes, però a la vegada permet que es prenguin el temps necessari per a preparar les intervencions, reflexionar i llegir, a diferència del que succeeix habitualment en els cursos presencials.

Activitat d’entrega obligada 1

Afavorir l'interacció

 • Quines d'activitats pot organitzar la tutoria d'un curs de formació a distància per trencar la sensació d'aïllament de l'alumnat i afavorir la cooperació amb la resta d'alumnes del curs? Quines serien les eines de comunicació que faríeu servir?

 • Publicau la vostra opinió al fòrum del curs "Estratègies tutorials"

 

   Amb els materials didàctics

El tutor o tutora de l'activitat de formació a distància ha de:

 • Conèixer en profunditat els materials de l'activitat de formació i ser capaç per tant de detectar errades i proposar-ne correccions i millores
 • No ha de manifestar, en les seves comunicacions amb l'alumnat, desconeixement o desacord amb les línies generals dels materials
 • No ha de proporcionar informació contradictòria amb la que apareix als materials, excepció feta de les errades que es detectin durant el desenvolupament de l'activitat de formació
 • Fer arribar al coordinador o coordinadora de l'activitat de formació, les propostes de correcció d'errades o d’actualització dels materials que consideri oportunes

  Coordinació amb els altres tutors o tutores

En aquelles activitats de formació on existeixi més d'un grup, un dels tutors o tutores exercirà les funcions de coordinació, que bàsicament consistiran en el següent:

 • Revisió i, si s'escau, correcció de les errades o mancances dels materials durant el desenvolupament de l'activitat de formació
 • Establiment de criteris comuns per a la realització, entrega, correcció i avaluació de les activitats
 • Resolució de les qüestions relatives a les modificacions en la temporització del curs o en els terminis d'entrega de les activitats
 • I, en general, la resolució de dificultats situacions imprevistes que es presentin a partir de l'inici de l'activitat

A més, el coordinador del curs serà l'encarragat d'informar puntualment als responsables del Servei de Formació Permanent del Professorat de qualsevol circumstància rellevant que afecti el desenvolupament de l'activitat de formació.

El tutor o tutora haurà de mantenir un contacte continu amb la resta de tutors i tutores del curs i amb el coordinador o coordinadora (si n'hi ha) per a la coordinació d'actuacions i per intercanviar informació actualitzada sobre el desenvolupament del curs i la participació del grup d'alumnes, així com per compartir informacions i recursos d'interès general per al desenvolupament de la tutoria.

Aquest contacte amb els altres tutors (del seu curs i d'altres cursos) i amb els coordinadors, es realitzarà a través d'un lloc web específic per a tutors a dins de l'entorn de formació.