-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
FORMACIÓ
   
 

-Itinerari formatiu del projecte Xarxipèlag
---

 

La posada en marxa d'una actuació de l'envergadura del projecte Xarxipèlag ha fet necessari dur a terme un replantejament del disseny de la formació del professorat en noves tecnologies, per tal de coordinar les diverses actuacions que des dels distints centres del professorat es venien produint en els darrers anys.

Es pretén garantir que el professorat que s'incorpori al projecte disposi de la possibilitat de seguir un itinerari adaptat a les seves necessitats formatives, que inclogui tant aspectes instrumentals (iniciació i aprofundiment en les eines informàtiques), com altres de reflexió sobre l'ús educatiu d'aquestes tecnologies o d'aplicació concreta a una determinada àrea o etapa educativa, i fins i tot la realització d'activitats de formació especialitzada en una eina o recurs determinat.

Per un professor/a d'un centre que s'incorpori al projecte Xarxipèlag, i que vulgui accedir a la formació oferta, l'itinerari aconsellat estarà format pels següents mòduls:

 • Mòduls instrumentals (segons el seu nivell de coneixements previs).
 • Mòdul específic (segons l'etapa educativa i/o l'àrea curricular a què pertany).
 • Mòduls opcionals
 • Mòdul específic per a Educació Infantil

Així mateix, es proporcionarà formació específica per als coordinadors i coordinadores del projecte de cada centre educatiu.

Itinerari formatiu

Formació per a coordinadors i coordinadores del Projecte Xarxipèlag

 • Curs presencial de 20 hores, amb els continguts següents:

  • Presentació de la proposta global per a la xarxa informàtica dels centres
  • Instal·lació i apilament dels hub i funcionament del cablatge estructurat.
  • Configuració dels PC com a equips clients en la xarxa dels centres
  • Administració del Windows 2000 Server: gestió d'usuaris i grups, permisos, perfils i polítiques
  • Configuració d'un servidor d'impressió
  • Instal·lacions administratives de l'Internet Explorer, l'Office 97, l'StarOffice 5.2 i altre programari
  • Administració del servidor web Internet Information Server 5.0
  • Instal·lació i administració d'un servidor de correu electrònic
  • Instal·lació i administració d'una protecció antivirus
  • Utilitats per a l'administració de xarxes
  • Utilitats per a l'aula d'informàtica

Formació per al professorat de l'equip pedagògic

 • Mòduls instrumentals:

  Iniciació a les tecnologies de la informació (presencial - 3 crèdits): Iniciació a Windows, processador de textos, navegació per la web i correu electrònic. Aquest mòdul estarà adreçat al professorat sense formació prèvia.

  Internet preparatori per a la formació a distància (presencial - 1 crèdit): Navegació i recerca d'informació a la web, aprofundiment en l'ús del correu electrònic (llibreta d'adreces, configuració, adjunció d'arxius, altres opcions...) i utilització de l'entorn de formació. Aquest mòdul està destinat a professorat que, amb coneixements elementals d'informàtica, vulgui aprofundir en el treball amb les eines d'Internet i preparar-se per a la participació en cursos a distància a través d'Internet.

  Aprofundiment en les tecnologies de la informació (a distància -4 crèdits): Aspectes avançats dels continguts inclosos als mòduls anteriors i complementats amb altres eines d'internet (news, xat,...), compressió d'arxius, tractament senzill d'imatges, presentacions multimèdia, elaboració de pàgines web senzilles i virus i antivirus.

 • Mòdul específic:

  Les TIC en l'educació (a distància -1 crèdit): Les TIC en l'educació, integració curricular, organització d'aula i de centre per a un ús adequat de les TIC, referències als projectes curriculars de centres, recursos a internet, anàlisi d'articles i documents, etc.

  Les TIC aplicades a l'àrea de ... o bé Les TIC aplicades a l'Educació... (a distància - 2 ó 3crèdits). Utilització didàctica de les TIC en les diferents àrees curriculars i/o etapes educatives. Aquests mòduls inclouran aspectes teòrics sobre la utilització educativa de les TIC en les diverses àrees, referències sobre recursos a l'abast i exemplificacions completes del seu ús a les aules.

  Possibilitats:

  Aplicació de les TIC a l'àrea de Física i Química
  Aplicació de les TIC a les àrees de l'àmbit sociolingüístic
  Aplicació de les TIC en l'àrea de matemàtiques
  Aplicació de les TIC a l'Educació Musical
  Aplicació de les TIC a l'Educació Primària
  Aplicació de les TIC a l'ensenyament d'idiomes
  Aplicació de les TIC a l'ensenyament de la filosofia
  etc...

Les TIC a l'Educació Infantil - (Mòdul teòric - a distància - 1 crèdit): Cultura audiovisual i Educació Infantil. Aprenentatge significatiu i recursos didàctics. Possibilitats pedagògiques de les TIC. Integració curricular: programari comercial i eines d'autor.

Utilització de programari i diverses eines informàtiques com a recurs didàctic a l'Educació Infantil (Mòdul específic - a distància - 3 crèdits): Treball amb imatges, sons i textos escrits. Integració multimèdia. Implementació d'un producte multimèdia.

Seminari d'experimentació a l'aula (a distància - 2 crèdits): Disseny i implementació de materials propis amb recursos de les TIC. Recerca, integració i/o adaptació de recursos ja elaborats.

Fòrum cooperatiu d'intercanvi d'informació i construcció de coneixement (a distància - 0 crèdits).

 

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-