-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

CAIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Desembre 2016
29-12-16 BOIB 163
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de desembre de 2016 per la qual s’estableix el grau d’experimentalitat dels estudis del Màster Universitari en Investigació Biomèdica de la Universitat de les Illes Balears

----------------

24-12-16 BOIB 161
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2016 per la qual es convoquen i es regulen, a les Illes Balears, les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius del cicle inicial de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre a Mallorca, i del cicle final de Tècnic Esportiu en les disciplines hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet a Mallorca i a Menorca
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 20 de desembre de 2016 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació, regulats pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i el Decret 55/2011, de 20 de maig

----------------

22-12-16 BOIB 160
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de desembre de 2016 per la qual es modifiquen els terminis d’Inscripció dels Premis Extraordinaris de formació professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de desembre de 2016 per la qual es concedeixen les ajudes per a despeses de funcionament i activitats de les federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes i les federacions i confederacions d’alumnes
- Notificació de 16 de desembre de 2016 en procediments de reintegrament de retribucions indegudament percebudes

----------------

20-12-16 BOIB 159
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de desembre de 2016 per la qual es disposa el canvi de domicili del CEIP Ses Roques, de Caimari, al terme municipal de Selva, i el trasllat dels alumnes i els professors d’aquest centre

----------------

17-12-16 BOIB 158
- Notificació de 9 de desembre de 2016 en procediment administratiu de reintegrament de retribucions indegudament percebudes
- Notificació resolucions de la directora general de Personal Docent, relatives a la reclamació de quantitats abonades indegudament en concepte de nòmina als professors i mestres de centres públics no universitaris
- Notificació Resolució de la directora general de Personal Docent del procediment de reintegrament de retribucions indegudament percebudes

----------------

15-12-16 BOIB 157
- Anunci de notificació de 23 de novembre de 2016 en procediment administratiu de reintegrament de retribucions indegudament percebudes

----------------

13-12-16 BOIB 156
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de desembre de 2016 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors i directores dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2017 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2016)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2016 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de formació professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2015-2016

----------------

10-12-16 BOIB 155
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat CIDE, de Palma, amb la implantació d’una unitat del CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, de la família professional d’informàtica i comunicacions (BOIB núm. 146, de 19 de novembre)
- Proposta de resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de novembre de 2016 per la qual es posa fi al procediment administratiu iniciat per a l’aprovació dels decrets per establir els currículums dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny conduents al títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia i al títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració, de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i s’inicia una nova tramitació per aprovar els currículums

----------------

6-12-16 BOIB 153
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de novembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

----------------

1-12-16 BOIB 151
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de novembre de 2016 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de novembre de 2016 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2015-2016
- Resolució extraordinària del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de novembre de 2016 per la qual s’amplia la dotació definitiva de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs escolar 2016-2017
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de novembre de 2016 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 361/2016
-

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-