-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Abril 2018
19-4-18 BOIB 48
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil i primària Arimunani, del municipi de Marratxí
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’11 d’abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2018-2019

----------------

17-4-18 BOIB 47
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Correcció d’errades en la publicació Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 de març de 2018 per la qual s’aprova la relació de centres autoritzats a implantar el programa de reforç de l’aprenentatge per al quart curs d’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019. (BOIB núm.43, de 7 d’abril)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza, de forma condicionada, el trasllat del centre docent estranger Deutsche Schule Mallorca, Eurocampus, i se’n modifica l’autorització, amb l’ampliació dels ensenyaments del sistema educatiu alemany per a alumnes estrangers i alumnes espanyols, i la configuració, que s’amplia amb nou unitats d’educació primària, educació secundària i batxillerat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

----------------

14-4-18 BOIB 46
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’estableixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir els certificats de capacitació per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears
- Modificació i correcció de les errades advertides a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de desembre de 2017, per la qual es concedeixen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions (BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017)

----------------

12-4-18 BOIB 45
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018

----------------

10-4-18 BOIB 44
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

7-4-18 BOIB 43
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 d’abril de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 de març de 2018 per la qual s’aprova la relació de centres autoritzats a implantar el programa de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació Permanent de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

----------------

5-4-18 BOIB 42
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de març 2018 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2018-2019 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

----------------

3-4-18 BOIB 41
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-