-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Agost 2019
31-8-19 BOIB 120
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’agost de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020

----------------

27-8-19 BOIB 118
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 d’agost de 2019 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars interessats, per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 d’agost de 2019 de delegació de competències en determinats òrgans d’aquesta Conselleria
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 d’agost de 2019 de suplència dels òrgans directius de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 21 d’agost de 2019 per la qual es nomenen membres del Consell de Direcció del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 d’agost de 2019 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2019/2020

----------------

24-8-19 BOIB 116
- Decret 22/2019, de 19 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es rectifica el Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Decret 68/2019, de 23 d’agost, pel qual es disposa el cessament i el nomenament d’alts càrrecs i directors generals de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 d’agost de 2019 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 d’agost de 2019 per la qual es declara extingida l’autorització del centre incomplet d’educació infantil L’Escoleta, de Pollença
- Resolució del director general de Política Universitària i Recerca de 12 d’agost de 2019 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’agost de 2019 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2019-2020

----------------

22-8-19 BOIB 115
- Resolució del director general de Política Universitària i Recerca de 12 d’agost de 2019 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del director general de Política Universitària i Recerca de 12 d’agost de 2019 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears

----------------

10-8-19 BOIB 110
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 d’agost de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de juliol de 2019 per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears com a centre privat de formació professional amb dues unitats de formació professional de grau mitjà, de Cuina i Gastronomia i de Serveis en Restauració, i dues unitats de formació professional de grau superior, de Direcció de Cuina i de Direcció en Serveis de Restauració
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 d’agost de 2019 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, muntanya i escalada, piragüisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears

----------------

6-8-19 BOIB 108
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 29 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza de forma definitiva la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Princesa de Asturias, de Marratxí, amb l’ampliació de deu aules substitutòries de centre específic (ASCE) als centres ordinaris La Salle, de Palma; San Vicente de Paúl, del Coll d’en Rabassa; Corpus Christi, de Palma; Sant Josep Obrer II, de Palma; Sagrat Cor, de Palma, i Ramon Llull, d’Andratx

----------------

3-8-19 BOIB 107
- Decret 64/2019 de 2 d’agost, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que substitueix el Decret 37/2008
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Sant Alfons, de Felanitx, amb l’autorització d’una unitat de formació professional bàsica d’Accés i Conservació d’Instal·lacions Esportives, una unitat del cicle formatiu de grau mitjà de Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural i la transformació d’una unitat de Formació professional bàsica de Serveis Administratius en una unitat de Serveis Comercials
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 de juliol de 2019 per la qual es denega l’autorització de la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació infantil de segon cicle Nuestra Señora de la Providencia, de Son Ferriol, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 de juliol de 2019 per la qual es denega l’autorització d’obertura i funcionament com a centre docent estranger del centre Escolasofia i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 de juliol de 2019 per la qual es denega l’autorització de la modificació de la configuració del centre docent estranger King Richard III College, de Calvià, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 26 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de denominació del centre docent estranger The Academy Colegio Bilingüe per la de The Academy International School, que imparteix ensenyaments del sistema educatiu britànic per a alumnes estrangers i alumnes espanyols, al municipi de Marratxí
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Babyland, d’Eivissa (BOIB núm. 12, de 26 de gener)

----------------

2-8-19 BOIB 106
- Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel es modifica el Decret 12/2019 de 2 de juliol, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

1-8-19 BOIB 105
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de juliol de 2019, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de juliol de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat Virgen Milagrosa, de Formentera, del qual és titular la Fundació Diocesana Isidor Macabich, amb l’ampliació de sis unitats d’educació primària, de forma condicionada, mentre es construeix un nou edifici
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de juliol de 2019 que modifica la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 d’abril de 2019 sobre l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2019-2020
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 20 de març de 2019 per la qual es modifica el codi administratiu de l’Equip d’Alteracions del Comportament a l’illa de Mallorca (EAC Mallorca), que atén alumnes amb problemes greus de conducta, se li atorga autonomia de gestió i se’n reconeixen dues subseus a les illes de Menorca (EAC Menorca) i Eivissa i Formentera (EAC Eivissa i Formentera) (BOIB núm. 42, de 2 d’abril)
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-