Itinerari formatiu del projecte Xarxipèlag

Formació > Formació Xarxipèlag

La posada en marxa d'una actuació de l'envergadura del projecte Xarxipèlag ha fet necessari dur a terme un replantejament del disseny de la formació del professorat en noves tecnologies, per tal de coordinar les diverses actuacions que des dels distints centres del professorat es venien produint en els darrers anys.

Es pretén garantir que el professorat que s'incorpori al projecte disposi de la possibilitat de seguir un itinerari adaptat a les seves necessitats formatives, que inclogui tant aspectes instrumentals (iniciació i aprofundiment en les eines informàtiques), com altres de reflexió sobre l'ús educatiu d'aquestes tecnologies o d'aplicació concreta a una determinada àrea o etapa educativa, i fins i tot la realització d'activitats de formació especialitzada en una eina o recurs determinat.

Per un professor/a d'un centre que s'incorpori al projecte Xarxipèlag, i que vulgui accedir a la formació oferta, l'itinerari aconsellat estarà format pels següents mòduls:

Així mateix, es proporcionarà formació específica per als coordinadors i coordinadores del projecte de cada centre educatiu

Itinerari formatiu

Formació per a coordinadors i coordinadores del Projecte Xarxipèlag

Formació per al professorat de l'equip pedagògic

Les TIC a l'Educació Infantil - (Mòdul teòric - a distància - 1 crèdit): Cultura audiovisual i Educació Infantil. Aprenentatge significatiu i recursos didàctics. Possibilitats pedagògiques de les TIC. Integració curricular: programari comercial i eines d'autor.

Utilització de programari i diverses eines informàtiques com a recurs didàctic a l'Educació Infantil (Mòdul específic - a distància - 3 crèdits): Treball amb imatges, sons i textos escrits. Integració multimèdia. Implementació d'un producte multimèdia.

Seminari d'experimentació a l'aula (a distància - 2 crèdits): Disseny i implementació de materials propis amb recursos de les TIC. Recerca, integració i/o adaptació de recursos ja elaborats.

Fòrum cooperatiu d'intercanvi d'informació i construcció de coneixement (a distància - 0 crèdits).