WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

            2.3. LESSONS PLANS                                                                                                    

Són activitats d'aprenentatge, que a vegades constitueixen unitats didàctiques completes, eminentment pràctiques i en general molt concretes i de curta durada. En general fan referència a recursos d'Internet que els alumnes consultaran per dur a terme l'activitat.

Solen tenir els següents apartats:

- Títol o nom de l'activitat
- Breu descripció
- Autors, correu electrònic, data de realització
- Àrea curricular
- Curs al qual va dirigida
- Nombre de sessions (temps) que se suggereix utilitzar
- Participants
- Infraestructura necessària: ordinador connectat a Internet, etc.
- Materials necessaris: accés a determinades pàgines d'Internet, llibres...
- Objectius educatius que es pretenen
- Descripció de les activitats que han de realitzar-se (i proposta de temporització): activitats inicials, activitats principals, activitats de síntesis, activitats de reforç...
- Criteris d'avaluació
- Altres activitats complementàries que podrien fer-se
- Connexions interdisciplinàries amb altres matèries
- Bibliografia i altres enllaços d'interès
- Descriptors de l'activitat

(Tret d'un article d'en Pere Marqués i Graells)

Exemples:

- The Big6 http://www.big6.com/
- The Gateway: http://www.thegateway.org/
- Education World: http://www.education-world.com/
- Ask Eric: http://ericir.syr.edu/
- Teachers net: http://teachers.net/lessons/

 

Recursos addicionals

Per saber-ne més, llegiu l'article següent sobre Lessons Plans:
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=secciones.
VisualizaArticuloSeccionIU.visualiza&proyecto_id=260&articuloSeccion_id=2284