-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Desembre 2017
30-12-17 BOIB 161
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la implantació del cicle formatiu de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny de Forja Artística i del cicle formatiu de grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny d’Assistència al Producte Gràfic Imprès a l’Escola d’Art d’Eivissa

----------------

28-12-17 BOIB 159
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 18 de desembre de 2017 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 19 de desembre de 2017 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de desembre de 2017 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017

----------------

26-12-17 BOIB 158
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de desembre de 2017, per la qual es regula la realització de l’avaluació de diagnòstic del curs 2017-2018 als alumnes de sisè curs d’educació primària i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears en els quals s’imparteixen aquests ensenyaments

----------------

23-12-17 BOIB 157
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 22 de desembre de 2017 per la qual s’estableix el procediment per elevar propostes de dotació de personal de places docents d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria vinculades al projecte educatiu dels centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que puguin ser cobertes en règim de comissió de serveis

----------------

21-12-17 BOIB 156
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual es desestima la sol·licitud d’obertura i funcionament del centre docent estranger Baleares International College San Agustín
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca i de Formentera amb professionals que poden participar en la segona fase (període de febrer a maig) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de desembre de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2017-2018

----------------

19-12-17 BOIB 155
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de desembre de 2017, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

----------------

16-12-17 BOIB 153
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Nuestra Señora de la Consolación, d’Alcúdia, amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació secundària obligatòria per al curs 2017-2018 i d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació infantil per al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de desembre de 2017 per la qual es concedeixen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 14 de desembre de 2017 per la qual s’estableix un procediment extraordinari i excepcional per al reconeixement de la formació al personal funcionari docent
- Formalització del contracte de subministrament per a l’adquisició d’equipament instrumental de música u material musical divers amb destí als Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears

----------------

14-12-17 BOIB 152
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de novembre de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per determinar la tipologia dels centres docents públics no universitaris i l’assignació d’equips directius
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Juan de la Cierva amb la transformació d’una unitat d’educació primària en una unitat d’educació secundària obligatòria
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de desembre de 2017 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2018 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període

----------------

12-12-17 BOIB 151
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició de material no inventariable d’impressió (tóner) per als Serveis Centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

7-12-17 BOIB 149
- Licitació per a la contractació del contracte reservat de subministrament d’aigua mineral envasada per als serveis centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

5-12-17 BOIB 148
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de novembre de 2017 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça del CEIP Eleonor Bosch en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017 per la qual s’autoritza el traspàs de la titularitat i el canvi de la denominació del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Maria Voltes, de Son Ferriol (Palma)
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de novembre de 2017 (BOIB núm. 138, d’11 de novembre) per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2017-2018

----------------

2-12-17 BOIB 147
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’octubre de 2017 per la qual es modifica l’autorització del centre privat d’educació infantil Pekes, de Palma
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 28 de novembre de 2017 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juny de 2017
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-