-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Abril 2018
28-4-18 BOIB 52
- Decret 12/2018, de 27 d’abril, pel qual es crea el Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar, a Maó
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 23 d’abril de 2018 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions d’organització del batxillerat conduent a la doble titulació, títol de batxiller i diploma de batxillerat internacional, de l’Institut d’Educació Secundària Son Pacs
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 d’abril de 2018 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del 23 d’abril de 2018 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 d’abril de 2018 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

----------------

26-4-18 BOIB 51
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2018 per la qual es modifica l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l’organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 16 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions relatives a les característiques, els requisits, les condicions d’avaluació i el procediment per a l’homologació dels programes de formació que poden presentar els centres educatius o xarxes de centres, en el marc de la seva autonomia pedagògica

----------------

24-4-18 BOIB 50
- Acord del Consell de Govern de 20 d’abril de 2018 pel qual es rectifica una errada advertida en el Decret 10/2018, de 13 d’abril, pel qual es crea l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) al terme municipal de Palma
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2018 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, al terme municipal de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 23 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de l’equip directiu de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 23 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 d’abril de 2018 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’abril de 2018 que modifica la Resolució de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que cursen estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions que regulen l’organització, el funcionament i l’avaluació, així com altres aspectes, de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs acadèmic 2018-2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa i de la de 19 d‘abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents d’infantil i primària públics a participar al Programa de Competència Familiar (PCF) per al curs 2018-2019

----------------

19-4-18 BOIB 48
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil i primària Arimunani, del municipi de Marratxí
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’11 d’abril de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2018-2019

----------------

17-4-18 BOIB 47
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Correcció d’errades en la publicació Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 de març de 2018 per la qual s’aprova la relació de centres autoritzats a implantar el programa de reforç de l’aprenentatge per al quart curs d’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019. (BOIB núm.43, de 7 d’abril)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza, de forma condicionada, el trasllat del centre docent estranger Deutsche Schule Mallorca, Eurocampus, i se’n modifica l’autorització, amb l’ampliació dels ensenyaments del sistema educatiu alemany per a alumnes estrangers i alumnes espanyols, i la configuració, que s’amplia amb nou unitats d’educació primària, educació secundària i batxillerat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i innovació en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020

----------------

14-4-18 BOIB 46
- Decret 10/2018, de 13 d’abril, pel qual es crea l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) al terme municipal de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’estableixen els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació de les assignatures i de les proves lliures de la formació per obtenir els certificats de capacitació per exercir la docència en llengua catalana a les Illes Balears
- Modificació i correcció de les errades advertides a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de desembre de 2017, per la qual es concedeixen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions (BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017)

----------------

12-4-18 BOIB 45
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018

----------------

10-4-18 BOIB 44
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de març de 2018 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

7-4-18 BOIB 43
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 d’abril de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 de març de 2018 per la qual s’aprova la relació de centres autoritzats a implantar el programa de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació Permanent de dia 3 d’abril de 2018 per la qual s’aprova la caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

----------------

5-4-18 BOIB 42
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de març 2018 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2018-2019 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de març de 2018 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018

----------------

3-4-18 BOIB 41
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-