-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Desembre 2017
14-12-17 BOIB 152
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l’assignació d’equips directius
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Juan de la Cierva amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació secundària obligatòria
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de desembre de 2017 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2018 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

----------------

12-12-17 BOIB 151
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició de material no inventariable d’impressió (tóner) per als Serveis Centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

7-12-17 BOIB 149
- Licitació per a la contractació del contracte reservat de subministrament d’aigua mineral envasada per als serveis centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

5-12-17 BOIB 148
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de novembre de 2017 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del CEIP Eleonor Bosch en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza el traspàs de la titularitat i el canvi de la denominació del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Maria Voltes, de Son Ferriol (Palma)
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d’11 de novembre) per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2017-2018

----------------

2-12-17 BOIB 147
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’octubre de 2017 per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’educació infantil Pekes, de Palma
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 28 de novembre de 2017 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juny de 2017
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-