-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Agost 2018
30-8-18 BOIB 107
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 d’agost de 2018 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de cicles formatius de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 d’agost de 2018 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’ Educació i Formació Professional
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 d’agost de 2018 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears

----------------

23-8-18 BOIB 104
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 d’agost de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 d’agost de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2018-2019

----------------

14-8-18 BOIB 100
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 31 de juliol de 2018 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponent a l’any 2018

----------------

9-8-18 BOIB 98
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 d’agost de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic
- Modificació de la Instrucció del conseller d’Educació i Universitat de dia 8 de febrer de 2018 per la qual es fixen els criteris i les pautes per adjudicar les comissions del personal docent amb funcions d’assessor tècnic docent a la Conselleria d’Educació i Universitat mitjançant concurs públic de mèrits

----------------

4-8-18 BOIB 96
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de juliol de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat concertat Aula Balear, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juliol de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat concertat d’educació especial Pinyol Vermell, de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de juliol de 2018 per la qual es revoca l’autorització de l’escola pública EI Es Soleiet, des Castell
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de juliol de 2018 per la qual es revoca l’autorització de l’escola pública EI Fabiol, de Ciutadella
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de juliol de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre d’educació infantil Eureka, de Sant Agustí (Palma)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de juliol de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre incomplet d’educació infantil Jardilín, de Palma

----------------

2-8-18 BOIB 95
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2018, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 25 de maig de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 13 de maig de 2015, per la qual s’estableixen amb caràcter provisional els requisits mínims d’espai als centres específics d’educació especial (CEE) i a les aules substitutòries de centre específic (ASCE) ubicades a centres ordinaris
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de juliol de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2018-2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-