WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu. Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

             6.4. GUIA DEL PROFESSOR                                           

  La Guia Didàctica s'adreça als mestres que trobin la WebQuest a la xarxa i la vulguin utilitzar a les seves aules. 

  La Guia ha d'informar o ampliar la informació respecte:

 • Els coneixements previs que els alumnes han de tenir tant respecte al tema i continguts com a l’experiència i destreses relatives a les TIC.

 • Els objectius curriculars generals, transversals o d’una àrea concreta.

 •   Els diferents tipus de continguts que es tindran en compte
  (procediments, fets i conceptes, actituds...)

 •   Les competències bàsiques en TIC que es preveu assolir

 • Els mestres que caldrà implicar, o altres recursos humans si es necessiten.

 • L'organització dels alumnes (els rols, els grups, els canvis de grup...)

 • El material previst de tots tipus: maquinari, programes, bibliografia, etc...

 •   L'organització més idònia de l'espai, justificant-ne els motius i els moments.

 • El temps previst per a les diferents sessions, la durada total o la temporalitat més adequada.

També podem fer suggeriments respecte a les adaptacions o variacions recomanades segons les característiques dels alumnes, etc..

I finalment podem suggerir que ens facin arribar els seus comentaris a la nostra adreça electrònica.

 

Activitat de consolidació i reforç 8

ALGUNS EXEMPLES DE GUIES DIDÀCTIQUES   

 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/respiracio/guia.htm 

 

http://www.xtec.es/~prifa/elsrius/mestres.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/gcivil/guia%20didactica.htm 

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/contest/guiadidactica.htm

http://webquest.xtec.cat/httpdocs/volemanar/guia_.htm 

 

Activitat d'introducció 15

Redacteu LA GUIA DEL PROFESSOR de la vostra WEBQUEST.

 

Activitat obligatòria 5

Envieu un document al vostre tutor o tutora amb els continguts que heu redactat per a l'Avaluació, la Conclusió, els Crèdits i la Guia Didàctica de la vostra WEBQUEST.