WEBQUEST, UNA EINA PER TREBALLAR AMB INTERNET A L’AULA
Sebastià Capella i Priu.Amb la col·laboració de Carme Barba i Coromines

             5.5. EL PROCÉS                                                           

 

 Anem pel PROCÉS... Aquest apartat ha d'indicar les activitats que han de realitzar els alumnes. És on hem d'especificar de manera clara què s'ha de fer a cada moment,  com fer-ho i qui ho ha de fer

Per a  cada un dels rols, o per a cada grup d'alumnes, hi  haurà unes activitats concretes i uns recursos pre-seleccionats especialment. 

Especifiqueu cada un dels  passos per desenvolupar la tasca. Recordeu que us adreceu directament als alumnes i utilitzeu la segona persona del singular o del plural. Sigueu breus, clars i concrets

Aneu inserint els enllaços que els alumnes hagin d'utilitzar per desenvolupar la tasca.  Especifiqueu per a quin grup són, etc..

Els recursos han de ser adequats, significatius i útils. En una llengua de l'aprenentatge dels alumnes.

Especifiqueu algunes estratègies (suports/scaffolds) per organitzar la informació recollida: esquemes, gràfics, mapes conceptuals, etc. i alguns recursos per processar-la i presentar-la. Incloeu els enllaços que calguin:

·         Els suports  de recepció són ajudes que podem proporcionar als alumnes amb les fonts que poden utilitzar en començar el treball, i serveixen per dirigir la seva atenció vers allò que és important L'ajuden a organitzar-se i a registrar allò que perceben.  

Llegiu el document  suports a la recepció, el trobareu a....

        (document Suports a la recepcio.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)

·         Els suports de transformació s'han de proporcionar en el moment que els alumnes estan transformant la informació que han obtingut en diferents fonts. Aquests suports preveuen l'estructuració de la informació.  

      Llegiu el document  suport de transformació, el trobareu a....

      (document Suport de transformacio.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)

·         Els suports d'ajuda a la producció es faciliten als alumnes quan realment han de produir alguna cosa observable que serveix per demostrar allò que han après. Són especialment útils quan la forma que ha de tenir el producte ha de seguir les convencions d'un determinat format o gènere de publicació o de presentació

             Llegiu el document  suports a la producció, el trobareu a....

              (document Suports de produccio.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs)

 

Activitat d'introducció 9

 

Per a redactar el procés heu de consultar: 

(document Consells per al disseny del proces.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs).  
Quan tingueu el procés redactat podeu avaluar-lo a:
(document Fitxa avaluacio proces.pdf de la carpeta d'arxius de pràctiques del curs).

 

Activitat de consolidació i reforç 3

Podeu veure l'apartat del procés d'aquestes WebQuest 

          http://www.xtec.es/aulanet/ud/mates/divertiments/web/ac.htm
          http://webquest.xtec.cat/httpdocs/dali/activitat1.htm 
          http://www.xtec.es/aulanet/ud/catala/poesia/web/activ4.htm
          http://webquest.xtec.cat/httpdocs/contest/ACTIVITAT1.htm 

TROBAR RECURSOS

Aquesta part és de les que ens donarà més feina Hem de relacionar les pàgines web on trobaran la informació.

Aquest és un treball força laboriós Jo normalment consulto certes bases de dades del tot interessants...

Base de dades de la COMUNITAT CATALANA DE WEBQUEST http://www.xtec.es/~cbarba1/RECURSOS/indexrecursos.htm

Bases de dades de RECURSOS EDUCATIUS
http://www.recursoseducatius.com/dir/index.php
El WEB educatiu de les illes Balears
http://weib.caib.es/
ARC-46
http://www.mallorcaweb.net/arc46/
Inforienteducació. http://www.terra.es/personal2/arc46b/

 

 

Activitat d'introducció 10

Heu de redactar el PROCÉS de la vostra WEBQUEST.

 

Activitat obligatòria 4

Envieu al vostre tutor o tutora un document amb els continguts de les diferents parts de la webquest que heu redactat fins ara: Portada, Introducció, Tasca i Procés.